Provtagning för covid-19 smittade – nu kapacitet även för samhällsviktiga grupper

Region Stockholm har accepterat regeringens fråga om att säkerställa att det finns provtagningskapacitet även för samhällsviktiga grupper. Den totala provtagningskapaciteten för region Stockholm är nu uppe i drygt 40 000 prover för pågående infektion per vecka.

Region Stockholm har arbetat aktivt för att uppnå provtagningskapacitet i enlighet Folkhälsomyndighetens ”Nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19”. Eftersom kapaciteten inom Region Stockholm nu är uppe i drygt 40 000 prover per vecka är det drygt 15 000 fler än vad som krävs för att nå det nationella målet nå Stockholms andel av regeringens nationella mål.

– Vi har en hög kapacitet för provtagning och har för avsikt att fortsätta bygga ut kapaciteten i takt med behovet. Nu ska vi se till att alla som behöver testas får göra det i prioriteringsordning, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson

Sedan i mars har Region Stockholm tagit prov på alla med luftvägsymptom som ska läggas in eller är inneliggande på sjukhus eller äldreboenden. I takt med att provtagningskapaciteten ökats har medarbetare inom vård, äldreboenden, hemtjänst, personliga assistenter och LSS-boenden erbjudits provtagning vid symptom.

– För att underlätta logistiken i samband med den ökade provtagningen har Region Stockholm byggt upp en organisation för egenprovtagning av personal både i hemmet och på drive-in stationer på flera platser i länet, säger Björn Eriksson.

Den 19 maj meddelade regeringen att alla med medicinsk indikation ska kunna testas även om de inte är inlagda på sjukhus.

Region Stockholm har arbetat hårt för att kunna säkerställa den provtagningen. Redan denna vecka kommer därför alla som av sin läkare bedömts behöva ett test för covid-19 ska kunna få det genom sin vårdcentral eller husläkarmottagning.

– Vi kommer att gå ut till våra husläkarmottagningar med instruktioner för hur provtagningen ska göras för patienter där det är medicinskt relevant att säkerställa om en patient har covid-19. Om husläkaren gör sådan bedömning finns det kapacitet för att även dessa ska kunna lämna prover, säger Björn Eriksson.

Samtidigt påbörjas arbetet med att inkludera medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Det är i huvudsak personer som arbetar i det som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) definierat som prioriterade för covid-19 provtagning.

Rekommendationer om samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av nukleinsyrapåvisning - MSB

– Det här är en grupp där staten genom länsstyrelserna har haft ansvar för. Nu finns tillräcklig provtagningskapacitet och Region Stockholm tagit på oss ansvaret att säkerställa provtagningskapacitet även för dessa grupper i länet, säger Björn Eriksson.

Hur många fler tester dessa åtgärder kommer att betyda är svårt att säga, det kan bli väldigt många, men Region Stockholms organisation är förberedd på att ytterligare öka kapaciteten om regeringen och Folkhälsomyndigheten kräver det, säger Björn Eriksson.

Den fjärde gruppen i Folkhälsomyndighetens prioritering för provtagning är ”övriga relevanta delar av samhället”.

Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning vid provtagning för covid-19

Se pressträff om provtagning från 20-05-26

PPT från pressträff om provtagning 20-05-26

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård