Uteblivna vårdbesök föreslås kosta 400 kronor

Nu föreslår hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm att den som uteblir från ett vårdbesök utan giltigt skäl ska betala en avgift om 400 kronor. Avgiften ska tas ut både i öppenvården och för planerade operationer på sjukhus.

- Avsikten är ju inte att få in pengar, avsikten är att ge patienten vård. Därför är det också viktigt att fortsätta arbeta med sms-påminnelser till besök, motiverande samtal inför operationer och att bygga förtroende hos patienterna inför besök de kan vara oroliga för, säger Björn Eriksson.

I dagsläget gäller att vårdgivare i Region Stockholm kan – men måste inte – ta ut en avgift för uteblivna besök. Kostnaden motsvarar patientavgiften för det aktuella besöket. Sjukhusen tar ingen avgift av patienter som inte kommer till operation i sluten vård. För att det ska bli lika för alla föreslår hälso- och sjukvårdsförvaltningen nu samma avgift för alla typer av besök samt att alla vårdgivare ska ta ut avgiften om det inte finns giltigt skäl till att patienten uteblivit.

Många inställda besök hos en vårdgivare kan innebära att andra patienter får vänta onödigt länge på vård då sjukvårdens resurser inte utnyttjas tillräckligt väl. Hela operationsteam på ett sjukhus ställas overksamt om patienten inte dyker upp. Dessutom innebär det att patienten som uteblir inte får den vård som planerats.

Det kan finnas skäl till att vissa patientgrupper uteblir oftare än andra. Bland annat är det vanligare att patienter inte kommer till sina besök inom den psykiatriska vården, något som kan vara kopplat till själva sjukdomen i sig.

- Reglerna kommer att kompletteras för att de som har medicinska skäl inte ska drabbas. Det kan till exempel gälla personer med demens eller post-traumatiskt stressyndrom, säger Björn Eriksson.

2018 gjordes nästan 22 miljoner vårdbesök hos vårdgivare i Region Stockholm. En liten andel, men ett stort antal, ställdes in för att patienten inte dök upp eller bokade av för sent.

Andelen inställda besök har ökat något under de senaste åren. Från 2,08 procent eller cirka 476 000 besök 2015 till 2,36 procent eller 514 000 besök 2018.

Tidigare uppskattningar har pekat mot att kostnaderna för inställda besök i öppenvården kostar vårdgivarna i regionen 500 miljoner kronor om året.

Förvaltningen har inte gjort några antaganden om hur mycket den nya avgiften kommer att inbringa.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ta ställning till förslaget vid mötet den 28 januari. Om det godkänns där tas det upp för beslut på regionfullmäktiges möte i mars 2020.

FAKTA NYA REGLER FÖR INSTÄLLDA BESÖK I VÅRDEN

Besökstyp

Kostnad (förslag)

Kommentar

Besök hos husläkare, vårdcentral, specialistläkare m.fl                                         

400 kronor (räknas inte in i högkostnads-skyddet)

 Avgift tas ut om patienten uteblir utan att avboka senast 24 timmar före besöket.

Planerade operationer i sluten vård

400 kronor (räknas inte in i högkostnads-skyddet)

Avgiften tas ut om patienten uteblir utan att avboka senast 72 timmar före besöket.

För planerade operationer i öppen vård gäller tidsfrist 24 timmar

Avgiften föreslås gälla för alla även patienter vars besök är gratis, till exempel barn och unga under 18 år och personer äldre än 84 år.

Samma undantag som nu gäller även under de föreslagna nya reglerna. Det vill säga att ingen avgift tas ut vid besök:

  •  om det föreligger giltigt skäl till att patienten uteblivit. Möjlighet till undantag från avgift med hänsyn till giltigt skäl finns redan idag. Inför den föreslagna höjningen kommer regelverket kompletteras med förtydligande exempel på när giltigt skäl kan anses föreligga.
  • på barnavårdscentraler, BVC.
  • på abort- och preventivmedelsrådgivning.
  • för patienter som går under smittskyddslagen.
  • i hemmet då patienten inte är hemma då besöket genomförs.
  • som ställs in på grund av inställd eller försenad färdtjänstresa om den redan bokats hos regionen beställningscentral.
  • där patienten inte givits möjlighet att avboka besök inom tidsgränsen, till exempel på grund av att mottagningen hållits stängd. Besök som bokats in mindre än 24 timmar innan besöket äger rum.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård