Förlossningsenhet på Capio S:t Görans sjukhus

Capio S:t Görans sjukhus föreslås få i uppdrag att starta en förlossningsenhet på S:t Göran sjukhus. Vidare föreslås att en överenskommelse om neonatalvård och barnläkarjour på S:t Görans sjukhus upprättas med Södersjukhuset AB. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer fatta beslut i frågan den 27 augusti.

Uppdraget till förlossningsenheten på S:t Görans sjukhus ska omfatta förlossningar från och med graviditetsvecka 37. Den nya förlossningskliniken på Capio S:t Görans sjukhus börjar i mindre skala vid starten 2022 och utökar sedan för att nå en årlig kapacitet på 4000 förlossningar från och med år 2026.

På alla sjukhus som bedriver förlossningsvård krävs tillgång till specialistkompetent barnläkare dygnet runt. Då Capio S:t Görans uppdrag inte omfattar barnsjukvård föreslår hälso- och sjukvårdsförvaltningen att Södersjukhuset får i uppdrag att tillhandahålla specialistkompetent barnläkare stationerad på S:t Görans sjukhus dygnet runt årets alla dagar.

Ny prognos för förlossningsvården

I juni 2019 fastställde hälso- och sjukvårdsnämnden en reviderad plan för förlossningsvården i Region Stockholm för åren 2019–2027 (HSN 2019-0701) med bland annat en ny förlossningsprognos. I den reviderade planen redovisas en prognos över antalet förlossningar och en plan över kapaciteten per förlossningsenhet fram till och med år 2027.

Den nya prognosen visar att förlossningarna under några år blir något färre än vad den tidigare prognosen pekade på, därefter ökar de igen. Därför har planen för förlossningsvården ändrats. Kapaciteten i regionen kommer fortfarande öka under de närmaste åren men inte lika snabbt som enligt den tidigare planen.

Enligt den reviderade planen ska förlossningsenheten på Capio S:t Görans sjukhus starta med 2 000 förlossningar år 2022 för att sedan utöka kapaciteten och nå full kapacitet på 4 000 förlossningar år 2026. Skälet bakom den stegvisa utökningen är att den nya förlossningsprognosen visar på ett succesivt ökat behov av förlossningskapacitet. En stegvis utökning minskar också risken för negativa effekter av den personalomsättning inom förlossningsvården som öppnandet av en ny verksamhet kan medföra.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer från och med år 2020 att årligen revidera förlossningsprognosen och kapacitetsplanen.

Neonatalvård

I juni 2018 fastställde hälso- och sjukvårdsnämnden en plan för neonatalvården i Stockholms län (HSN 2018-0576). För att begränsa behovet av neonatalvård på S:t Görans sjukhus beslutade nämnden att uppdraget till förlossningsenheten på S:t Görans sjukhus ska omfatta förlossningar från och med graviditetsvecka 37. Nämnden beslutade också att den kommande neonatalvården vid S:t Görans sjukhus ska tillhandahållas av Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset. Beslutet innebär att någon neonatalvårdsenhet inte inrättas vid S:t Görans sjukhus.

Då resurserna vid Karolinska Universitetssjukhuset i första hand ska reserveras för högspecialiserad vård föreslår förvaltningen nu att Södersjukhuset får huvudansvaret för att tillhandahålla neonatalvård vid S:t Görans sjukhus.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård