Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att anta den regionala överenskommelsen, mellan Region Stockholm och länets kommuner, om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen ger långsiktiga och stabila förutsättningar för att utveckla en trygg, säker och effektiv utskrivningsprocess med patienten i fokus. Överenskommelsen väntas träda i kraft den 1 januari 2020.

Överenskommelsen ger förutsättningar för ett fördjupat samarbete mellan parterna och den ger motivation och stöd för vårdaktörerna att fortsätta att utveckla sina arbetssätt. En gemensam betalningsmodell med sänkta fristdagar införs vilket innebär att fokus flyttas från betalningsansvar till den gemensamma patientens behov av vård och omsorg. Ingen ska behöva vara kvar på sjukhus längre än hen behöver. När antalet dagar som utskrivningsklara patienter vistas i slutenvården minskar innebär det också att vårdplatser kan frigöras i slutenvården.

En överenskommelse i linje med lagens intentioner

Överenskommelsen ligger helt i linje med intentionerna i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, LUS (lag 2017:162). För att patienten ska kunna skrivas ut så snart det är möjligt så krävs inte bara en fungerande samverkan mellan sluten vård, socialtjänst, kommunalt finansierad hälso- och sjukvård och den landstingsfinansierade öppna vården. Det krävs också en samsyn kring vad som är den mest ändamålsenliga miljön för den utskrivningsklara patienten och en samordning av planeringen utifrån den enskildes behov. I den långsiktiga överenskommelsen har, förutom reglering av betalningsansvar, utvecklingsområden identifierats och ansvarsfördelningen tydliggjorts.

Lagen har fört med sig att i stort sett alla kommuner och landsting i landet har infört nya planeringsprocesser och skapat överenskommelser. Sedan lagen trädde i kraft 1 januari 2018 har Region Stockholm (dåvarande Stockholms läns landsting) och kommunerna i länet företrädda av StorSthlm arbetat fram rutiner, metoder, riktlinjer och arbetssätt för att utveckla samverkan i linje med lagens intentioner. En tillfällig överenskommelse har väglett parterna under den initiala perioden sedan lagen trädde i kraft. Den nya överenskommelsen är långsiktig, den reglerar kommunernas betalningsansvar och fastställer fem gemensamma utvecklingsområden.

Beslutsfattandet i frågan

Region Stockholm och länets kommuner företrädda av StorSthlm kunde i juni 2019 enas om en långsiktig överenskommelse för vidare formellt beslutsfattande. I Region Stockholm beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 oktober att anta överenskommelsen. Storsthlms styrelse beslutade i juni 2019 att rekommendera kommunerna att anta överenskommelsen i sina respektive politiska församlingar under hösten 2019. Överenskommelsen väntas träda i kraft 1 januari 2020.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård