Första rapporten: Så tas patienterna omhand under jul och nyår

Nio närakuter, sex akutmottagningar, jourläkarbilar dygnet runt och 960 platser för äldre i geriatriken är en del av den vård som står redo att ta hand om sjuka och skadade under jul och nyår

- I år finns det fler alternativ för de som behöver söka akut vård. Man behöver inte själv hålla reda på vad som passar bäst utan det enklaste är att ringa 1177 Vårdguiden när som helst på dygnet och få råd av en erfaren sjuksköterska. För den som skadat sig och behöver få veta om något är brutet kan närakuten vara det bästa alternativet, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Planeringen inför helgerna går ut på att säkra att all kapacitet används på det mest effektiva sättet. Därför är 1177 Vårdguiden på telefon en central funktion som hjälper patienter till rätt vårdform eller ger egenvårdsråd. De nya närakuterna, jourläkarbilarna och den utökade kapaciteten inom geriatrik och ASiH kommer stärka vården.

Hårt arbete med rekrytering

Akutsjukhusen har arbetat hårt med rekrytering av framförallt sjuksköterskor men har ändå inte lyckats bemanna alla de vårdplatser de önskat. Trycket väntas bli högt på akutsjukhusen, framförallt framemot trettonhelgen på grund av att det är många röda dagar i följd. Akutsjukhusen har haft kontakter med kommunerna för att underlätta samarbetet om de äldre som behöver skrivas ut. De har också valt att ha en högre bemanning just kring trettonhelgen och så att fler medarbetare kan vara lediga över juldagarna då det ofta kommer lite färre patienter. Fler dagvårdsavdelningar och fler medarbetare inom stödfunktioner stärker också vården.

- Vi behöver ha extra fokus på de äldsta och sköraste nu under jul och nyår. Vården runt dem måste fungera för att de ska få ett bra omhändertagande även över helgerna. Därför är det bra med jourläkarbilar dygnet runt som kan komma hem till äldre och ibland till och med göra att de slipper åka till en akutmottagning. Utökningen av platser i den geriatriska vården för äldre är också viktig, säger Johan Bratt.

Ambulanssjukvården har byggts ut under året med fler fordon och en stärkt dirigering som innebär att alla fordon nu dirigeras via SOS Alarm som därmed kan utnyttja resurserna bättre. Nyårsaftonen är det dygn då behovet av ambulans är som allra störst under hela året, antalet fordon i drift kommer också vara det högsta på hela året.

Viktiga förändringar sedan förra året

Ytterligare åtta, totalt nio, närakuter med ett breddat uppdrag som tar hand om många av de patienter som bara hade akutmottagningar att vända sig till förra året.

Allt fler besöker nu en närakut eller husläkarjour istället för akutmottagning. Besöken till närakuter och husläkarjourer har ökat med 44 procent under januari-november jämfört med samma månader förra året. Besöken på akutmottagningar har minskat med 12 procent under samma period.

Ny organisation för jourläkarbilar gör det lättare att träffa en jourläkare. Kontakten går via 1177 Vårdguiden eller SOS Alarm. Ger läkarbedömning i hemmet för den som har svårt att ta sig till vården. Kan innebära att äldre tom slipper akutmottagningsbesök helt.

Antalet akutläkarbilar har utökats från en till tre. I bilarna finns läkare och nu också specialistsjuksköterska. De kan stödja ambulanserna med akuta vårdinsatser och göra fler bedömningar på plats så att färre patienter behöver åka in till akutsjukhus.

ASiH (Avancerad sjukvård i hemmet) har utökats och har nu cirka 2500 inskrivna. Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.

En ökning från fem till sju transportambulanser. De flyttar redan läkarbedömda patienter från till exempel akutsjukhus till geriatrisk klinik. Det frigör många platser som idag upptas av patienter som väntar på transporter.

Dagvårdsplatser på akutsjukhusen för akut vård. Patienter som inte behöver övernatta kan åka hem och sedan komma tillbaka på fortsatt behandling nästa dag. Ger personalen på natten möjlighet att fokusera på de allra sjukaste.

Sammantaget fler geriatriska vårdplatser än förra jul och nyårshelgen.

Bevakas särskilt noga under jul och nyår

Några områden bevakas särskilt under jul, nyår och trettonhelg. Syftet är i första hand att snabbt kunna sätta in extra åtgärder så att patienterna får det de behöver. Det kan också handla om insatser för att skapa avlastning inom områden där det uppstår allt för högt tryck på medarbetarna.

Antalet vårdplatser Akutsjukhusen har arbetat hårt med rekrytering av framförallt sjuksköterskor men har ändå inte lyckats bemanna alla de vårdplatser de önskat. Akutsjukhusen arbetar därför intensivt med samordning, både inom sjukhusen och mellan vårdgivare så att varje plats används på bästa sätt.

Samarbetet mellan akutsjukhusen, geriatriken och kommunen om de äldre En nyckelfaktor dessa helger. Många röda dagar i följd gör att mycket vårdplanering och utskrivning behöver ske på de få vardagarna. Samarbetet ska vara effektivt för att inte en person som är färdigvårdad på annandagen inte ska behöva tillbringa även nyår på sjukhus innan han eller hon kan få rätt stöd för att kunna komma hem.

Läget på akutmottagningarna Vid toppar då extra många patienter kommer kan ambulanser behöva omdirigeras. Samarbetet kring detta är mer upparbetat än tidigare efter de omstyrningar som gjorts i samband med att intensivakuten öppnat. Att öppna fler vårdplatser skapar också ett bättre läge på akutmottagningarna så att färre behöver vänta där på att kunna läggas in.

Områden där Karolinska Universitetssjukhuset är ensamutförare Arbetet fortsätter med att bevaka att ingen försämras på grund av väntan på operation. Det minskade akutuppdraget i Solna ger möjlighet till att fördela om interna resurser till operationer som inte kan vänta.

1177 Vårdguiden vägen till rätt vård i jul och nyår

Under jul- och nyårshelgen är det extra viktigt att akut sjuka stockholmare får rätt vård på rätt plats och i rätt tid. För att påminna länets invånare om all hjälp som går att få via 1177 Vårdguiden, både via webb och telefon, görs en stor kommunikationsinsats i kollektivtrafiken, i köpcentrum, på bussar och i sociala medier. Syftet är att påminna stockholmarna om att ta hjälp av 1177.se eller 1177 Vårdguiden på telefon när de blir sjuka eller skadade. Vid livshotande tillstånd är det som vanligt 112 som gäller.

Chefläkare samordnar

Chefläkaren för Stockholms läns landsting kommer samordna vårdgivarnas arbete och kopplar in ytterligare beslutsfattare när det behövs. Täta möten hålls och sådant som diskuteras är till exempel vårdplatsläget och infektionsläget. Genom de täta kontakterna är det enkelt att skapa samarbeten så att vårdgivarna kan ta hjälp av varandra.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård