13 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 178 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 4 575 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 543 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 178 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 4 575 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Totalt 543 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit, det är 15 ytterligare dödsfall sedan rapporten igår.

222 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus. Förutom de som får intensivvård är det 855 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning.

Hur vi rapporterar

Dagligen rapporterar Region Stockholm antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 13 april

Förstärkt syrgaskapacitet vid akutsjukhusen

Patienter med covid-19 och som fått ett sjukdomsförlopp som är så allvarligt att de behöver vårdas inom akutsjukvården behöver oftast andningsstöd i olika former. Därför har akutsjukhusen sett över och i förekommande fall förstärkt kapaciteten för syrgas för att säkerställa att alla patienter som är i behov av syrgas har tillgång till det.

Trots att det för närvarande vårdas över 800 patienter med covid-19 vid sjukhusen finns det fortfarande knappt 400 lediga slutenvårdsplatser inom Region Stockholm. Så det finns god kapacitet av syrgas och slutenvårdsplatser där detta kan ges.

Ambulansomstyrning

Den Regionala särskilda sjukvårdsledningen följer utvecklingen av sjukvårdsbehovet vid Region Stockholms olika sjukhus flera gånger om dagen. Uppgiften för den Regionala särskilda sjukvårdsledningen är bland annat att försöka se till att patienter ska komma till det sjukhus som har bäst kapacitet att ta hand om den patienten just nu.

Därför styrs ibland ambulanser om från ett sjukhus till ett annat under en period för att arbetsuppgifterna ska bli mer jämnt fördelade mellan sjukhusen. Under covid-19 epidemin har ambulansomstyrning skett oftare än annars.

Det finns rutiner för hur medarbetarna i ambulanserna får information om sådana omstyrningar, men det är naturligtvis ett extra merarbete för medarbetarna i ambulanssjukvården.

För patienten innebär det att ambulansen oftast åker direkt till det sjukhus där patienten bäst kan tas omhand. I enstaka fall innebär det att en ambulans inte tas emot vid det första sjukhuset utan får köra till ett annat sjukhus. Om tillståndet hos en patient är sådant att det behöver tas omhand omedelbart görs det oavsett vilket sjukhus ambulansen kört till.

Kapacitet på akutsjukhusen

Just nu finns det fortfarande gott om lediga intensivvårdsplatser och slutenvårdsplatser inom Region Stockholm. För att även fortsättningsvis ligga steget före sjukdomsutvecklingen fortsätter vi utbyggnaden av främst intensivvårdsplatser. För närvarande har Region Stockholm totalt knappt 400 slutenvårdsplatser lediga och omkring 70 intensivvårdsplatser.

Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen ökar hela tiden, samtidigt pågår en utbyggnad av kapaciteten på akutsjukhusen. Älvsjö sjukhus står färdigt att tas i bruk när behov uppstår.

Fem råd till alla länets invånare

  1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177Vårdguidenpå telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård