Många nyheter i Kloka listan 2020

Nya läkemedel vid typ 2-diabetes och en ny behandlingsstrategi vid astma. Det är ett par av nyheterna på Kloka listan 2020.

Kloka Listan tas fram av Region Stockholms läkemedelskommitté. Här ingår experter inom en rad sjukdomsområden. De värderar vilka läkemedel som har bäst vetenskaplig bevisad effekt. De läkemedel som kvalar in på listan ska vara effektiva, säkra och ha ett bra pris.

- Vi har gjort viktiga förändringar i Kloka listan 2020 för flera folksjukdomar. Vi får fler alternativ att välja på. Det gör det lättare för förskrivarna att välja rätt behandling, i samråd med patienten, säger Gerd Lärfars, ordförande för Region Stockholms läkemedelskommitté.

Astmapatienter ska få inhalationssteroid

I årets upplaga sker en större förändring inom astmaområdet. Så kallad inhalationssteroid ska nu alltid användas hos vuxna och barn från 12 år. Steroid ska alltså ges även vid sporadiska symtom, eftersom den dämpar inflammationen i luftvägarna. Kloka listan följer därmed nya internationella rekommendationer från GINA (The Global Initiative for Asthma). Tidigare har enbart bronkvidgande läkemedel använts vid sporadiska symtom. Nu ska kombinationspreparatet Bufomix Easyhaler ges till patienter från 12 år. Det innehåller både steroid (budesonid) och luftrörsvidgande beta-2-stimulerare (formoterol).

Enklare att välja diabetesläkemedel

Hälsosamma levnadsvanor och metformin fortsätter att vara första behandlingssteget för alla patienter med typ 2-diabetes. Men nu blir det enklare att välja rätt läkemedel för dem som har en eller flera samtidiga sjukdomar. En ny indelning med tydliga rubriker visar behandlingsalternativ när en patient med typ 2-diabetes till exempel även har vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Två nya typ 2-diabetesläkemedel finns också med på listan. Det ena är DPP4-hämmaren linagliptin (Trajenta) som rekommenderas för de mest sjuka äldre. Det tas som tablett och ger inte risk för hypoglykemi, blodsockerfall. Det andra nya läkemedlet är GLP-1-agonisten semaglutid (Ozempic), som tas med hjälp av injektionspenna en gång per vecka. Det rekommenderas vid övervikt och fetma och för patienter med vissa hjärt-kärlsjukdomar eller nedsatt njurfunktion.

Två nya migränprofylax

Migrän är en folksjukdom som orsakar mycket lidande. Många skulle ha nytta av förebyggande migränläkemedel, och nu finns två nya alternativ på Kloka listan: amitriptylin och kandesartan. Läkemedlen finns sedan tidigare på listan men har inte rekommenderats som migränprofylax.

Stöd för både läkare och patienter

Kloka listan fungerar som ett stöd för läkare som skriver ut läkemedel. Men även patienter kan ha nytta av att läsa om sina mediciner i listan. Det finns en särskild patientversion - Kloka listan för patienter - som förklarar vad rekommenderade läkemedel innebär och att det är Region Stockholms läkemedelskommitté som står bakom valen. De rekommenderade läkemedlen är också listade. Kloka listan för patienter finns i tryckt form och på www.1177.se/stockholm/klokalistan.
Nytt på Kloka listan är också att hormonspiralen Levosert ersätter Mirena både som preventivmedel och vid riklig menstruation. Mirena kvarstår dock som endometrieskydd vid östrogenbehandling mot klimakteriebesvär.

Två sömnmedel utgår

Flera läkemedel utgår från Kloka listan. Två exempel är sömnmedlen zopiklon och propiomazin (Propavan). Preparaten har begränsad effekt och innebär risk för biverkningar. Andra åtgärder betonas i stället för läkemedel: sömnrestriktion, sömnhygienska åtgärder och kognitiv beteendeterapi, KBT. Vid läkemedelsbehandling rekommenderas melatonin. För äldre patienter finns zopiklon dock kvar på Kloka listan som andrahandsalternativ.

Svårt förutsäga effekt

Andra läkemedel som utgår är kombinationspreparat som innehåller kodein och paracetamol, till exempel Citodon och Panocod vid smärta. Detta motiveras med att det är svårt att förutsäga effekt och biverkningar av kodein hos olika patienter. Kodein ska först omvandlas till morfin i kroppen innan det har effekt och omvandlingen kan ske i varierande grad hos olika personer.

Webbversionen av Kloka listan 2020 finns tillgänglig på Janusinfo

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård