10 juli: Fjärde rapporten om sommarens vård

Under veckans chefläkarmöte rapporterar chefläkarna om ett stabilt läge i vården men stundtals ansträngt. I förlossningsvården är läget ansträngt med många barn som föds samtidigt. Färre invånare behöver nu vård vid sjukhus för covid-19. Runt 150 patienter med covid-19 vårdas vid sjukhus i länet, varav 26 i intensivvård. I april var det 1 100 patienter som vårdades vid sjukhus i länet för covid-19.

– Vi ser en långsam men stadig förbättring av covid-läget i vården vilket är positivt. Samtidigt är det viktigt att invånarna fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer så att inte antalet svårt sjuka i covid-19 ökar igen. Våra medarbetare behöver nu få vila och återhämtning efter en extremt tuff period. Jag vill rikta ett stort tack till medarbetarna i vården för deras arbetsinsatser, säger Elda Sparrelid, chefläkare Region Stockholm.

Vården fokuserar nu främst på den nödvändiga och akuta vården.Fler patienter söker vård för andra sjukdomar än covid-19. Men fortfarande är antal besök generellt i vården betydligt lägre än motsvarande period förra året. Även om antalet videobesök inom primärvården ökat kraftigt under pandemin motsvarar inte dessa tidigare antal fysiska besök.

Det är viktigt att söka vård vid symptom. Går man för länge med en åkomma kan den bli svårare att behandla. Vården finns och håller öppet även under sommaren, och trots covid-19. Sök vård som vanligt. 1177 Vårdguidens erfarna sjuksköterskor vägleder rätt i vården. Är det ett livshotande tillstånd ska man alltid ringa 112, säger Elda Sparrelid.


Antalet vårdplatser minskar enligt plan

Antalet bemannade vårdplatser fortsätter att minska den här veckan enligt plan. Det finns tillgängliga vårdplatser, och allt fler avdelningar ställs om till vanlig vård efter att tidigare ha varit avsedda för covid-vård. Antalet vårdplatser vid akutsjukhusen är fler än motsvarande vecka förra året.

Det nära samarbetet med kommunerna är särskilt viktigt under sommaren så att de patienter som är färdigvårdade men behöver stöd i hemmet eller på särskilt boende kan få det så fort som möjligt, och på så sätt även frigöra vårdplatser vid sjukhusen.

Samarbetet med kommunerna om patienter som ska skrivas ut och få stöd i hemmet fungerar väl rapporterar vårdgivarna. Det gynnar de äldre patienter som är de som oftast behöver insatser från både kommunen och regionens hälso- och sjukvård, säger Elda Sparrelid.


Förlossning

Förlossningsklinikerna rapporterar ett ansträngt läge den här veckan. Sommaren är den tid på året då det föds flest barn. En gemensam planering har gjorts tillsammans med förlossningsklinikerna för att det ska finnas kapacitet för cirka 620 förlossningar i veckan i genomsnitt. Den här veckan föddes 558 barn i regionen.

Inom förlossningsvården förekommer toppar då många barn föds samtidigt och då blir samarbete mellan kliniker och regioner särskilt viktigt.

När det är dags att föda behöver de blivande föräldrarna bara ringa ett samtal till kliniken de valt för sin förlossning. Där svarar en förlossningskoordinator som ordnar plats. De allra flesta får föda vid den klinik de valt för sin förlossning. Skulle det vara fullt där så ordnar koordinatorn plats vid en annan förlossningsklinik. Inom förlossningsvården finns ett tätt och väl fungerande samarbete mellan sjukhus och mellan regioner, säger Elda Sparrelid.


Sjukvården samarbetar

Under sommaren 2020 sker det fler och tätare chefläkarmöten samt möten med sjukhusdirektörerna för att följa utvecklingen och samordna vårdplatser för att ha kapacitet för all akut och nödvändig sjukvård även under sommaren. Även förlossningsvården har regelbundna avstämningar. Det är hela vårdsystemet som samarbetar för att samla resurserna och kunna ge god vård åt patienter som behöver akut och nödvändig vård under sommaren.  

Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) är aktiverad sedan den 7 februari med anledning av pandemin och har i nuläget stabsläge. Syftet är att följa sjukvårdsbehovet och kapaciteten särskilt noga och att alla vårdens aktörer är uppdaterade för att kunna hjälpas åt.

Beslut om vårdkapacitet

Behovet av vård under sommaren kommer vara stort med både extra covid-vård och all annan akut och nödvändig sjukvård. Därför har regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) beslutat att det ska finnas 200 fler öppna vårdplatser än sommaren 2019 tillsammans med den kapacitet som krävs för att vårda covid-19 patienter. Inom intensivvården ska det finnas minst dubbelt så många bemannade platser. Planerad vård som kan vänta ställs in till och med den 31 augusti så att inga andra prioriteringar ska behöva göras än de som är medicinskt motiverade.

Omkring 150 patienter vårdas vid sjukhus för covid-19

Sedan februari i år har hela regionen arbetat hårt tillsammans för att klara den omfattande pandemin. Alla delar av vården har varit involverade, både de som arbetat direkt med covid-19 patienter och alla de som fått anpassa sina verksamheter på grund av de nödvändiga prioriteringar som gjorts. Nu minskar covid-vården långsamt men fortfarande vårdas omkring 150 patienter varje dag vid sjukhus på grund av covid-19. Flest patienter vårdades vid sjukhus för covid-19 i april, 1 100.

En omfattande provtagning för covid-19 pågår för närvarande både för den som är sjuk nu och misstänker att de har en pågående infektion och för de som vill undersöka om de haft covid-19 och har utvecklat antikroppar.

Så redovisas läget i vården pandemi-sommaren 2020

Precis som tidigare somrar kommer läget i vården redovisas i regelbundna rapporter. Tillsammans med varje rapport finns färsk statistik om vårdplatser, besök i vården och vården av patienter med covid-19 (se nedladdningsbara dokument här intill). Regionens chefläkare kommenterar läget i varje rapport.

Pandemi-sommaren 2020 i olika delar av vården

1177 på telefon

Kommer som vanligt vara första kontakten till vården. Här får patienter hjälp att bedöma om de behöver vård, vilken vård som behövs och hur bråttom det är. 1177 har förstärkt sin bemanning redan under våren i samband med pandemin. Varje vecka följer regionen svarstider på telefon för att veta om det behövs förstärkningar.

Vårdcentralerna

Här kommer de flesta invånare att få sin vård varje vecka. De som behöver undersökas fysiskt kommer dit och träffar läkare men när det går tas patienterna emot via videobesök för att undvika smittspridning. Här tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Många patienter med långdragna symtom av covid-19 tas om hand och utredningar görs för att konstatera eller utesluta sjukdomar. Alla 200 vårdcentraler har öppet som vanligt.

Närakuter

Närakuterna kommer att ha öppet som vanligt och kommer ta emot patienter med sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser.

Smittskydd

Regionens smittskyddsläkare kommer arbeta hela sommaren med att bevaka pandemins utveckling och uppdatera råden till både invånare och vården. Ju bättre stockholmarna kan följa råden om att hålla avstånd och stanna hemma när de är sjuka, desto färre kommer behöva sjukhusvård.

Provtagning

En omfattande provtagning både för pågående och genomgången covid-19 görs nu i regionen. Patienter och vårdpersonal är högst prioriterade men tusentals andra stockholmare kommer också testas varje vecka.

Akutsjukhus

Alla akutsjukhus har fått i uppdrag att ha fler platser öppna än förra sommaren. Tillsammans med den geriatriska vården ska det finnas 200 fler vårdplatser. Intensivvården ska vara fördubblad jämfört med en vanlig sommar för att täcka behoven hos de covid-sjuka. Trots detta väntas trycket fortfarande bli högt i akutsjukvården.

Vården har under pandemins gång blivit allt bättre på att tidigt hitta rätt behandling för de covid-sjuka, det gör att behovet av just intensivvård blivit något mindre medan många fortfarande behöver annan akutsjukvård. Som tidigare år har akutsjukhusen möjlighet att köpa extra rehabiliteringsplatser och Sophiahemmet kommer också avlasta sjukhusen med eftervårdsplatser.

Geriatrisk vård

Den specialiserade vården för de äldre har gjort stora förändringar under pandemin och fortsätter bedriva både covid-vård och annan geriatrisk vård. Även de har fått i uppdrag att ha fler platser öppna än förra året. Här vårdas många sköra patienter under en längre tid.

Förlossningsvård

Sommaren är den tid på året då det föds flest barn. En gemensam planering har gjorts tillsammans med förlossningsklinikerna för att det ska finnas kapacitet för cirka 620 förlossningar i veckan i genomsnitt. Flera kliniker har kunnat bemanna för att täcka sin andel av förlossningarna även om det kommer att bli högt tryck många veckor.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården har öppet som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård. I början av pandemin var det färre som lades in i heldygnsvård och gick till de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna, något som kunde vara ett tecken på att personer som var i behov av vård inte sökte den hjälp de behövde. Nu har dock patienterna kommit tillbaka igen vilket är positivt. Den psykiatriska heldygnsvården har fler platser öppna än förra sommaren tack vare fem nya vårdavdelningar. Inom barnpsykiatrin utökades platserna inför sommaren 2019.

Avancerad sjukvård i hemmet

I början av sommaren hade den avancerade sjukvården i hemmet ökat med 256 inskrivna patienter under maj månad i år jämfört med 2019. Det är patienter som annars sannolikt hade behövt en vårdplats vid ett sjukhus.

Ambulanssjukvård

Den extra sommarhelikoptern är igång, i år började den ta uppdrag redan i april. Jourläkarbilarna kör som vanligt hela sommaren. Alla specialenheter är i drift som vanligt, som till exempel PAM, den psykiatriska akutambulansen och intensivvårdsambulansen. När det gäller sjuktransporter är organisationen fördubblad jämfört med förra sommaren, en förstärkning som trädde i kraft under våren på grund av pandemin och behovet väntas fortsätta under sommaren.

Kommunikation

Sedan pandemins start har en omfattande invånarkampanj pågått i många kanaler för att vägleda invånare så att de följer smittskyddsläkarens rekommendationer om att hålla avstånd och stanna hemma när man är sjuk. Kampanjen fortsätter med oförminskad styrka hela sommaren i alla kanaler och på 36 språk och dialekter.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård