Region Stockholm inför central visselblåsartjänst

Från och med den 17 juni kan anställda i Region Stockholm anonymt anmäla allvarliga missförhållanden via en central webbtjänst. Syftet är att öka transparensen så att rätt åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede.

Idag finns flera lokala visselblåsartjänster i Region Stockholm. I och med start av en central tjänst är förhoppningen att fler ska våga anmäla oegentligheter. Tjänsten riktar sig till anställda, inhyrd personal samt förtroendevalda.

- Visselblåsare fyller en viktig funktion för Region Stockholm och samhället i stort. När vi nu utökar möjligheten för medarbetare att anmäla oegentligheter stärker vi vår förmåga att vidta åtgärder, verka förebyggande samt upprätthålla högt förtroende hos medarbetare och omvärld, säger Hanna-Charlotta Nielsen, regelefterlevnadschef.

 I första hand bör en anställd inom Region Stockholm vända sig till närmaste chef, annan chef eller HR inom respektive organisation och då vara öppen med identitet och information. Då är det lättast att vidta åtgärder.

Allvarliga oegentligheter

Visselblåsartjänsten är tänkt att gälla allvarliga oegentligheter och missförhållanden, t.ex. lagbrott och allvarliga avsteg från Region Stockholms styrande dokument, där anmälaren har möjlighet att vara anonym. Det kan handla om allvarlig ekonomisk brottslighet, korruption, mutor samt allvarliga former av diskriminering och trakasserier. Det kan också vara fråga om miljöbrott eller oegentligheter rörande liv och hälsa.

- Anmälningarna tas om hand av en särskild utredningsgrupp bestående av mig, HR-direktören och chefsjuristen. Vi beslutar sedan om fortsatta åtgärder, säger Hanna-Charlotta Nielsen. 

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård