16 oktober: Rapport om höstens vård

Den planerade slutenvården har ökat kraftigt och var i september mer omfattande än samma månad förra året. Samtidigt förtätas samarbetet på grund av smittspridningen och den bekymmersamma ökningen av covidvårdade.

I september gav regionens vårdgivare planerad slutenvård till patienter vid över 5700 tillfällen. Ett tillfälle kan vara en eller flera dagar långt, för akutsjukhusens del var de lika många som september förra året och vårdgivare utanför akutsjukhusen gjorde fler. De planerade besöken i specialistvården var något färre än förra året men fler än hittills under pandemin. 

- Det är en bedrift och ett styrkebesked från våra vårdgivare. Trots att alla måste arbeta med nya smittsäkra rutiner har de tagit hand om tusentals patienter som fått sin vård framskjuten. Det är för tidigt att se effekter på väntetiderna, många väntar fortfarande men varje operation och besök som kan genomföras betyder mycket, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Flera vårdgivare beskriver att de har en bra operationskapacitet och arbetar med områden där de har köer. Hälso-och sjukvårdsförvaltningen analyserar också väntetider och tar fram åtgärder inom de områden där det finns patienter som behöver få vård snabbare, bland annat inom specialiteterna kirurgi, urologi och kardiologi. Åtgärderna kan tex handla om att styra patienter till vårdgivare som har hög tillgänglighet.

Besöken till husläkarmottagningarna fortsätter att öka och trycket är på många håll högt, många årskontroller och andra planerade besök görs men det syns också en tydlig ökning av personer som har olika typer av infektioner. Att se till att väntrum och entréer hålls smittsäkra blir viktigt.

Ökning av sjukhusvårdade för covid

De senaste veckornas ökade smittspridning i länet syns nu också på antalet sjukhusvårdade, nu strax över 60 patienter. Precis som i våras är det många äldre som behöver sjukhusvård. Allt fler personer med luftvägssymtom som kan vara covid söker också vård på akutmottagning och närakut även om de inte behöver läggas in.

Fler medarbetare är hemma för symtom på luftvägsinfektioner, helt i linje med rekommendationerna. Det leder samtidigt till en ansträngd bemanningssituation hos flera vårdgivare. Norrtälje sjukhus arbetar sedan en vecka i stabsläge och nu även i förstärkningsläge just på grund av många covidpatienter och personal som inte kan vara på arbetet.

- Vi hade alla hoppats att vi inte skulle behöva se den här ökningen och att fler behöver sjukhusvård för covid igen. I första hand med tanke på de patienter som drabbas men också med tanke på alla i vården som arbetat så hårt.  Men vi har hela tiden förberett oss på det och vården kan så mycket mer om sjukdomen nu och har rutiner och arbetssätt som förebygger smitta, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm.

Samarbetet inom regionen förtätas nu på alla nivåer, bland annat mellan regionens chefläkare, för att hantera både smittökning och ökning av vårdbehov.

Fortsatt bred smittspridning

Allt fler fall av covid-19 konstateras även om det syns en viss minskning i ökningstakten. Att stockholmarna följt rekommendationerna mer strikt de sista två veckorna kan ligga bakom men ökningen är fortfarande allvarlig.

- Det står och väger nu, vi kan fortfarande vända det här. De sjukhusvårdade vi ser nu är konsekvensen av den ökning av smittan som vi hade för två veckor sedan. Om vi alla bidrar så bra vi bara kan så finns chansen att färre blir svårt sjuka, säger Maria Rotzén Östlund, tf Smittskyddsläkare.

Hemisolering har nu införts som ännu ett verktyg för att minska smittspridning. Det innebär att vuxna och gymnasieungdomar som bor i samma hushåll som en konstaterad covid-smittad också måste stanna hemma och följa liknande regler som den som är sjuk.

Fortsatt arbete för att upptäcka fler fall av cancer

Screeningverksamheten som är igång och de ökade besöken i vården ska bidra till att fler fall av cancer kan upptäckas och behandlas tidigt. På 1177 finns en tydlig beskrivning av vilka symtom det är viktigt att vara uppmärksam på. Det finns ännu inte uppgifter på hur många fall av cancer som upptäckts i september men målet är att det ska ha börjat närma sig normala nivåer. 

Statistik i urval:

  • Statistiken från september visar att de planerade slutenvårdstillfällena* är fler än samma månad förra året både hos akutsjukhus och hos vårdgivare utanför akutsjukhusen. September 2020: 5764 vårdtillfällen. September 2019: 5492 vårdtillfällen
  • Planerade besök i specialistvård, på bland annat akutsjukhus var är färre än samma månad förra året men fler än hittills under pandemin. September 2019: 391 249 planerade besök.  September 2020: 375 406 planerade besök.
  • 222 000 besök gjordes på husläkarmottagningar i september, det är 85 procent av förra årets nivåer. Det är ändå en ökning jämfört med april då det gjordes som minst besök på grund av pandemin: 163 300 besök (62 procent av 2019 års nivå). Av dessa var 61 400 digitala. En kraftig ökning från september 2019 då 3100 besök gjordes. De digitala besöken har dock minskat något sedan maj månad.
  • Vårdgivarna rapporterar att antalet dagoperationer ökat, vilket betyder att patienter då inte behöver vårdas inneliggande.
  • Den avancerade sjukvården i hemmet har ökat och 2740 var inskrivna i genomsnitt i september. Det är 170 fler än september förra året.
  • Under augusti upptäcktes cirka 22 procent färre cancerfall, bland annat på grund av att färre sökte vård. Arbete pågår för att fler fall ska upptäckas. Siffror för september är ännu inte klara.

Vårdgaranti

Behandling inom 90 dagar: I augusti 2020 var det 61 procent som fick planerad vård inom 90 dagar, mot 76 procent året före. Det är ändå en förbättring jämfört med juni då skillnaden mot året före pandemin var större. Uppgifter för september har ännu inte kommit.

Begrepp

* Ett slutenvårdstillfälle är när en person vårdas inneliggande och kan vara en eller flera dagar långt.

Det finns tre nivåer av beredskapsläge ovanför normalläge: stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.

Bakgrund

Under hösten kommer Region Stockholm arbeta för en robust vård, kollektivtrafik och fortsatt regional utveckling med de nya förutsättningar som pandemin skapat. Mycket görs på andra sätt än tidigare för att kunna driva verksamheter på ett smittanpassat sätt.

Den snabba omställningen för att möta pandemin krävde att icke-akut vård prioriterades ned. Både för att frigöra personal och skyddsutrustning men också för att smittrisken med att gå till vården blev för stor, framförallt för patienter i riskgrupp.

Nu har omfattande smittanpassningar gjorts och all vård är igång. Behoven är annorlunda än tidigare, framskjuten vård behöver ta som hand, vissa behov har minskat, andra har ökat och delar av vården görs på andra sätt, till exempel digitalt och i hemmet.

Läget i hälso- och sjukvården och aktuella åtgärder kommer redovisas i regelbundna rapporter.   

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård