4 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 187 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 2 849 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 225 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Cirka 11 500 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 187 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 2 849 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Totalt 225 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit, det är 21 ytterligare dödsfall. Mer än 11 500 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

157 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus. Förutom de som får intensivvård är det 564 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning.

Hur vi rapporterar

Dagligen rapporterar Region Stockholm antal konstaterat smittade, antal provtagna, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 15.

 

Aktuellt 4 april

Kapacitet på akutsjukhusen

Just nu finns det gott om lediga intensivvårdsplatser och slutenvårdsplatser i länet. Men antalet patienter som behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen ökar kraftigt, samtidigt pågår timme för timme en utbyggnad av intensivvårdskapaciteten på akutsjukhusen.

I dagsläget tar ambulanser nytillkomna patienter till Karolinska Universitetssjukhuset i första hand eftersom det finns lediga intensivvårdsplatser där, på så sätt avlastas Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset som har färre lediga intensivvårdsplatser.

Älvsjö sjukhus tas i bruk

Regionala särskilda sjukvårdsledningen beslutade på torsdagen att omedelbart ta Älvsjö sjukhus i bruk. De första patienterna väntas påbörja sin vård där inom de närmaste dagarna.

Sjukhuset kommer endast att vårda patienter med covid-19. I ett första steg kommer sjukhuset att ha 140 akutvårdsplatser men också intensivvårdsplatser för de patienter som plötsligt försämras. Antalet akutvårdsplatser kan ökas till minst 600. Intensivvårdsplatserna kan byggas ut stegvis beroende på behov i moduler om tio. Eftersom sjukhuset bara vårdar patienter med covid-19 kan fler patienter vårdas i samma rum och därmed kan varje vårdteam ta hand om fler patienter än vid enkelrumsvård.

Region Stockholm har ansvar för sjukhuset och det kallas numera Älvsjö sjukhus. Ansvarig vårdgivare sedan 31 mars är Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Sjukhuset bemannas med kompetens från olika vårdgivare i Region Stockholm och även av personal som anmält sig för att hjälpa till och valts ut av regionens extrainsatta rekryterare.

Krislägesavtal aktiverat för Region Stockholms medarbetare inom IVA-verksamheter

Krislägesavtalet aktiverades den 3 april för att klara Region Stockholms stora behov av personalförsörjning inom IVA-verksamheter i Region Stockholm. Detta är möjligt efter att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) respektive Sobona har fattat beslut den 3 april. Detta sker på begäran av Region Stockholm efter beslut i regionstyrelsen den 2 april.

Krislägesavtal är ett särskilt kollektivavtal som har tecknats mellan SKR och Sobona å ena sidan och samtliga fackliga organisationer på vår sektor. Krislägesavtalet kan aktiveras när ett krisläge uppstår. Med krisläge avses enligt avtalet en händelse som innebär allvarliga samhällsstörningar och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i en kommuns eller regions verksamhet.

Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att utöka arbetstiden samt att, när behov föreligger, arbeta hos annan arbetsgivare. Krislägesavtalet innebär också att medarbetarna får en högre ersättning. Dagens aktivering av Krislägesavtalet rör Region Stockholms medarbetare som anvisas att arbeta inom intensivvården. Det är fortfarande Region Stockholms högsta prioritet att bemanna med fler medarbetare för att få en hållbar situation för personalen över tid.

5 råd till alla länets invånare

  1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  4. När du är sjuk stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177 – om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård