15 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 123 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 10 311 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 1 826 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 123 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 10 311 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

Av länets totalt 313 SÄBO och 70 korttidsboenden är det 220 som har eller har haft någon boende med positiv diagnos av covid-19.

Av de 10 311 positivt provtagna är 2 038 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO.

Antal vårdade

144 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Dessutom vårdas 629 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 773 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård.

Hittills har 3588 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 48 fler rapporterat utskrivna sedan gårdagens rapport.

Antal avlidna

Totalt 1 826 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att 47 ytterligare personer har rapporterats avlidna.

Av 1 826 personer som har avlidit i Region Stockholm av covid-19 så är det 804 personer som är provtagna på ett SÄBO.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med längre helger.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 15 maj

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Just nu finns det fortfarande lediga intensivvårdsplatser, geriatriska platser och platser inom akutsjukvård. Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen är på en fortsatt hög nivå. Älvsjö sjukhus står färdigt att tas i bruk om behov uppstår.

Sjukvård för de som bor på äldreboenden

Den som är i behov av vård ska erbjudas den vård som bäst gynnar patienten – oavsett ålder eller var personen bor i Region Stockholm.

De som bor på äldreboenden är oftast mycket sköra personer. Det är personer som på grund av ålder och/eller sjukdom inte klarar av att bo kvar i sitt tidigare hem utan har flyttat in i ett äldreboende. De riskerar ett mycket allvarligt sjukdomsförlopp om de drabbas av covid-19 eller andra sjukdomar.

Region Stockholm har kraftigt ökat antalet tillgängliga vårdplatser i geriatriken och vid akutsjukhusen. Det har förstärkt möjligheten att ge många patienter rätt medicinsk behandling och övervakning under covid-19 epidemin. Under hela den här tiden har det funnits, och finns fortfarande, gott om lediga slutenvårdsplatser där det bland annat finns möjlighet att få syrgas.

Avancerad sjukvård i hemmet har fått ett utökat uppdrag för att förstärka och stödja basal hemsjukvård och läkarinsatser i äldreboenden. Husläkarmottagningarna ska också kunna öka kapaciteten i hemsjukvården.
Läs mer här: https://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2020/05/sjukvard-for-de-som-bor-pa-aldreboenden/

Råd till alla länets invånare

  1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
  2. Minska dina sociala kontakter och umgås bara med de du bor med.
  3. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  4. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  5. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  6. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  7. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård