26 juni: Andra rapporten om sommarens vård

Nu minskar antalet bemannade vårdplatser vid akutsjukhusen. Samtidigt fortsätter hälso- och sjukvården att fokusera på den akuta och nödvändiga vården. Det innebär bland annat minskade krav på administration, få interna möten och att utbildningar skjuts upp. Vid veckans chefläkarmöte rapporterar chefläkarna ett ansträngt men stabilt läge vid akutsjukhusen efter midsommar.

Chefläkarna rapporterar att värmen är en utmaning för både patienter och medarbetare. Det finns sedan tidigare år beredskapsplaner för åtgärder vid en värmebölja och som nu har uppdaterats och anpassats för covid-19.

Nu minskar antalet patienter som vårdas för covid-19 och sjukhusen ändrar nu om för en större andel patienter med andra åkommor.

- Det är bra att fler av länets invånare nu söker vård när de behöver det. Under covid-19 pandemin har antagligen för få personer sökt vård för sina sjukdomar. Den här sommaren är det särskilt viktigt för den som behöver vård att ringa 112 vid livshotande tillstånd och annars ringa 1177 innan man söker vård, säger chefläkare Johan Bratt vid Region Stockholm.

Antalet vårdplatser vid akutsjukhusen är cirka 150 fler än motsvarande vecka förra året. När vi gick in i sommaren hade den avancerade sjukvården i hemmet ökat med 256 inskrivna patienter under maj månad i år jämfört med 2019. Det är patienter som annars sannolikt hade behövt en vårdplats vid ett sjukhus.

Avancerad sjukvård i hemmet är en vårdform som vuxit kraftigt de senaste åren. Den är nu långt större än den samlade kapaciteten vid våra sjukhus, säger Johan Bratt.

Förlossning

Sommaren är extra besvärlig för förlossningsklinikerna eftersom många barn föds under sommaren samtidigt som medarbetarna behöver kunna få sommarsemester. Därför är det alltid svårt att bemanna tillräckligt många arbetspass vid förlossningen inför sommaren. Vid Danderyds sjukhus är det fortfarande många pass som inte är bemannade under sommaren. De arbetar intensivt för att kunna lösa situationen så att så många som möjligt ska få föda på den förlossningsklinik som är vald.

- Förlossningsklinikerna samarbetar som vanligt väldigt nära för att ta hand om de som ska föda barn. Normalt brukar över 90 procent kunna få sin förlossning på den förlossningsklinik de valt. Om arbetet inte lyckas att bemanna upp arbetspassen i sommar kan fler födande kvinnor behöva hänvisas till annan förlossningsklinik än den de valt, säger Johan Bratt. 

Den som ska föda barn ska ringa den förlossningsklinik de valt. Om det är fullt hjälper förlossningskliniken till att hitta en annan närliggande förlossningsklinik där förlossningen kan ske.

Sjukvården samarbetar

Under sommaren 2020 sker det fler och tätare chefläkarmöten samt möten med sjukhusdirektörerna för att följa utvecklingen och samordna vårdplatser för att ha kapacitet för all akut och nödvändig sjukvård även under sommaren.

- Vi måste vara beredda på ett ökat sjukvårdsbehov och att covid-19 pandemin inte minskar så fort som vi hoppas. Därför följer vi sjukvårdsbehovet och kapaciteten särskilt noga och att alla vårdens aktörer är uppdaterade för att kunna hjälpas åt, säger Johan Bratt.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har också avtalat med Sophiahemmet om extra vårdplatser som sjukhusen kan avropa vid behov.

Även det nära samarbetet med kommunerna är viktigt under sommaren så att de patienter som är färdigvårdade men behöver stöd i hemmet eller särskilt boende kan få det så fort som möjligt.

Beslut om vårdkapacitet

Behovet av vård under sommaren kommer vara stort med både extra covid-vård och all annan akut och nödvändig sjukvård. Därför har regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) beslutat att det ska finnas 200 fler öppna vårdplatser än sommaren 2019 tillsammans med den kapacitet som krävs för att vårda covid-19 patienter. Inom intensivvården ska det finnas minst dubbelt så många bemannade platser. Planerad vård som kan vänta ställs in till 31 augusti så att inga andra prioriteringar ska behöva göras än de som är medicinskt motiverade.

Fortfarande flera hundra i covid-19 vård

Sedan februari i år har hela regionen arbetat hårt tillsammans för att klara den omfattande pandemin. Alla delar av vården har varit involverade, både de som arbetat direkt med covid-19 patienter och alla de som fått anpassa sina verksamheter på grund av de nödvändiga prioriteringar som gjorts. Nu minskar covid-vården långsamt men fortfarande vårdas omkring 300 patienter varje dag på grund av covid-19, en omfattande provtagning har inletts. 

Så redovisas läget i vården pandemi-sommaren 2020

Precis som tidigare somrar kommer läget i vården redovisas i regelbundna rapporter. Tillsammans med varje rapport finns färsk statistik om vårdplatser, besök i vården och vården av patienter med covid-19. Regionens chefläkare kommenterar läget i varje rapport.

Pandemi-sommaren 2020 i olika delar av vården

1177 på telefon

Kommer som vanligt vara första kontakten till vården. Här får patienter hjälp att bedöma om de behöver vård, vilken vård som behövs och hur bråttom det är. Har förstärkt sin bemanning redan under våren i samband med pandemin. Varje vecka följer regionen svarstider på telefon för att veta om det behövs förstärkningar.

Vårdcentralerna

Här kommer de flesta invånare att få sin vård varje vecka. De som behöver undersökas fysiskt kommer dit och träffar läkare men när det går tas patienterna emot via videobesök för att undvika smittspridning. Här tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Många patienter med långdragna symtom av covid-19 tas om hand och utredningar görs för att konstatera eller utesluta sjukdomar. Alla 200 vårdcentraler har öppet som vanligt men fokus ligger mer på de mest akuta tillstånden.

Närakuter

Närakuterna kommer att ha öppet som vanligt och kommer ta emot patienter med sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser.

Smittskydd

Regionens smittskyddsläkare kommer arbeta hela sommaren med att bevaka pandemins utveckling och uppdatera råden till både invånare och vården. Ju bättre stockholmarna kan följa råden om att hålla avstånd och stanna hemma när de är sjuka, desto färre kommer behöva sjukhusvård.

Provtagning

En omfattande provtagning både för pågående och genomgången covid-19 görs nu i regionen. Patienter och vårdpersonal är högst prioriterade men tusentals andra stockholmare kommer också testas varje vecka.

Akutsjukhus

Alla akutsjukhus har fått i uppdrag att ha fler platser öppna än förra sommaren. Tillsammans med den geriatriska vården ska det finnas 200 fler vårdplatser. Intensivvården ska vara fördubblad jämfört med en vanlig sommar för att täcka behoven hos de covid-sjuka. Trots detta väntas trycket fortfarande bli högt i akutsjukvården. Verksamhetschefer arbetar fortfarande med att lägga bemanningsscheman så att medarbetare kan få semester, samtidigt som de som är på plats ändå ska kunna arbeta under rimliga förhållanden.

Vården har under pandemins gång blivit allt bättre på att tidigt hitta rätt behandling för de covid-sjuka, det gör att behovet av just intensivvård blivit något mindre medan många fortfarande behöver annan akutsjukvård. Som tidigare år har akutsjukhusen möjlighet att köpa extra rehabiliteringsplatser och Sophiahemmet kommer också avlasta sjukhusen med eftervårdsplatser.

Geriatrisk vård

Den specialiserade vården för de äldre har gjort stora förändringar under pandemin och fortsätter bedriva både covid-vård och annan geriatrisk vård. Även de har fått i uppdrag att ha fler platser öppna än förra året. Här vårdas många sköra patienter under en längre tid.

Förlossningsvård

Sommaren är den tid på året då det föds flest barn. En gemensam planering har gjorts tillsammans med förlossningsklinikerna för att det ska finnas kapacitet för cirka 620 förlossningar i veckan i genomsnitt. Flera kliniker har kunnat bemanna för att täcka sin andel av förlossningarna även om det kommer att bli högt tryck många veckor. På framförallt Danderyds sjukhus är bemanningen ännu inte klar och ett intensivt arbete pågår för att bemanna de extrapass som ännu inte blivit klara. Fler timvikarier och att ytterligare använda och samordna totalkapaciteten kan vara en del av lösningen.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården har öppet som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård. I början av pandemin var det färre som lades in i heldygnsvård och gick till de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna, något som kunde vara ett tecken på att personer som var i behov av vård inte sökte den hjälp de behövde. Nu har dock patienterna kommit tillbaka igen vilket är positivt. Den psykiatriska heldygnsvården har fler platser öppna än förra sommaren tack vare fem nya vårdavdelningar. Inom barnpsykiatrin utökades platserna inför sommaren 2019.

Ambulanssjukvård

Den extra sommarhelikoptern är igång, i år började den ta uppdrag redan i april. Akutläkarbilarna har ett extra uppdrag under midsommar med två bilar dygnet runt. Jourläkarbilarna kör som vanligt hela sommaren. Alla specialenheter är i drift som vanligt, som till exempel PAM, den psykiatriska akutambulansen och intensivvårdsambulansen. När det gäller sjuktransporter är organisationen fördubblad jämfört med förra sommaren, en förstärkning som trädde i kraft under våren på grund av pandemin och behovet väntas fortsätta under sommaren.

Kommunikation

Sedan pandemins start har en omfattande invånarkampanj pågått i många kanaler för att vägleda invånare så att de följer smittskyddsläkarens rekommendationer om att hålla avstånd, stanna hemma när man är sjuk och inte resa långt. Kampanjen fortsätter med oförminskad styrka hela sommaren i alla kanaler och på 36 språk och dialekter.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård