Ökat anslag stärker primärvården

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan, tidigare benämnd slutlig budget, omfattar 62 miljarder kronor under 2019. Det är en ökning av anslaget med 2 miljarder kronor eller 3,4 procent jämfört med året innan. Fokus ligger främst på primärvården, vilket är ett led i arbetet för att skapa en nära och tillgänglig vård med mer kontinuitet och sammanhållning i det nya Region Stockholm.

Husläkarmottagningarna ska vara navet i sjukvården. Därför avsätts ytterligare 360 miljoner kronor per år för primärvården från och med 2019. Målet är att invånarna i Region Stockholm ska få en ännu större del av sin vård på en husläkarmottagning, istället för att behöva söka sig till flera olika vårdgivare.

Vården ska erbjudas både fysiskt och digitalt och vara mer förebyggande. Det ska bland annat vara möjligt för alla som vill att lista sig hos en fast namngiven husläkare.

Tillgängligheten till vården stärks

Den 1 januari 2019 träder en ny vårdgaranti i kraft som innebär att patienten inom tre dagar ska tas emot av den profession som bedöms kunna möta patientens behov. Primärvården förstärks och samordnas ytterligare och en samlad primärvårdsstrategi tas fram. Första linjens psykiatri inom primärvården i länet stärks, bland annat genom utbyggnad av mottagningar i hela länet.

En mer ambitiös vårdgaranti avseende behandling än den som gäller på nationell nivå ska utredas och införas i Region Stockholm. Dessutom ska en förstärkt regional vårdgaranti för barn och ungdomspsykiatrin genomföras.

Det akuta omhändertagandet fortsätter utvecklas under 2019. Den pre­hos­pitala vården byggs ut, ytterligare en närakut driftsätts och användningen av det gemensamma hänvisningsstödet breddas för att ytterligare öka samordningen mellan bedömningar och hänvisningar av patienter.

Fortsatt arbete för digital tillgänglighet

Arbetet med utvecklingen av vårdens digitala tillgänglighet fortsätter. Moderna it-stöd ska implementeras för att förbättra för medarbe­tar­nas arbetsmiljö och stärka tillgängligheten till hälso- och sjuk­vård för invånarna.

Under 2019 införs en digital vårdgaranti som ger alla invånare valfriheten att kontakta vården digitalt om de så önskar. Ett digitalt kunskapslyft genomförs för vårdens medarbetare, som förberedelse inför det framtida införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.

Nästa steg i processen

  • Budget 2019 för Region Stockholm beslutades av fullmäktige den 12 december 2018.
  • Verksamhetsplan 2019 för hälso- och sjukvårdsnämnden, tidigare benämnd slutlig budget, beslutades den 29 januari 2019.
  • Regionstyrelsen behandlar samtliga nämnders verksamhetsplaner den 5 mars.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård