27 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 95 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 1 311 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 60 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Cirka 7 400 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 95 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 1 311 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Totalt 60 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Cirka 7 400 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

77 patienter med covid-19 vårdades på fredagen i intensivvård vid akutsjukhus, varav två patienter i ECMO vid Karolinska Universitetssjukhuset. En av dessa patienter är från ett annat län. ECMO är en konstgjord lunga som syresätter blodet utanför kroppen. 
Förutom de som får intensivvård är det 373 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning.

Hur vi rapporterar

Dagligen rapporterar Region Stockholm antal konstaterat smittade, antal provtagna, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, antal patienter i ECMO samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen med några timmar eller något dygn.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30 som är samma tidpunkt som Folkhälsomyndigheten använder. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus, intensivvårdade samt ECMO har brytpunkt strax efter klockan 14.

Redovisning av statistik sker under eftermiddagen eller senare om särskild kvalitetssäkring kan behöva ske.

Aktuellt 27 mars

Planerad vård

Som tidigare rapporterats har Region Stockholms beslutat att skjuta upp viss planerad vård, så kallad elektiv vård.

Patienter ska komma till inplanerad vård om de inte får besked om något annat av sin vårdgivare.

Vårdgivare ska driva sin planerade vård som vanligt enligt gällande avtal tills dess att annat besked ges genom kontakt från Region Stockholm.

Arbetet med att förtydliga vilka verksamheter som ska stänga eller förändra sina verksamheter pågår. Region Stockholm kommer att komplettera med information kring avtal, ersättning och villkor för omfördelning av personal med mera.

Det pågår en god dialog med de privata vårdgivare som behöver skjuta upp vård. De privata vårdgivarna är positiva till att hjälpa till inom akutsjukvården och de tvingande åtgärder som finns i vårdavtal har inte varit aktuella att hänvisa till.

Region Stockholm listar de vårdverksamheter som omfattas av att skjuta upp planerad vård. Det innebär inte att all planerad vård inom dessa vårdverksamheter kommer att skjutas upp, utan enbart sådan vård som kan skjutas upp utan allvarliga medicinska konsekvenser och efter kontakt från Region Stockholm.

Fler vårdområden kan tillkomma efter beslut vid ett förändrat läge.

Skyddsutrustning

Under de månader som covid-19 har varit känt har erfarenheterna och kunskaperna om sjukdomen ökat konstant. Det har inneburit att instruktionerna kring hur vårdpersonal ska arbeta med patienterna förändrats i takt med att kunskaperna ökat. Det har också gjort att rekommendationerna av vilken skyddsutrustning som krävs vid olika arbetsmoment förändrats.

Eftersom det finns brist på skyddsutrustning är det viktigt att rätt skyddsutrustning används vid rätt arbetsmoment så att alla medarbetare i vården har korrekt utrustning i sitt arbete.

Den Regionala särskilda sjukvårdsledningen som leder arbetet för att samordna vårdens insatser mot sjukdomsutvecklingen av covid-19 har tillsatt en särskild arbetsgrupp som enbart arbetar med att få fram så mycket korrekt skyddsutrustning som möjligt.

5 råd till alla länets invånare

  1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se 
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård