Granskning av Stockholms Centrum för ätstörningar

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm har låtit göra en extern granskning av ätstörningsvården inom Stockholms Centrum för ätstörningar, SCÄ. Granskarna riktar kritik mot SCÄ. Nu har ledningen vid SCÄ till den 20 september på sig att ta del av och lämna synpunkter på granskningen.

Vård för enklare och medelsvår ätstörning ska ges av BUP och vuxenpsykiatrin i Stockholm. Specialiserad ätstörningsvård för patienter med svårare problem bedrivs av två vårdgivare i regionen. Dels upphandlade Mandolean AB och dels Stockholms Centrum för Ätstörningar som drivs i egen regi av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick tidigare i år uppgifter om brister i den vård som utfördes vid SCÄ. Dagarna efter att uppgifterna kommit till förvaltningen genomfördes interna kontroller som visade att det fanns skäl att låta externa specialister utföra en fördjupad granskning. Den fördjupade granskningen genomfördes under våren 2019 och blev klar i början av september 2019.

Granskarna pekar på flera möjliga brister inom verksamheten vid SCÄ. Det gäller felaktig redovisning av ersättningar, oklara villkor för patienter i forskningsprojekt och långa vårdköer.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att värdera det inkomna svaret från SCÄ. Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen finner att granskningens resultat fortfarande står fast efter SCÄ:s synpunkter på granskningen kommer åtgärder att vidtas för att i första hand säkerställa patientsäkerheten.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård