Regional särskild sjukvårdsledning går över till stabsläge

Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) har den 24 juni beslutat att gå över till stabsläge, efter att ha varit i förstärkningsläge. Samtidigt pågår arbetet fortsatt intensivt i Region Stockholm med att säkerställa vårdkapaciteten under pandemin och att minska smittspridningen.

Samordning och samlad ledning för vårdens beredskap för det nya coronaviruset sker i regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, som etablerades den 7 februari. Pandemin eskalerade med brist på skyddsutrustning, ökning av antalet smittade personer samt att ett kommande behov av omfattade smittspårning identifierades.

RSSL har därför sedan början av mars arbetat i förstärkningsläge, med fokus på koordinering av vårdkapacitet, fördelning av skyddsutrustning och annat förbrukningsmaterial, säkerställt tillgång till läkemedel, samordnad kommunikation inom hela vårdsystemet och till invånare. Samverkan med regionala och nationella myndigheter genomförs löpande.

RSSL ser nu en minskning av antalet covidpatienter som behöver slutenvård inklusive intensivvård. Dock behövs beredskap för att kunna möta upp eventuell ökning av vårdbehovet för covidpatienter.  

RSSL har därför beslutat att övergå i stabsläge, vilket innebär att det huvudsakliga fokuset är att följa händelseutvecklingen kring covid-19, men också att vidta nödvändiga åtgärder.

Samtidigt arbetar Region Stockholms ordinarie organisation fortsatt intensivt med att säkra vård för länets invånare under rådande pandemi. Den 3 juni fattades beslut av RSSL om att akutsjukhusen ska ha minst dubbelt så många intensivvårdsplatser som sommaren 2019, med förmåga att vid behov skala upp intensivvårdskapaciteten ytterligare. Det totala antalet bemannade vårdplatser ska också vara minst 200 fler sommaren 2019. Parallellt pågår insatser för att hindra fortsatt smittspridning, genom omfattande kommunikationsinsatser till invånarna och utökad provtagning.

- RSSL:s arbete i förstärkningsläge har varit helt avgörande för hur vi har klarat pandemin i Region Stockholm. Och vi måste komma ihåg att ett stabsläge inte på något sätt är ett normalläge. RSSL har därför fortsatt ett mycket viktigt uppdrag i pandemin, inte bara att följa händelseutvecklingen, utan också för att fatta nödvändiga beslut och följa upp våra verksamheters arbete under rådande pandemi, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

RSSL har fortsatt regelbunden kontakt med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Samverkan och samarbete sker även med Samverkan Stockholmsregionen (där kommunerna ingår). Region Stockholm följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger och anpassar kontinuerligt rekommendationer till vårdgivarna efter detta.

Fakta: Bedömning av beredskapsläget 2020-06-24

RSSL har gjort en bedömning av pågående åtgärder och kommande behov. Bedömningen har gjorts i respektive funktion i staben samt utifrån Socialstyrelsens krav på katastrofmedicinsk förmåga enligt SOSFS 2013:22 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap.

Den samlade bedömningen är att med de åtgärder som vidtagits kan RSSL i nuläget hantera händelsen i stabsläge.    

RSSL bemannas alltid efter aktuellt behov, oavsett beredskapsläge. RSSL kan ändra beredskapsläge igen, närhelst händelseutvecklingen kräver det.

Fakta: Socialstyrelsens definitioner av beredskapslägen

Stabsläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Katastrofläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård