Stärkt kunskapsstyrning ska förbättra kvaliteten i vården

Förbättrad patientsäkerhet, minskad antibiotikaanvändning och en ny regional cancerplan. Det är några av fokusområdena för vårdens kunskapsstyrningsnämnd under 2019.

Region Stockholm ska driva ett systematiskt förbättringsarbete för att utveckla och förbättra kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Varje beslut i hela hälso- och sjukvårdssystemet ska bygga på bästa kunskap och en systematisk uppföljning av medicinska resultat och kvalitet. Arbetet ska ledas av Vårdens kunskapsstyrningsnämnd - en ny nämnd inom Region Stockholm med ansvar för frågor kring kunskapsstöd, kvalitetsregister, nivåstrukturering av hälso- och sjukvård, läkemedel och patientsäkerhet.

Nämnden ska driva på utvecklingen av hälso- och sjukvårdssystemet genom att arbeta strategiskt, prioritera insatser och föreslå åtgärder inom olika områden. Under 2019 kommer nämnden att fokusera på följande:

  • Processerna för nivåstrukturering av specialiserad vård inom Region Stockholm ska ses över och anpassas till nya nationella modellen för nivåstrukturering av högspecialiserad vård. En strategi ska tas fram för vilka sjukdomsområden regionen bör prioritera för att få bedriva nationellt nivåstrukturerad hälso- och sjukvård.
  • En regional anpassning ska göras till det nationellt sammanhållna systemet för kunskapsstyrning. En ny sakkunnigstruktur etableras i form av ett regionalt programarbete för Stockholm-Gotland.
  • Implementeringen av Cancerplanen för 2016-2019 fortsätter under 2019, där fokus ligger på sammanhållna vårdprocesser. En ny regional cancerplan för åren 2020-2023 ska tas fram under året. Planen ska vara styrande för utveckling och omstyrning av cancervården i Region Stockholm.
  • Nämnden ska särskilt prioritera det strategiska arbetet för att nå en minskad användning av antibiotika och ta fram mål för när en hållbar antibiotikaanvändning kan anses ha uppnåtts.
  • En plan för hur patientsäkerhetsarbetet kan förbättras ska tas fram med kvalificerad informationsinsamling och analys av vårdskador som grund. Utgångspunkten är en politiskt beslutad nollvision för vårdskador. Det innebär att inga patienter ska drabbas av undvikbara skador i vården.

Nämndens budget för 2019 omfattar 428 miljoner kronor. Kostnaderna avser i huvudsak ersättningar till hälso- och sjukvårdsnämnden för kunskapstjänster för hälso- och sjukvård.

Beslutsprocessen

  • Budget 2019 för Region Stockholm beslutades av fullmäktige den 12 december 2018.
  • Verksamhetsplan 2019 (nämndernas motsvarighet till slutlig budget) för vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutades av nämnden den 31 januari 2019.
  • Samtliga nämnders verksamhetsplaner behandlas av regionstyrelsen den 5 mars 2019. 
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård