4 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 503 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 under perioden 1 - 4 maj, vilket innebär att totalt 8536 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 1463 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Dagens rapport är den första efter uppehållet i rapporteringen under helgen.

Antal konstaterat smittade, avlidna och vårdade

Dagens rapport visar att 503 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 under perioden 1-4 maj, vilket innebär att totalt 8536  personer är konstaterat smittade i Stockholm.

Totalt 1463 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att 57 ytterligare personer har rapporterats avlidna under perioden 1 - 4 maj. På grund av flera helgdagar i följd kan det finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

192 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus den 4 maj, ungefär lika många som tidigare under helgen. Förutom de som får intensivvård är det 761 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Utav de 8536 positivt provtagna är 1806 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO.

Av totalt 313 SÄBO och 70 korttidsboenden i länet är det 212 som har någon boende med positiv diagnos av covid-19.

Av 1463 personer som har avlidit i Region Stockholm av covid-19 så är det 669 personer som är provtagna på ett SÄBO.

Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning.

Hur vi rapporterar

Dagens rapport är den första efter uppehåll i rapporteringen under helgen. Den innehåller därför uppgifter från den 1-4 maj.

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med längre helger.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 4 maj

Ny statistik om vårdade

Under måndagen presenterades den statistik om ålder och kön på de som skrivits in och skrivits ut från vård för covid-19. Av de som behövt vård på akutsjukhus eller inom geriatrik för Covid-19 har 59% hittills varit män och 41% kvinnor. Antalet patienter som lagts in för vård ökade kraftigt mellan vecka 13 och 14 till omkring 800 nyinlagda. Nu ses en viss minskning, vecka 17 lades 755 nya patienter in för vård. Samtidigt ökar antalet utskrivna som kan lämna intensivvård, vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Vecka 17 skrevs 577 patienter ut vilket var en ökning från vecka 14 då 412 skrevs ut. Statistiken finns i en presentation på Region Stockholms webbplats.

Kunskaper från enkät ska minska smittspridning på äldreboenden

Covid-19 har fram till idag drabbat 212 av länets 400 äldreboenden trots stora insatser av medarbetare och ledningar. En ny enkät från Smittskydd Stockholm som länets äldreboenden bidragit till ska nu ge underlag för fler åtgärder för att färre äldre ska drabbas. Ett område som uppmärksammas är att det behövs fler åtgärder för att äldre på särskilda boenden ska kunna hålla säkra avstånd. En nyhet om enkäten har publicerats idag.

Kapacitet på akutsjukhusen

Just nu finns det fortfarande lediga intensivvårdsplatser och slutenvårdsplatser inom Region Stockholm. Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen är på en fortsatt hög nivå. Älvsjö sjukhus står färdigt att tas i bruk om behov uppstår. 

Inrapportering under helgen

Dagens rapport innehåller statistik för 1-4 maj. Så här ser statistiken ut uppdelad per dag:

1 maj: 172 nya bekräftade fall, 11 avlidna rapporterade.
2 maj: 129 nya bekräftade fall, 11 avlidna rapporterade
3 maj: 71 nya bekräftade fall, 2 avlidna rapporterade
4 maj: 131 nya bekräftade fall, 33 avlidna rapporterade.

På grund av flera helgdagar i följd kan det finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Råd till alla länets invånare

1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.

2. Minska dina sociala kontakter och umgås bara med de du bor med.

3. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.

4. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.

5. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

6.När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

7. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård