24 juli: Sjätte rapporten om sommarens vård

Regionens vårdgivare rapporterar om ett stabilt läge även under den senaste veckan. Det finns besvärliga toppar i vissa verksamheter men uppmaningen till alla invånare är att inte dra sig för att söka den vård de behöver. Under juni i år har cirka 275 fler patienter varit inskrivna i avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) jämfört med samma månad förra året. Trots den stora ökningen av kapaciteten är det just nu väntetid för att få avancerad sjukvård i hemmet. Läget kring covid-19 är i stort sett oförändrat, dock syns en mindre uppgång de senaste dagarna av antalet inlagda patienter för covid-19.

Antalet patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård har minskat under en lång tid. Nu är det under 100 patienter men under innevarande vecka har det skett en mindre ökning av antalet patienter, från 72 personer den 20 juli till 81 personer den 24 juli. Som mest var det tidigare under pandemin över 1 100 patienter med covid-19 som var i behov av sjukhusvård.

- Ökningen kan bero på tillfälligheter när det nu är relativt få patienter som behöver sjukhusvård. Det går inte att utesluta att ökningen till del beror på förändrat beteende hos invånarna och därför är det mycket viktigt att länets invånare fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, säger chefläkare Elda Sparrelid.

Den som är sjuk ska ta prov

Nu är det viktigt att alla med symptom på förkylning och influensa som till exempel snuva, hosta, halsont och feber tar prov för pågående covid-19 sjukdom (PCR-prov) via 1177.se.

- De som konstateras ha covid-19 medverkar i smittspårningen för att försöka bryta smittkedjor så snabbt och effektivt som möjligt, säger Elda Sparrelid

Utöver provtagning vid sjukdom uppmanar Region Stockholm att invånarna ska fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens alla råd och rekommendationer för att minska risken för ökad smittspridning.

Vårdplatser

Platserna inom akutsjukvården är fler än förra året men färre inom den geriatriska vården. Inom båda områdena finns lediga platser.

Vårdgivarna berättar att samarbetet mellan olika vårdformer går bra till exempel när det gäller utskrivning av patienter till de flesta andra vårdgivare. Samverkan med kommunerna fungerar mycket bra.

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) har expanderat kraftigt, omkring 2800 patienter är inskrivna där i genomsnitt, cirka 200 fler än förra året. Men trots detta har det varit väntetider till ASiH vilket betyder att patienter inte kan skrivas ut från andra vårdformer lika snabbt.

Förlossningsvården

Förlossningsvården har haft en ansträngd vecka men det varierar mycket över dygnet. Tack vare ett nära samarbete mellan länets förlossningskliniker har bara en förlossning under veckan skett utanför länet.

- I första hand ska mammorna få föda där de planerat men när det är fullt där är det bättre att få plats på en annan klinik. Det är därför det är så viktigt att ringa innan. Du behöver bara ta kontakt med den klinik du planerat att föda på, sedan tar de hand om dig och ordnar en annan plats om det skulle behövas, säger Elda Sparrelid.

IT-störning på Södertälje sjukhus åtgärdad

Under onsdagenskvällen uppstod det under några timmar en IT- och telefonistörning på Södertälje sjukhus. Även under torsdagskvällen inträffade liknande störningar i sjukhusets nätverk. Felet åtgärdades i båda fallen efter några timmar. Orsaken till störningarna var avbrott på en kabel till Södertälje stadsnät och påverkade många verksamheter i Södertäljeområdet.

Avdelningarna vid Södertälje sjukhus övergick till manuella rutiner. Sjukhuset kunde ta hand om de patienter som redan befann sig på akutmottagningen liksom de som vårdades på avdelningarna. Däremot beslutade man att styra om inkommande ambulanser till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Södersjukhuset. 

Så redovisas läget i vården pandemi-sommaren 2020

Precis som tidigare somrar redovisas läget i vården i regelbundna rapporter. Tillsammans med varje rapport finns färsk statistik om vårdplatser, besök i vården och vården av patienter med covid-19 (se nedladdningsbara dokument här intill). Regionens chefläkare kommenterar läget i varje rapport.

Pandemi-sommaren 2020 i olika delar av vården

1177 på telefon

Är som vanligt första kontakten till vården. Här får patienter hjälp att bedöma om de behöver vård, vilken vård som behövs och hur bråttom det är. 1177 förstärkte sin bemanning redan under våren i samband med pandemin. Sjuksköterskorna där tog emot drygt 18 000 samtal senaste veckan.

Vårdcentralerna

Här får de flesta invånare sin vård varje vecka. De som behöver undersökas fysiskt kommer dit och träffar läkare men när det går tas patienterna emot via videobesök för att undvika smittspridning. Här tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Alla 200 vårdcentraler har öppet som vanligt. Cirka 43 000 besök togs emot där, både fysiskt och digitalt.

Närakuter

Närakuterna har öppet som vanligt 8-22 alla dagar i veckan och tar emot patienter med sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser.

Smittskydd

Regionens smittskyddsläkare arbetar hela sommaren med att bevaka pandemins utveckling och uppdatera råden till både invånare och vården. Ju bättre stockholmarna kan följa råden om att hålla avstånd och stanna hemma när de är sjuka, desto färre behöver sjukhusvård. Just nu ligger stort fokus på den utökade smittspårningen.

Akutsjukhus

Alla akutsjukhus har fått i uppdrag att ha fler platser öppna än förra sommaren. Tillsammans med den geriatriska vården ska det finnas 200 fler vårdplatser. Intensivvården ska vara fördubblad jämfört med en vanlig sommar för att både täcka behoven hos de covid-sjuka och de som har behov av annan akut och nödvändig vård. Som tidigare år har akutsjukhusen möjlighet att köpa extra rehabiliteringsplatser och eftervårdsplatser.

Geriatrisk vård

Den specialiserade vården för de äldre har gjort stora förändringar under pandemin och fortsätter bedriva både covid-vård och annan geriatrisk vård. Även de har fått i uppdrag att ha fler platser öppna än förra året. Här vårdas många sköra patienter under en längre tid.

Förlossningsvård

Sommaren är den tid på året då det föds flest barn. En gemensam planering har gjorts tillsammans med förlossningsklinikerna för att det ska finnas kapacitet för cirka 620 förlossningar i veckan i genomsnitt. Klinikerna och regionens tjänstemän har haft dagliga möten för att bedöma vilka kliniker som behöver avlastning och vilka som kan hjälpa till. 529 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Vid 36 tillfällen fick mammor föda på en annan klinik än den de planerat. En förlossning hänvisades utanför länet och en kvinna från annat län fick sin förlossning här.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården har öppet som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård. Den psykiatriska heldygnsvården har fler platser öppna än förra sommaren tack vare fem nya vårdavdelningar. Inom barnpsykiatrin utökades platserna inför sommaren 2019. Vård för psykisk ohälsa finns också vid länets vårdcentraler.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) har expanderat kraftigt, omkring 2800 patienter är inskrivna där i genomsnitt, cirka 200 fler än förra året. Men trots detta har det varit väntetider till ASiH vilket betyder att patienter inte kan skrivas ut från andra vårdformer lika snabbt.

Ambulanssjukvård

Den extra sommarhelikoptern är igång, i år började den ta uppdrag redan i april. Jourläkarbilarna kör som vanligt hela sommaren. Alla specialenheter är i drift som vanligt, som till exempel PAM, den psykiatriska akutambulansen och intensivvårdsambulansen. När det gäller sjuktransporter är organisationen fördubblad jämfört med förra sommaren, en förstärkning som trädde i kraft under våren på grund av pandemin och behovet väntas fortsätta under sommaren. Verksamheten rapporteras ha fungerat väl.

Kommunikation

Sedan pandemins start har en omfattande invånarkampanj pågått i många kanaler för att vägleda invånare så att de följer smittskyddsläkarens rekommendationer om att hålla avstånd och stanna hemma när man är sjuk. Kampanjen fortsätter med oförminskad styrka hela sommaren i alla kanaler och på 36 språk och dialekter.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård