Första rapporten om sommarens vård

Nio närakuter, sex akutmottagningar, avancerad sjukvård i hemmet för över 2500 personer och 200 öppna vårdcentraler är en del av all den vård som står redo att ta hand om de som blir sjuka och skadade i sommar. Även denna sommar kommer dock för få bemannade vårdplatser bli ett problem.

- Ingen vill att patienter ska påverkas av att vi har svårt att bemanna vårdplatser. Vi kommer förstås jobba hårt för att öka vårdplatserna så mycket det går men kommer också ha åtgärder som exempelvis fler akuta dagvårdsplatser och mer avancerad sjukvård i hemmet. Samtidigt vill jag betona att den vård som de flesta stockholmare behöver i sin vardag kommer vara öppen hela sommaren. Vi kommer ha 200 vårdcentraler, 1177-rådgivning dygnet runt, närakuter som ger kvalificerade läkarbedömningar och behandling på jourtid och fler ambulanser, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm

Utmaningen inför sommaren består i att skapa en planering som ger medarbetarna den semester de behöver samtidigt som de sjuka och skadade som behöver vård får det.

- Det är både nödvändigt och viktigt att personal i vården kan få semester så därför är den gemensamma planeringen så betydelsefull, säger Johan Bratt

Samarbetet avgörande

Effektivt samarbete både inom och mellan regionala och privatdrivna vårdgivare är viktigt tillsammans med en god dialog med kommunerna. Prioriteringar av resurser är en betydelsefull åtgärd, bland annat minskar planerade operationer, kurser och utbildningar för att alla vårdutbildade ska arbeta med patienterna och kunna hålla fler vårdplatser öppna. Ett tätt samarbete mellan chefläkare i hela regionen gör det möjligt att snabbt sätta in åtgärder när det behövs.

- I sommar är det extra viktigt att ta hjälp av 1177 Vårdguiden för att bedöma var och när det är bäst att söka vård. Vi kommer påminna om all den hjälp man kan få av 1177 i en kampanj som går ut inför sommaren, säger Johan Bratt

Stärker vården i sommar

Allt fler får vård utanför akutsjukhusen – akutmottagningarnas besök fortsätter minska sammantaget medan närakuter och husläkarjourer fortsätter öka.

Fler ambulanser. Även om den totala drifttiden kommer vara något mindre än under våren kommer det finnas fler ambulanstimmar än sommaren 2018.

ASiH (Avancerad sjukvård i hemmet) har fortsatt att utökas och har nu 2575 patienter inskrivna, 60 fler än samma månad 2018. Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.

Fortsatt ökning av dagvårdsplatser på akutsjukhusen för akut vård. Patienter som inte behöver övernatta kan åka hem och sedan komma tillbaka på fortsatt behandling nästa dag. Ger personalen på natten möjlighet att fokusera på de allra sjukaste.

Eftervårdsplatser öppnas för patienter som väntar på en plats inom till exempel geriatrik eller rehabilitering.

Fler tar hjälp av e-tjänster. 32 000 stockholmare förnyade sina recept via 1177 i april, 5000 fler än samma månad året före. Det ger husläkaren mer tid att träffa andra patienter.

1177 Vårdguiden kommer ha en nyckelroll under sommaren. Eftersom vårdformerna i den akuta vården är nya för många patienter är ett samtal till 1177 Vårdguiden  bästa sättet att hamna rätt i vården från början. En kommunikationsinsats i digitala kanaler och utomhus med sommartema kommer att vägleda invånare och hitresta till 1177 Vårdguiden.

Jourläkarbilar kommer hem till patienter och gör bedömning på plats. För många äldre kan det innebära att de inte behöver läggas in på akutsjukhus överhuvudtaget.

Bevakas särskilt noga under sommaren

Några områden bevakas särskilt under sommaren. Syftet är i första hand att snabbt kunna sätta in extra åtgärder så att patienterna får den vård de behöver. Det kan också handla om insatser för att det inte ska bli allt för högt tryck på medarbetarna.

Antalet vårdplatser Planeringen är inte helt klar ännu men bedömningen är att antalet vårdplatser kan bli i nivå med förra året trots att de skulle behöva vara omkring 150 fler. En rad kompensatoriska åtgärder görs därför, exempelvis: akuta dagvårdsplatser (som är till för patienter som är i behov av akut behandling samma dygn men som kan få sova hemma för att sedan återkomma på dagtid). Fördelningen av arbetsuppgifter ses över så att alla med vårdutbildning arbetar patientnära, fler eftervårdsplatser skapas och tät samordning sker mellan chefläkare för att enkelt kunna samarbeta vid toppar.

Samarbetet mellan akutsjukhusen, geriatriken och kommunen kring äldre personer Varje dag ligger äldre patienter kvar på sjukhus trots att deras akutbehandling är klar. En effektiv och tidig planering där både vårdgivare och kommuner deltar kommer göra att fler kommer hem fortare och fler kan läggas in på de platser som blir lediga.

Läget på akutmottagningarna Vid toppar då extra många patienter kommer kan ambulanser behöva omdirigeras. Samarbetet kring detta är mer upparbetat än tidigare efter de omstyrningar som gjorts i samband med att intensivakuten öppnat.

Områden där Karolinska Universitetssjukhuset är ensamutförare Bevakning av att ingen försämras på grund av väntan på bedömning, operationer och andra behandlingar.

Chefläkare samordnar

Chefläkarna för Region Stockholm kommer samordna arbetet och kopplar in ytterligare beslutsfattare när det behövs. Täta möten hålls och sådant som diskuteras är till exempel vårdplatser, samarbetet mellan vårdgivare och kommuner och beredskap för till exempel värmebölja. Genom de täta kontakterna är det enkelt att skapa samarbeten så att vårdgivarna kan ta hjälp av varandra.

Förra sommaren i siffror

Landets största region ger sjukvård åt stockholmare och besökare året om. Så här mycket vård utfördes under sommaren 2018. Många av patienterna hittade till sin vård med hjälp av 1177.se eller via 1177 på telefon.

  • 291 733 samtal till 1177 Vårdguiden på telefon (3205 per dag)
  • 703 324 gånger fick stockholmare och hitresta hjälp av läkare på en vårdcentral (7728 per dag)
  • 108 921 gånger fick stockholmare och hitresta träffa läkare på närakut eller husläkarjour (1196 per dag)
  • Mellan 850 och 980 geriatriska vårdplatser hölls öppna
  • Cirka 2500 personer var inskrivna i avancerad sjukvård i hemmet
  • Cirka 2200 – 2700 vårdplatser var öppna på akutsjukhus
  • 131 805 gånger fick patienter träffa läkare på akutmottagning (ca 1500 per dag)
  • 7426 förlossningar skedde på förlossningsklinikerna (ca 82 per dag)
  • 2000 gånger gjorde jourläkarbilen utryckningar för att ge läkarbedömning i hemmet (22 per dag)
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård