Första beslutet om ny avtalsmodell och nya avtal för akutsjukhusen

Från 2020 och fyra år framåt ska nya avtal gälla för de regionägda akutsjukhusen. Nu har det första beslutet av flera tagits på väg fram mot nya avtal som reglerar både uppdrag och ersättning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu fattat beslut om en gemensam avtalsmodell för akutsjukhusen de kommande åren. Nämnden har också beslutat att avtalen för respektive akutsjukhus ska läggas fram för regionstyrelsen.

Gemensam avtalsmodell för akutsjukhusen

Enligt nämndens beslut ska en högre andel av ersättningen styras av hur mycket vård akutsjukhusen utför och hur väl de uppfyller mål, till exempel kvalitetsmål. En utvecklingsersättning ingår också för bland annat digitalisering. Detta är en skillnad mot de senaste årens avtal där akutsjukhusen haft nästan enbart fast ersättning.

Tanken med avtalen är att stimulera både till utveckling och kostnadskontroll. Viktiga principer i de nya avtalen har också varit att säkerställa en sammanhållen vårdkedja och stimulera till införande av digitala tjänster. Avtalen ska också säkra att akutsjukhusens uppdrag att bedriva vård, utbildning och forskning går att förena. De ska också främja en låg kostnadsutveckling och nyttja genomförda investeringar. Akutsjukhusen och regionens tjänstemän ska ha en gemensam arbetsgrupp för att utveckla uppföljningen av vården, bland annat genom att hitta nya sätt att mäta vårdutbudet och också enkelt beskriva det.

Separata avtal för varje akutsjukhus

Hälso- och sjukvårdsnämnden tog också ställning till de fem separata avtal som ska gälla för de regionägda akutsjukhusen. Nämnden har beslutat att avtalen ska läggas fram för regionstyrelsen, för att i sista hand beslutas av regionfullmäktige.

I avtalen föreslås en uppräkning med 1,5% av den totala ersättningen till akutsjukhusen. Uppräkningen föreslås mot bakgrund av hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska ramar för beställning av vård, de hittills kända planeringsförutsättningarna och behovet av en låg kostnadsökningstakt i linje med regionfullmäktiges budget.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är enligt beslutsunderlaget att uppräkningen kommer kräva att akutsjukhusens ledningar genomför både effektiviseringar, omstruktureringar och besparingar. Detta behöver ske samtidigt som de utför sitt vårduppdrag så att regionens patienter får den vård de behöver.

Den totala ersättningen till akutsjukhusen blir enligt förslaget omkring 21 miljarder årligen.

Beslutsprocess i korthet

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram förslag till ny avtalsmodell för de nya sjukhusavtalen och dessutom fyra separata avtal för respektive regionägt akutsjukhus. Förslaget har utformats i samråd med akutsjukhusen, profession, patientrepresentanter och regionledningskontoret.

Den 8 oktober tog hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om den nya avtalsmodellen för akutsjukhusen enligt förvaltningens förslag.

När det gäller de fem separata avtalen beslutade nämnden att lägga fram förslagen för regionstyrelsen. Avtalen rör Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB och S:t Eriks Ögonsjukhus AB.

Regionstyrelsen väntas fatta beslut om avtalen under oktober eller november.

Slutgiltigt beslut om avtalen för akutsjukhusen 2020-2023 avtal väntas fattas av regionfullmäktige i november.

Parallellt med denna process ska avtalen också behandlas av akutsjukhusens styrelser.

Övriga akutsjukhus

Övriga akutsjukhus i regionen omfattas inte av avtalen. Uppdraget för Capio S:t Görans sjukhus styrs av ett avtal som är upphandlat enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Uppdraget för Norrtälje sjukhus kommer regleras via en överenskommelse mellan Norrtälje sjukhus och Kommunalförbundet för Sjukvård och Omsorg Norrtälje.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård