Vårdplatser och besök i oktober och november

Nu redovisas vårdplatser och besök från punktmätningen i november både när det gäller akutsjukhus och vårdgivare utanför akutsjukhusen.

- Vårdplatserna ökar igen efter Karolinska Universitetssjukhusets flytt till den nya sjukhusbyggnaden, det är bra, men fler bemannade vårdplatser är absolut högsta prioritet. Vi fortsätter att hålla tät kontakt med alla akutsjukhusen eftersom uppbyggnaden av nya verksamheter och samarbeten fortfarande pågår efter flytten, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Även mätningen från oktober ingår i redovisningen för november men den är inte helt jämförbar med övriga mätningar. Anledningen är att den genomfördes mitt under flytten in i den nya sjukhusbyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Antalet vårdplatser på sjukhusen

November månads punktmätning av antalet disponibla vårdplatser på akutsjukhusen visade på 2732 öppna akutsjukhusplatser, det är i nivå med september i år men omkring 50 färre än samma månad förra året. Det finns samtidigt fler platser för akut dagvård som inte syns i statistiken, bland annat har Danderyds sjukhus öppnat akuta dagvårdsavdelningar för patienter som behöver bedömning och utredning men ändå kan tillbringa natten hemma.

- Vi ser hur vården utanför akutsjukhusen växer. Det är 50 färre bemannade vårdplatser på akutsjukhusen än förra året men 40 fler geriatriska platser och 100 fler patienter i ASiH. Alternativen till att vårdas över natten på akutsjukhus blir också fler genom de nya akuta dagvårdsavdelningarna, säger Johan Bratt.

Antalet förlossningar

Förlossningsvården tog hand om 455 förlossningar under mätveckan. Vid endast sju tillfällen skedde hänvisningar inom länet, inga hänvisningar gjordes till andra län. Två förlossningar från andra län togs emot i SLL.

Vårdplatser hos andra vårdgivare än akutsjukhusen

980 geriatriska platser var öppna, det är cirka 40 fler än november förra året. I den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) var cirka 2550 personer inskrivna i oktober, det är 100 fler än samma månad förra året. Den slutna palliativa vården har cirka 220 platser öppna. Inom den psykiatriska vården finns omkring 970 vårdplatser. Dessutom finns platser för bland annat rehabilitering.

Antal besök hos mottagningar, närakuter och husläkare

En stor förändring har skett i de akuta besöken sedan förra året med färre akutmottagningsbesök och fler besök på närakut. 7784 besök gjordes på vuxenakutmottagning under mätveckan, 1215 på barnakut och 551 besök på gynekologisk akutmottagning. Närakuter och husläkarjourer hade 7872 besök. 63 715 besök gjordes hos husläkare.

Om mätningen

Tillgången på disponibla vårdplatser i länet redovisas regelbundet som ett av flera sätt att ge lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Några mätningar är en punktmätning andra ett genomsnitt för månaden. För vissa mätningar finns en eftersläpning på en månad. Efterregistreringar kan förekomma.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård