Förändrad strategi för provtagning av personer misstänkt smittade av det nya coronaviruset

Nu förändrar Region Stockholm strategin för provtagning av personer som misstänks vara smittade av det nya coronaviruset. Regionen fokuserar provtagningen på att värna de som kan få särskilt svåra sjukdomsförlopp. Det gör att regionen nu frångår kravet på att personer ska ha vistats i kända riskområden för att vara aktuella för provtagning.

I takt med att det nya coronaviruset sprids och ny kunskap tillkommer har Region Stockholm beslutat om en ny strategi för provtagningar. Provtagning ska nu ske av alla patienter som är i behov av sjukhusvård eller äldreomsorg, och uppvisar symptom av covid-19. Detta är för att skydda patienter som redan är sköra av ålder och/eller av andra sjukdomar.

- Akutsjukhusens akutmottagningar ska successivt från och med idag torsdag påbörja att identifiera patienter med luftvägsymptom och skilja dessa patienter från andra inkommande patienter. Patienter med symptom som behöver inläggning ska provtas innan de kan läggas in på sjukhuset. Detsamma gäller för personer som uppvisar symptom inom äldreomsorgen, säger smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm.

De underliggande sjukdomar som kräver särskild vaksamhet på symptom eftersom de riskerar svårare sjukdomsförlopp, är bland annat kroniska hjärt- och lungsjukdomar. Personer som är över 70 år och dessutom har någon av de underliggande sjukdomarna är särskilt utsatta.

- Vi har provtagit nästan 3 000 personer och vi ser att de allra flesta som smittats är närstående till personer med smitta. De flesta har också mycket lindriga sjukdomsförlopp liknande en vanlig säsongsinfluensa. De smittade behöver isolera sig i hemmet och närstående ska ha särskilt höga hygienkrav och vid första tecken på symptom ska även de isolera sig i hemmet. Dessa personer behöver inte ta prover om det är coronavirus eller annan sjukdom, säger Per Follin.

Kontakta 1177 Vårdguiden

Det är hög belastning på 1177 Vårdguiden på telefon just nu. Den som har allmänna frågor kring covid-19 och hur man bör bete sig kan ringa till 113 13. Den som upplever sig behöva vård bör vara uthållig och invänta rådgivning från 1177 Vårdguiden. Vid livshotande tillstånd gäller som alltid 112. Det är viktigt att inte åka direkt till en vårdmottagning och där riskera smitta andra sjuka personer. 

- Personer med hög ålder och underliggande sjukdomar bör vara särskilt vaksamma vid nära kontakt med andra personer och direkt kontakta 1177 Vårdguiden vid symptom som feber, muskelvärk, torrhosta och andnöd. Närstående till sådana personer bör också vara särskilt restriktiva med besök vid första antydan till sjukdomssymptom, säger Per Follin.

Region Stockholm

Region Stockholm har en förstärkt ledning och organisation för den aktuella situationen med en regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) som fattar beslut och vidtar åtgärder för förstärkning av viktiga funktioner i hälso- och sjukvården. RSSL har regelbunden kontakt med Socialstyrelsen och Myndigheten för skydd och beredskap. Inriktningen för RSSL är bibehållen medicinsk kvalitet med stor hänsyn till minimerad smittspridning.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård