Satsning på mentorskap och utbildning för barnmorskor

Mentorskap till barnmorskor och utbildning i CTG-tolkning är några av projekten som får del av de kvarvarande nationella medlen för 2018 för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 4 december att fördela resterande medel för 2018 inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKL om förbättrad förlossningsvård och förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Här nedan presenteras ett urval av de projekt som får ta del av dessa 40 miljoner kronor:

  • Mentorskapsprogram och introduktion till barnmorskor på barnmorskemottagningar
  • SLL övergripande utbildning i CTG tolkning till barnmorskor och läkare på förlossningsenheterna
  • Förlängning av befintligt projekt: Pilotprojekt: Min barnmorska
  • Digitala vårdmöten på Barnmorskemottagningarna

Bakgrund

Landstingen har sedan 2015 erhållit statliga stimulansmedel avseende förlossningsvård och kvinnohälsa. Sedan år 2017 gäller en treårig överenskommelse "Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa". Till överenskommelsen har staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) träffat två tilläggsöverenskommelser, en som gäller 2017-2018 och en som gäller 2018-2019. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) erhöll sammanlagt 330 miljoner kronor från de olika överenskommelserna under år 2018. Av dessa har 290 miljoner kronor fördelats tidigare under året (HSN 2017-0415). I detta ärende redovisas förslag till fördelning av återstående medel, drygt 40 miljoner kronor.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård