Fortsatt arbete mot försenade provsvar

På fredagen presenterade leverantören Unilabs sina åtgärder mot försenade provsvar. Med hjälp av åtgärderna avser leverantören korta patienternas väntan på provsvar. De provsvar som behöver extra snabb behandling ska nu prioriteras av leverantören.

 - Leverantören Unilabs har under veckan vidtagit flera åtgärder mot de oacceptabla väntetiderna på provsvar. Jag har särskilt betonat att de skyndsamt ska säkra att patienterna snarast får svar. Våra medicinska experter har haft en tät dialog med leverantören som har startat en screening av de provsvar som väntar. Leverantören har även stärkt sina egna resurser och tar hjälp av underleverantörer, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Unilabs har fått hjälp av regionens experter med att analysera läget, göra prioriteringar och fokusera på de förseningar som innebär patientsäkerhetsrisker. Högst prioriteras just nu de cirka 6000 prover inom klinisk patologi som väntar på att analyseras. Det handlar bland annat om hudprover som vårdgivare skickat in för att få bedömda, t ex inom cancerområdet. Svarstiden ska inte överstiga två veckor (beroende på typ av prov) men har i vissa fall blivit upp till två månader.

- Det är inte meningen att någon patient ska behöva vänta i onödan på provsvar, jag förstår den oro det kan orsaka. Prioriteringen nu handlar om att leverantören ska ta hand om de mest brådskande proverna och att minska all onödig väntan. Om man som patient har frågor om sina prover ska man kontakta den läkare som begärt provet, säger Björn Eriksson

Åtgärderna som leverantören redovisat är stärkt bemanning av biomedicinska analytiker och patologer (de läkare som bedömer provsvar). Unilabs har också stärkt sin kundtjänst och sin logistik samt tagit hjälp av underleverantörer. Den täta dialogen med hälso- och sjukvårdsförvaltningens expertgrupp fortsätter under kommande veckor till dess att kön av provsvar försvunnit och samtliga svar lämnas i rätt tid.

Radiologi

Även när det gäller väntan på undersökning och svar inom radiologi (röntgen) har leverantören och hälso- och sjukvårdsförvaltningens expertgrupp haft dialoger. De väntetider som fanns efter avtalsstarten under våren har minskat. Bland annat har bemanningen och koordineringen mellan radiologimottagningar stärkts.

- Inom röntgen ser vi att det finns en annan process som innebär att de mest allvarliga fallen väljs ut direkt och prioriteras. Det är ändå ytterst viktigt att köerna fortsätter minska till de nivåer vi avtalat om, säger Björn Eriksson

Under hösten och vintern beräknar Region Stockholm att öppna ytterligare fyra röntgenmottagningar i länet utöver de 16 som finns idag. Detta kommer innebära en förstärkning eftersom det varit ett högt tryck på röntgenmottagningarna i länet totalt sett.

Kommande granskningar

Arbetet under veckan har helt och hållet handlat om att stärka patientsäkerheten. Arbetet med att göra den externa granskningen förbereds.

Bakgrundsfakta

Upphandling av radiologi (röntgen) inom öppenvård genomfördes eftersom tidigare avtal löpte ut. Upphandlingen hade högt ställda kvalitetskrav och bland de som uppfyllde samtliga kvalitetskrav valdes den med lägst pris ut. Leverantören har i avtal åtagit sig att följa kraven och de ledtider som gäller. Antal analyser avgörs av invånarnas behov och ersätts per undersökning. Cirka en halv miljon radiologiska undersökningar gjordes 2018.

Upphandling av klinisk laboratoriemedicin inom öppenvård genomfördes eftersom tidigare avtal löpte ut. Upphandlingen hade högt ställda kvalitetskrav och bland de som uppfyllde samtliga kvalitetskrav valdes den med lägst pris ut. Leverantören har åtagit sig att följa kraven och de ledtider som gäller, bland annat är kravet att samtliga patologi prover besvaras inom 14 dagar eller kortare. Antal undersökningar avgörs av invånarnas behov och ersätts per undersökning. Cirka 7,5 miljoner analyser gjordes 2018.

I klinisk laboratoriemedicin ingår analys av tex blodprover men också analys av vävnadsprover som tagits bland annat för att undersöka om personen har någon form av cancersjukdom.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård