20 oktober: Lägesrapport om covid-19

905 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste fyra dagarna. Totalt vårdas 74 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är en ökning jämfört med senaste rapporten. Här finns den senaste statistiken om utvecklingen av covid-19 i länet.

Samlad bedömning

De konstaterade fallen av covid-19 fortsätter att öka men med vissa tecken på en lägre ökningstakt. Siffrorna visar fortfarande att smittan förekommer i alla åldersgrupper och i alla delar av i länet.

Både antalet sjukhusvårdade och antalet fall av covid-19 i öppenvården fortsätter öka. Medarbetare behöver stanna hemma på grund av förkylningssymtom vilket påverkar bemanningen. Regionen som helhet och alla akutsjukhus utom Norrtälje arbetar i normalläge. Samarbetet är förtätat och arbetet bedrivs med stöd av de kunskaper och arbetssätt som utvecklats under pandemin.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

905 nya fall av covid-19 har konstaterats genom provtagning under perioden 16 till 19 oktober. Motsvarande period förra veckan konstaterades 660 fall. Det är en ökning men med tecken på en lägre ökningstakt. Det kan dock vara en tillfällig variation. Av dessa är 11 provtagna på ett SÄBO.

Sedan pandemins början har 29 497 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 42 konstaterades 1660 nya fall.

Särskilda boenden (SÄBO)

Den 19 oktober var det 13 SÄBO som hade ett eller flera fall av covid-19, det är fyra fler än veckan före.  Totalt finns 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden i regionen. Nya uppgifter om antalet SÄBO med fall av covid-19 kommer på tisdagar.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 74 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 9 fler än i den senaste rapporten.

Av dessa vårdas:

5 i intensivvård (-1)
57 på akutsjukhus (+7)
12 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+3)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 19 oktober har 6244 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 21 fler än vid lägesrapporten den 16 oktober.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

Tre ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 16 oktober.

Sedan pandemins början har 2 419 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är tre fler än vid den senaste rapporten. Av dessa är det 1027 personer som är provtagna på ett SÄBO. Det är två fler än i den senaste rapporten den 16 oktober. 

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

9 avlidna med covid-19 har hittills rapporterats under vecka 41 och 42.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 42 har det analyserats 32 653 tester för pågående covid-19. Av dessa var 5,4 procent, eller 1 767* provsvar positiva. Det är en ökning jämfört med veckan före.

Under vecka 42 genomfördes 10 297 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 15,4 procent visade på ett positivt provsvar.

Tillgången på bokningsbara tider är god.

Aktuella råd

  • Håll avstånd till andra människor – två meter så ofta du kan. 
  • Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats.
  • Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Om du är sjuk ska du beställa prov via 1177.se. Du ska bara provta dig om du har symtom. Var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta, räknat från den dag personen provtog sig. Det gäller dig som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola/universitet.
  • Om du känner dig så dålig så att du behöver vård kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.

För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.

Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.

Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från lunchtid samma dag som rapporten publiceras.

Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna kan det finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

*Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård