25 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 488 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 under perioden 21–25 maj. Det betyder att totalt 11 271 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 1 942 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Dagens rapport är den första efter uppehåll i rapporteringen under helgen.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 488 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 under 21–25 maj, det betyder att totalt 11 271 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

Av länets totalt 313 SÄBO och 70 korttidsboenden är det 229 som har eller har haft någon boende med positiv diagnos av covid-19.

Av de 11 271 positivt provtagna är 2 166 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO.

Antal vårdade

108 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Dessutom vårdas 608 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 716 patienter i olika former av sjukhusvård.

Hittills har 4 003 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 199 fler rapporterat utskrivna sedan den 20 maj och 48 fler än gårdagen.

Antal avlidna

Totalt 1 942 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att 63 ytterligare personer har rapporterats avlidna under 21 – 25 maj.

Av 1 942 personer som har avlidit i Region Stockholm av covid-19 så är det 861 personer som är provtagna på ett SÄBO.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med längre helger.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 25 maj

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Just nu finns det fortfarande lediga intensivvårdsplatser, geriatriska platser och platser inom akutsjukvård. Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen är minskande men på en fortsatt hög nivå. Älvsjö sjukhus står färdigt att tas i bruk om behov uppstår. 

Inrapportering under helgen

Dagens rapport innehåller statistik för 21–25 maj. Så här ser statistiken ut uppdelad per dag:

21 maj: 126 nya bekräftade fall (totalt 10 909), 69 utskrivna, 5 avlidna rapporterade.

22 maj: 111 nya bekräftade fall (totalt 11 020), 19 utskrivna, 1 avliden rapporterad.

23 maj: 61 nya bekräftade fall (totalt 11 081), 54 utskrivna, 51 avlidna rapporterade.

24 maj: 130 nya bekräftade fall (totalt 11 211), 9 utskrivna, 0 avlidna rapporterade.

Efter helger kan det finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Råd till alla länets invånare

  1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
  2. Minska dina sociala kontakter och umgås bara med de du bor med.
  3. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  4. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  5. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  6. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  7. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård