Planerad vård skjuts upp till efter sommaren

Behovet av vård för covid-19 bedöms vara fortsatt stort under sommarperioden. Därför har Region Stockholm beslutat att planerad vård som kan vänta utan allvarliga medicinska konsekvenser fortsatt skjuts upp till och med den 31 augusti. Även sjukvårdspersonal från privata vårdgivare som lånats ut förlängs under sommarperioden.

De vårdgivare som inte påverkas av det här beslutet ska bedriva sin planerade vård som vanligt om inte annat meddelas från Region Stockholm.

Under covid-19 pandemin har vårdgivare inom Region Stockholm behövt hantera en helt ny vårdsituation. Hälso- och sjukvården har ställts om mer under de senaste två månaderna än under de senaste tio åren. För att kunna ge god akut och nödvändig sjukvård till de som är i behov av det har Region Stockholm behövt ställa om vården vilket påverkar både vårdutbud och vårdformer.

De vårdgivare som utför den akuta och nödvändiga sjukvården har under en längre tid arbetat under mycket hög belastning. Dessa vårdgivare behöver nu få resurser för att planera sin verksamhet på längre sikt över sommaren. Vårdgivarna behöver planera för fortsatt högt tryck från covid-19 patienter samt god akut och nödvändiga sjukvården även under semestrarna. Det ska också finnas en beredskap för det fall att antalet covid-19 patienter skulle oväntat öka under sommaren.

Den Regionala särskilda sjukvårdsledningen har under pandemin arbetat för att samordna resurser och underlättat samverkan mellan olika aktörer.

De resurser från privata vårdgivare som möjliggjorts genom att planerad vård skjutits upp har varit avgörande för att säkerställa tillräcklig IVA-kapacitet i regionen och möta befolkningens behov av akut och nödvändig sjukvård.

Den regionala särskilda sjukvårdsledningen anser att det är viktigt att akutsjukhusen ska kunna använda den kompetens som finns tillgänglig inom regionen. Därför har det beslutats att behålla utlånade medarbetare från vårdgivare som bedriver verksamhet som kan skjutas upp. Vid behov ska antalet medarbetare från andra vårdgivare kunna utökas.

I och med beslut om att skjuta upp planerad vård fram till den 31 augusti påbörjas samtidigt planeringen för att på ett ordnat sätt återuppta den planerade vården. Möjligheten att återuppta planerad vård varierar för olika vårdområden och vårdgivare. Detta sker i dialog med berörda aktörer.

- Tack vare att vården snabbt ställde om och tack vare alla fantastiska insatser så har vi klarat situationen så här långt. Men ansträngningen har varit stor och vi står nu inför en sommarsituation och därför är det viktigt att vårdens medarbetare ska få möjlighet till återhämtning så att de blir uthålliga. Och att vi samtidigt ser till att vi kan ge akut och planerad vård som inte kan vänta med bibehållen kvalitet, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård