Åtgärder vidtagna mot spridning av resistenta bakterier vid Danderyds sjukhus

Resistenta tarmbakterier har spridit sig till patienter vid Danderyds sjukhus. En rad åtgärder för att stoppa spridningen har vidtagits.

Personer som bär på den här bakterien får i regel inga symtom. Det är viktigt att stoppa vidare spridning mellan patienter som är bärare och de patienter som inte är det. I vissa fall kan bakterierna orsaka infektioner i till exempel sår, urinen eller allmänt i blodet vilket då kan kräva speciella antibiotikabehandlingar.

 - Att bakterierna har kunnat spridas till flera patienter handlar i grunden om att det funnits brister i hygienrutinerna. Normalt skall inte bakterier som en person har i tarmen överföras till andra personer med de rekommenderade basala hygienrutiner som finns i vården. Så snart Danderyds sjukhus upptäckte bakterierna för cirka två veckor sedan inleddes åtgärder i samarbete med Vårdhygien Stockholm och Smittskydd Stockholm, säger smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm.

Danderyds sjukhus har efter upptäckten arbetat i enlighet med det regionala handlingsprogrammet mot anmälningspliktiga antibiotikaresistenta bakterier. Detta program beskriver bland annat hur vården av, och uppföljningen runt, kända fall ska bedrivas för att minska risken för vidare smittspridning.

- Jag bedömer att Danderyds sjukhus har arbetat intensivt med att minska risken för fortsatt smitta genom bland annat att hygien- och städrutiner skärps. Ett omfattande provtagningsprogram har genomförts, vilket inneburit att smittade fall kunnat identifieras och att adekvata isoleringsåtgärder kunnat vidtas, säger Per Follin.

Smittskydd Stockholm följer tillsammans med Vårdhygien Stockholm arbetet vid Danderyds sjukhus, vilket till del har skett på plats vid sjukhuset men även för att finnas som stöd i arbetet genom rådgivning och att underlätta för samarbete.

- I enlighet med regionens epidemiberedskapsplan ansvarar sjukhuset för det lokala arbetet med utbrottshantering, organisering och ledning. Smittskydd Stockholm följer att arbetet sker effektivt och att rutinerna för den här typen av situationer följs. Förutom de löpande kontakter smittskyddet har med Vårdhygien Stockholm och Danderyds sjukhus kommer vi under fredagen att samlas till gemensamt styrgruppsmöte under sjukhusets ledning för en summering av situationen så här långt, säger Per Follin.

Det går inte i dagsläget att säga hur lång tid det tar innan smittspridningen kan sägas vara stoppad vid Danderyds sjukhus men förhoppningen är att de införda åtgärderna nu kommer att ge avsedd effekt och att antalet fall kopplade till varandra klingar av.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård