Åttonde rapporten om sommarens vård

Det har varit högt tryck i vården under veckan men fortfarande bedöms läget vara stabilt. På grund av värmen sätts kylaggregat ut och känsliga lokaler bevakas.

- Nu använder vi de planer vi gjort inför sommaren för att hantera värmen. Framförallt handlar det om att skydda känsliga patienter som äldre och barn men våra medarbetare påverkas förstås också av att arbeta i varma lokaler. Att placera ut extra kylaggregat är en viktig åtgärd, säger Elda Sparrelid, chefläkare för Region Stockholm

Den nya handlingsplanen mot värmebölja som regionen tagit fram sedan förra sommaren kommer till nytta nu efter att SMHI varnat för temperaturer över 26 grader mer än tre dagar i följd. Under dagen har också en klass-ett varning utfärdats för höga temperaturer. Handlingsplanen ska göra det enklare för vårdgivarna att vidta åtgärder för att exempelvis undvika att operationer ställs in och för att skydda de patienter som är mest känsliga för höga temperaturer. Planen har också skickats ut till regionens kommuner för att underlätta i deras vård- och omsorgsverksamheter.

Närakuterna fortsatt viktig roll

Länets närakuter och husläkarjourer rapporterar att de har ett normalt läge och kan ta hand om de patienter som kommer till dem. De fortsätter att vara ett allt viktigare alternativ till akutmottagningarna. Inom den psykiatriska vården rapporteras också ett stabilt läge men trycket på de psykiatriska akutmottagningarna och beroendevården är högt, något som är vanligt under sommaren.

Högt tryck på akutsjukhusen

Akutsjukhusen rapporterar ett högre söktryck än förra veckan som lett till att fler patienter väntar på vårdplats på akutmottagningarna. Tack vare planeringen inför sommaren rapporterar flera akutsjukhus att de ändå kunnat hantera läget.

Akutsjukhusen hjälper varandra med intensivvårdsplatser, bland annat har Karolinska Universitetssjukhuset fullt men platser finns bland annat i Södertälje och på Södersjukhuset. De arbetar också med att förebygga problem som kan orsakas av värme genom att kontrollera känsliga lokaler extra noga som till exempel läkemedelsförråd. Kylaggregat placeras också ut. Antalet förlossningar var något färre än förra veckan men trycket har ändå varit högt med toppar. Vid tre tillfällen tog regionen hjälp av närliggande län. En förlossning från annat län skedde här. Inom neonatalvården har det periodvis varit högt tryck. Det finns fyra enheter i länet som har ett tätt samarbete för att ta hand om alla som behöver vård vid toppar.

Bra samarbete med kommuner

Den geriatriska vården har ungefär lika många platser öppna som förra året och lediga platser. Samarbetet med kommunerna om patienter som ska skrivas ut och få stöd i hemmet fungerar väl. Plats finns också på flera av länets sjukhus för rehabilitering efter vård på akutsjukhus.

Gemensam planering gör det bättre för patienterna. Våra vårdgivare rapporterar om att samarbetet med kommunerna fungerar väl. Det gynnar de äldre patienter som är de som oftast behöver insatser från både kommunen och regionens hälso- och sjukvård, säger Elda Sparrelid.

Jourläkarbilar kommer hem till fler

Den prehospitala vården där ambulanser, ambulanshelikopter, jourläkarbilar och sjuktransporter ingår rapporteras fungera väl. Kapaciteten där är större än förra året. Jourläkarbilarna fortsätter öka sina uppdrag till över 800 uppdrag på en månad, en ökning med 16 procent sedan juni förra året.

Hjälp med strålbehandlingar

Det är just nu många patienter i Stockholm som behöver strålbehandling. Region Stockholm har genomfört en rad åtgärder för att öka kapaciteten och för att använda de resurser som finns på mest effektiva sätt. Strålbehandlingsenheterna arbetar hårt med att ta hand om så många patienter de kan men för att öka kapaciteten ytterligare erbjuds patienter också behandling på andra orter i Sverige.

Från och med denna vecka erbjuds också plats i Helsingfors i Finland. Omkring 4 - 5 patienter i veckan påbörjar behandling på annan ort just nu och inom kort väntas cirka 1 - 2 patienter per vecka få behandling i Finland.

- Läkarna frågar patienten efter individuell bedömning och det är helt frivilligt. Regionen betalar resa, boende och mat. På det här sättet stärker vi vår kapacitet så att vi kan undvika för lång väntan, säger Elda Sparrelid.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård