14 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 231 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 4 806 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 616 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 231 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 4 806 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Totalt 616 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit, det är 73 ytterligare dödsfall sedan rapporten igår.

218 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus. Förutom de som får intensivvård är det 855 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Utav de 4806 positivt provtagna är 1022 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO. Av totalt 313 SÄBO i länet är det 168 som har någon boende med positiv diagnos av covid-19.

Utav de 616 som har avlidit i Region Stockholm av covid-19 så är det 254 stycken som är provtagna på ett SÄBO.

Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning.

Hur vi rapporterar

Dagligen rapporterar Region Stockholm antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en särskild eftersläpning i inrapporteringen på grund av påskhelgen som kan påverka rapporteringen under ett par dagar framöver.

Från och med idag rapporteras också de smittade som provtagits vid SÄBO.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 14 april

Antal personer med covid-19 per kommun/stadsdel

Jämfört med förra veckan syns en minskning av smittspridningen i Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Sundbyberg. Däremot ökar spridningen i södra delarna av länet, främst i Södertälje och Skärholmen.

Från förra veckan redovisar Smittskydd Stockholm antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta. De flesta som smittas av det nya coronaviruset får lindriga symptom och kan stanna hemma och tillfriskna på egen hand. De personerna finns inte med i redovisningen som därför inte är en redovisning av det totala antalet smittade personer i Region Stockholm. Smittspridningen finns i hela länet.

14 april: Antal personer med covid-19 per kommun/stadsdel

Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, ha noggrann handhygien och att för en tid avstå från att samlas för olika typer av fester och sammankomster gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där man bor.

Förstärkt syrgaskapacitet vid akutsjukhusen

Patienter med covid-19 och som fått ett sjukdomsförlopp som är så allvarligt att de behöver vårdas inom akutsjukvården behöver oftast andningsstöd i olika former. Därför har akutsjukhusen sett över och i förekommande fall förstärkt kapaciteten för syrgas för att säkerställa att alla patienter som är i behov av syrgas har tillgång till det.

Trots att det för närvarande vårdas över 800 patienter med covid-19 vid sjukhusen finns det fortfarande nästan 400 lediga slutenvårdsplatser inom Region Stockholm. Så det finns god kapacitet av syrgas och slutenvårdsplatser där detta kan ges.

Kapacitet på akutsjukhusen

Just nu finns det fortfarande gott om lediga intensivvårdsplatser och slutenvårdsplatser inom Region Stockholm. För att även fortsättningsvis ligga steget före sjukdomsutvecklingen fortsätter vi utbyggnaden av främst intensivvårdsplatser. För närvarande har Region Stockholm omkring 70 lediga intensivvårdsplatser.

Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen ökar hela tiden, samtidigt pågår en utbyggnad av kapaciteten på akutsjukhusen. Älvsjö sjukhus står färdigt att tas i bruk när behov uppstår.

Fem råd till alla länets invånare

  1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård