Nu inleds provtagning för personer inom samhällsviktiga verksamheter

Nu startar provtagning för nyckelpersoner inom samhällsviktiga verksamheter som är hemma och är sjuka. I dagarna får berörda arbetsgivare information från Länsstyrelsen om hur provtagningen går till. Den totala provtagningskapaciteten för Region Stockholm är nu uppe i drygt 40 000 prover per vecka.

 – Vi är redo för att ta prov på ännu fler medarbetare än vi redan gör. Jag vill verkligen uppmana alla som arbetar inom hälso- och sjukvården, omsorgen och andra samhällsviktiga verksamheter och är hemma med symtom att påminna sina chefer om att beställa testning. Det är viktigt att alla de som ingår i dessa grupper tar de prover som erbjuds, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

Testet är ett så kallat PCR-test och visar om en person är smittad av det virus som orsakar covid-19 vid det tillfälle då provet tas. Arbetsgivare med medarbetare inom samhällsviktiga funktioner får i dagarna information från Länsstyrelsen kring provtagning för pågående infektion med covid-19. Precis som för vårdpersonal så är det chefer som beställer provtagningen till sina medarbetare. Själva testningen för de medarbetare som accepterar erbjudandet görs genom egenprovtagning där medarbetaren kan anmäla sig digitalt och därefter får material hemskickat eller använder sig av en drive-in-lösning. Resultatet av testet är personligt och går direkt till medarbetaren.

Att provta personer med symtom på covid-19 för att utesluta sjukdom är viktigt för att nyckelpersoner som arbetar inom samhällsviktig verksamhet snabbt ska kunna återgå i arbetet om de inte har covid-19 så att de samhällsviktiga funktionerna ska kunna upprätthållas.

Sedan i mars har Region Stockholm tagit prov på alla med luftvägsymptom som ska läggas in eller är inneliggande på sjukhus eller äldreboenden. Provtagningen har utökats med allt fler grupper som till exempel vissa patienter i öppenvården, medarbetare i vården som är hemma och är sjuka samt personal inom omsorgen.

Nu utökas alltså antalet personer som omfattas av så kallade PCR-test. Vilka verksamheter som berörs baseras på den prioritering som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjort. Listan finns här:

MSBs stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet

Några exempel på verksamheter där nyckelpersoner erbjuds testning är till exempel el och fjärrvärme, barnomsorg och skola, vatten och avlopp, transport, larmcentraler, kriminalvård, post och livsmedel och många fler.

Länsstyrelsen kommer informera identifierade prioriterade samhällsviktiga verksamheter om provtagningsmöjligheterna.

Processen kan kortfattat beskrivas i följande steg:

  • Länsstyrelsen underrättar identifierade arbetsgivare med medarbetare med samhällsviktig funktion om hur de ska gå tillväga för att anmäla behovet av testning till Region Stockholm. 
  • Arbetsgivaren kontaktar regionens ansvariga verksamhet enligt anvisning och begär testning av de sjuka medarbetare som omfattas.
  • Medarbetaren får instruktion att gå in via en digital plattform och beställa testet.
  • Den person som ska provtas får välja mellan att få materiel för egentest budat till sig eller använda en drive-in teststation. Testet hämtas av ett bud.
  • Analys genomförs och resultat återkopplas direkt till medarbetaren.
  • Vid positivt prov får medarbetaren förhållningsorder enligt smittskyddslagen och erbjuden kontakt med vårdgivare.
     

Här finns information för dig som arbetsgivare

Frågor om vem som får testas och vad som avses med samhällsviktig verksamhet ställs till Länsstyrelsen Stockholm. Läs mer på Länsstyrelsen webbplats.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård