Kartläggning av avlidna till följd av covid-19 i Stockholms län

Fram till och med den 12:e juni har 2123 personer i Stockholms län avlidit till följd av covid-19. Smittskydd Stockholm och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har kartlagt vilka som drabbats.

Rapporten är den första i en serie som syftar till att underlätta regionens arbete mot covid-19 och andra negativa folkhälsokonsekvenser av pandemin. Rapporternas mål är att ge snabba kunskapsunderlag baserade på de folkhälsodata som genereras i länet under pandemin samt på den senaste kunskapen internationellt.

- Denna och kommande utredningar kommer att ge viktig kunskap för att utforma insatser och minska hälsokonsekvenserna i pandemin, säger Björn Eriksson hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Stockholm.

I rapporten konstateras att covid-19 högst troligt kommer att bli den vanligaste dödsorsaken när 2020 sammanfattas. Fler har redan avlidit i år till följd av covid-19 än som avled av hjärtinfarkter och stroke tillsammans ifjol. Det visar Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Utredarna har delat in Stockholms län i 170 geografiska områden, kallade betjäningsområden, med i genomsnitt 14 000 personer i varje, för att se den geografiska fördelningen av dem som avlidit. Det visar sig att det är stor variation mellan områden i olika delar av länet. Men det finns även skillnader inom områden som ligger nära varandra i enskilda stadsdelar eller kommuner.

I områden med minst antal döda är det färre än 2,3 dödsfall per 10 000 invånare, medan de områden som drabbats hårdast har mer än tio gånger fler avlidna. I rapporten finns data för samtliga 170 betjäningsområden.

Författarna konstaterar att de flesta betjäningsområden som drabbats hårt har drabbats i samhället som helhet, inte bara på särskilda boenden för äldre (SÄBO). I några anmärkningsvärda fall har många avlidit utan att särskilda boenden har drabbats alls.

Rapporten visar att något fler män än kvinnor avlidit med covid-19. Inte överraskande är det fler äldre som avlidit än yngre.

De allra flesta som avlidit är födda i Sverige. Men om hänsyn tas till antalet dödsfall inom en grupp visar det sig att personer födda i Estland och Finland drabbats hårdast i förhållande till svenskfödda. Det förklaras till största delen av att personer i den gruppen i genomsnitt är äldre än svenskfödda. För personer födda i Somalia, Syrien, Libanon och Turkiet är dödligheten högre än förväntat givet ålder, kön och smittspridning i området.

Nästa rapport kommer till hösten och väntas behandla ytterligare aspekter på hur socioekonomiska förhållanden, exempelvis hushållssammansättning och yrken i hushållet, påverkar vilka som drabbats av covid-19.

Region Stockholm Rapport CES nr 1 om covid-19 i Stockholms län.pdf

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Region Stockholm.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård