11 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 380 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 under perioden 9-11 maj. Det betyder att totalt 9607 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 1688 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Dagens rapport är den första efter uppehåll i rapporteringen under helgen.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 380 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 under 9–11 maj, det betyder att totalt 9607 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

Av länets totalt 313 SÄBO och 70 korttidsboenden är det 217 som har eller har haft någon boende med positiv diagnos av covid-19.

Av de 9607 positivt provtagna är 1958 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO.

Antal vårdade

150 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Dessutom vårdas 735 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 885 i olika former av sjukhusvård.

Hittills har 3345 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 143 fler rapporterat utskrivna sedan den 8 maj.

Antal avlidna

Totalt 1688 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att 28 ytterligare personer har rapporterats avlidna under 9 – 11 maj.

Av1688personer som har avlidit i Region Stockholm av covid-19 så är det 740 personer som är provtagna på ett SÄBO.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med längre helger.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 11 maj

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Just nu finns det fortfarande lediga intensivvårdsplatser, geriatriska platser och platser inom akutsjukvård. Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen är på en fortsatt hög nivå. Älvsjö sjukhus står färdigt att tas i bruk om behov uppstår. 

Klartecken för successiv uppstart av screening

Invånare i Region Stockholm kommer nu åter successivt att kallas till de nationella screeningprogrammen för cancer och för bråck på stora kroppspulsådern i magen. Som en följd av covid-19-pandemin beslutade Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) den 18 mars 2020 att tillfälligt pausa viss screening. Skälet var bland annat risken för smittspridning. Inom RSSL görs löpande en analys av vilken vård som kan återgå, efter att ha fått stå tillbaka under den akuta fasen av pandemin. Den samlade bedömningen är att det nu är möjligt för Region Stockholm att successivt starta screeningprogram igen. Läs hela nyheten här

Planerad vård skjuts upp till efter sommaren

Behovet av vård för covid-19 bedöms vara fortsatt stort under sommarperioden. Därför har Region Stockholm beslutat att viss planerad vård som kan vänta utan allvarliga medicinska konsekvenser fortsatt skjuts upp till och med den 31 augusti. Även sjukvårdspersonal från privata vårdgivare som lånats ut förlängs under sommarperioden. Det gör att region Stockholm kan fortsätta fokusera på vården av covid-patienter, på akut vård och sådant vård som inte kan vänta längre utan medicinsk risk. Det ger också större möjlighet att ge medarbetare sin välförtjänta och lagstadgade semester. Läs hela nyheten på www.sll.se

Inrapportering under helgen

Dagens rapport innehåller statistik för 9 - 11 maj. Så här ser statistiken ut uppdelad per dag:

9 maj: 234 nya bekräftade fall,  88  utskrivna, 14 avlidna rapporterade..

10 maj: 75 nya bekräftade fall,  3 utskrivna, 2 avlidna rapporterade..

11 maj: 71 nya bekräftade fall,  52  utskrivna, 12 avlidna rapporterade..

Efter helger kan det finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

 

Råd till alla länets invånare

  1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
  2. Minska dina sociala kontakter och umgås bara med de du bor med.
  3. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  4. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  5. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  6. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  7. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård