21 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 55 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 661 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Sju personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på sjukhus. Drygt 5 000 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 55 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 661 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Totalt sju personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på sjukhus. Drygt 5 000 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

23 patienter med covid-19 vårdades på lördagen i intensivvård vid akutsjukhus, varav en patient från annat län som vårdas i ECMO vid Karolinska Universitetssjukhuset. ECMO är en konstgjord lunga som syresätter blodet utanför kroppen. Förutom de som får intensivvård är det 158 patienter som vårdas på sjukhusmed covid-19.

Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning.

Aktuellt 21 mars

Arbetet med att anpassa vården för att ta emot ett mycket stort antal patienter med covid-19 pågår i högt tempo dygnet runt och omfattar hela hälso- och sjukvården. Arbetet leds och samordnas av regional särskild sjukvårdsledning sedan i början av februari. Målet är både att förhindra vidare spridning, vårda akut sjuka patienter med covid-19 och att vårda övriga patienter med akuta behov. I arbetet ingår bland annat omfördelningar av resurser mellan verksamheter, omprioriteringar av resurser där allt fokus läggs på den akuta vården. säkerställande av skyddsmaterial och fortsatt utbyggnad av intensivvård. Länets akutsjukhus arbetar i stabsläge eller förstärkningsläge för att snabbt kunna ta beslut och sätta in åtgärder.

Pågående förstärkning av intensivvård

Behovet av intensivvårdsplatser för patienter med covid-19 förväntas bli stort under kommande vecka.  Akutsjukhusen återrapporterar till den regionala särskilda sjukvårdsledningen att de löst sitt uppdrag med att förstärka sin intensivvård med 50 procent. På lördagen vårdades 23 patienter i intensivvård för covid-19. Lediga platser fanns på lördagen. Samtidigt förbereder regionen för en snabb ytterligare utökning både på akutsjukhusen och eventuellt även i andra lokaler. En expertgrupp undersöker och förbereder olika alternativ parallellt. Exakta antalet intensivvårdsplatser i regionen omfattas av sekretess och kommer inte att redovisas. Om en extern covid-19-IVA öppnas kommer detta att kommuniceras innan någon patient påbörjar vård där.

Skyddsutrustning i vården

I takt med att fler patienter som har covid-19 behöver vårdas vid sjukhus ökar också åtgången på skyddsutrustning som vårdpersonalen använder. Behovet i vården är stort.

På fredagen togs beslut att ambulanssjukvården kan börja använda skyddsmask 90 som ett skydd mot coronavirus i samband med omhändertagande av patienter med konstaterad eller misstänkt smitta. Detta för att minska användningen av engångsmaterial.

Det pågår ett intensivt arbete för att få tag på mer skyddsutrustning att fördela till de olika vårdgivarna. Exempel på skyddsutrustning där det förekommer brist är andningsskydd, plastförkläden och desinfektion. Regional särskild sjukvårdsledning har beslutat om prioritering av fördelning av dessa produkter.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har tidigare skrivit brev till Socialstyrelsen för att säkerställa nationell upphandling och distribution till regioner efter behov. En möjlig lösning till långsiktigt hållbar tillgång till skyddsutrustning är inhemsk produktion av sådan skyddsutrustning.

Många personer, företag och organisationer erbjuder sig nu att bidra till skyddsutrustning på olika sätt. För att försäkra oss om att den hamnar där behovet är som störst samordnas detta centralt av Regional särskild sjukvårdsledning.

Förändringar i både tandvård och screening i arbetet mot covid-19

Hela Region Stockholms hälso- och sjukvårdsverksamhet arbetar nu för att minska smittspridning och koncentrera resurser till att ta hand om de som blivit sjuka av coronaviruset. Tandvården och cancerscreeningen är två exempel på verksamheter som drar ner sin verksamhet.

Läs här om tandvårdens omställning till enbart akuttandvård för att stötta sjukvården https://www.folktandvardenstockholm.se/om-oss/nyheter/prioriterade-nyheter/enbart-akuttandvard-for-att-stotta-sjukvarden/

Även den allmänna screeningen för flera sjukdomar stoppas tillfälligt efter ett beslut av den särskilda regionala sjukvårdsledningen.  De som berörs är screening för tjock- och ändtarmscancer, mammografi, screening för bukaortaaneurysm samt livmoderhalscancer. Stoppet sker för att minska smittspridning och omdisponera personal.

Vilka verksamheter som stänger eller förändrar sina verksamheter bedöms utifrån behoven hos patienterna. Den vård som kan senareläggas utan medicinsk risk senareläggs och prövningar görs löpande av när de behöver starta igen.

Självskattningstest

Region Stockholm har lanserat ett självskattningstest för covid-19 på nätet. Självskattningstestet finns på adressen: https://corona.sll.se (öppnas i nytt fönster) 

Den 20 mars hade sidan haft 1 285 000 besökare.  Självskattningstestet hade använts 1 060 000 gånger.

Förbättrad framkomlighet till 1177 på telefon

Den som inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ska ringa 113 13. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se.

Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när. De senaste dagarna har framkomligheten förbättrats.

Information till invånare

Region Stockholm genomför en bred informationskampanj. Kampanjen lyfter fram vad invånare kan göra för att minska smittspridningen och skydda äldre och riskgrupper. Kampanjen finns bland annat i kollektivtrafiken, radio och TV, sociala medier och tidningar. Budskapen är enkla:  ”Tvätta händerna i hela 30 sekunder.  Minska risken att bli sjuk”. Kampanjens andra del har temat ”Stanna hemma om du är sjuk”.

Målet är att öka kunskapen och beteende kring hur man undviker smitta och informera om när, var och hur man ska söka vård vid misstänkt smitta.

Förutom på svenska finns kampanjen översatt till tio språk. De är engelska, polska, spanska, ryska, somaliska, arabiska, farsi, samiska, meänkiele och finska.

5 råd till alla länets invånare

  1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112. Du kan även använda självskattningstestet om du misstänker covid-19.
  4. Stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier och telefon tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177. Om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård