Sjunde rapporten om sommarens vård

Hundratals avfuktare och kylaggregat utplacerade, plats för patienter på andra sjukhus när operationslokaler blivit för fuktiga och extra arbete för att hålla material sterilt. Insatserna är många när länet pressas av värmen och fukten.

-  Alla hjälps åt med att minska effekterna av det här extrema vädret och läget har blivit allt bättre under veckan i takt med att vi fått ut fler kylaggregat och avfuktare. Vi har en god bild av vilka utrymmen vi behöver ha extra koll på och alla bidrar med det de kan så att patienter får vård trots att vissa lokaler inte kan användas som tänkt, säger Patrik Söderberg, chefläkare för Stockholms läns landsting

Förstärkt samordning

Den långvariga värmen och höga luftfuktigheten får konsekvenser för länet, många, framförallt äldre behöver vård och det är även påfrestande för medarbetare att arbeta i varma och fuktiga lokaler. Under veckan har antalet vårdplatser varit i nivå med veckan före och är därmed fortsatt lägre än önskat, omkring ett hundratal ytterligare platser skulle behöva vara öppna enligt chefläkaren.

För att använda alla resurser på bästa sätt har en förstärkt samordning skett under veckan. Tjänstemannaledning, chefläkare och landstingets fastighetsbolag har haft dagliga möten för att lösa problem som uppstått och hjälpa till med prioriteringar.

- Vi har allt fler patienter som blir sjuka av värmen men allra mest påverkas äldre och personer med kroniska sjukdomar. Det är viktigt att vi alla månar om de äldre och andra med mindre marginaler som vi har i vår närhet.  Många goda råd finns att läsa på 1177.se och man ska inte dra sig för att ringa 1177 Vårdguiden för att få egenvårdsråd. Bara att ta vätskeersättning i tid kan förhindra ett besök på en akutmottagning, säger Patrik Söderberg, chefläkare för Stockholms läns landsting.         

Arbete mot fuktig luft

Värme och fukt ökar risken för bakterier och att material som behöver torr och sval miljö förfars. Därför kartläggs till exempel läkemedelsförråd, medicinsk teknisk utrustning och förråd för sterila material så att åtgärder kan sättas in. Över femhundra avfuktare och kylaggregat har placerats ut i sterilcentraler, läkemedelsrum och andra fuktkänsliga utrymmen och fler finns i lager. Medarbetare har också arbetat extra med att sterilisera om utrustning som bedömts bli för fuktig.

- Aggregaten samlar in stora mängder fukt och kondens i alla vårdlokaler men behöver regelbundet tömmas och på vissa håll har kondensvatten ställt till problem när det runnit över. Vi arbetar nu med rutiner för hur kondensvatten ska kunna torkas upp i tid och behållare tömmas, säger Patrik Söderberg.

Samarbete om operationer

Under veckan har hög luftfuktighet lett till att ett antal operationer flyttats fram, i de flesta fall till senare samma dag eller dagen efter. I början av veckan hade Norrtälje sjukhus problem med fukt i operationslokaler och fick då hjälp av Danderyds sjukhus, i slutet av veckan var situationen den omvända då Danderyds sjukhus fick hjälp av Norrtälje. Även Karolinska Universitetssjukhuset har flyttat fram några operationer av samma skäl.

- Våra fastighetsexperter arbetar dygnet runt nu för att placera ut kylaggregat och avfuktare. Bland annat har de placerat ut extra kraftfulla avfuktare på taket till Danderyds sjukhus så att fukten där minskat och de flesta operationer där har kunnat komma igång igen, säger Patrik Söderberg.

Ransonering av fjärrkyla

Mot slutet av veckan har flera av landstingets leverantörer av fjärrkyla fått att problem att leverera och behövt prioritera mellan sina kunder. Leveranserna till Karolinska Universitetssjukhuset fungerar som vanligt efter att leverantören gjort prioriteringar. Capio S:t Görans sjukhus fick under gårdagen minskade leveranser av fjärrkyla från sin leverantör. Men  bedömde att de klarade att bedriva den verksamhet de behöver. Dels hade de egen försörjning av kyla och dels prioriterar de verksamheter som behöver kylan som mest, som till exempel operationssalar. Leveranserna har nu återupptagits.

Arbete för fler vårdplatser

Svårigheten att hålla tillräckligt många platser öppna fortsätter. Medarbetare behöver sin semester och precis som i övriga län finns svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Varje akutsjukhus arbetar med daglig planering för att använda de platser som finns på bästa sätt och öppnar också extra platser, Danderyds sjukhus har till exempel öppnat 36 extra platser men har trots detta ett högt tryck. Konsekvenserna blir bland annat att vissa akutsjukhus har allt för många patienter som vårdas på akutmottagningar i väntan på vårdplats.

- Vi skulle behöva ytterligare ett hundratal öppna vårdplatser öppna men bemanningsläget är svårt. Vi tittar på alla alternativ som finns till akutsjukhus, bland annat har vi haft en jourläkarbil på dagtid som åkt hem till patienter och bedömt dem där så att de helt sluppit läggas in för observation som annars hade varit fallet, säger Patrik Söderberg.

Plats för fler på närakuterna

Förra veckan utökades två av länets närakuter för att kunna ta emot fler patienter, senaste veckan gjordes 7400 besök på närakut och husläkarjour men de har plats för fler besök. Där finns bland annat röntgen och provtagning.

De nio nya närakuterna med utökat uppdrag som öppnats i länet fortsätter vara en viktig tillgång. Tillsammans med husläkarjourerna tog de i juni emot 30 procent fler patienter samtidigt som akutmottagningarna tog emot 13 procent färre.

Ambulansomstyrning till intensivakuten

I början av veckan styrdes vissa ambulanser om från Danderyds sjukhus till intensivakuten. Det är nu avslutat och istället är det Södersjukhuset som fått hjälp via intensivakuten. Länets jourläkarbilar kör normalt på kvällar och helger när husläkarmottagningarna stängt men denna vecka har besök med jourläkarbil gjorts även på dagtid hos patienter som ringt efter ambulans. Patienter har fått hembesök och bedömning och i flera fall helt sluppit åka in till akutsjukhus.

Förbättring men fortsatt försenade hjälpmedel

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar sedan den 1 juni för leveranser av hjälpmedel till brukare i hemmet som till exempel sondnäring, katetrar och diabetesprodukter. Systemet för leveranser har inte fungerat som tänkt med stora förseningar som följd. Ett omfattande arbete har pågått hela sommaren inom SLSO för att komma till rätta med problemen.

- Vi ser att läget har förbättrats, över 80 procent av de som har beställt förbrukningshjälpmedel har nu fått sina hjälpmedel. Men åtgärderna måste fortsätta med oförminskad styrka till dess att alla får hem det de behöver i rätt tid, säger Patrik Söderberg, chefläkare Stockholms läns landsting.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. Senaste veckan ringdes 15 000 samtal till 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning. Det är något färre än veckan före.

Husläkarmottagningar

De över 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken görs under sommaren. Den senaste veckan fick 43 815 patienter träffa läkare där och 7600 träffade en sjuksköterska. På husläkarmottagningen svarar erfarna sjuksköterskor som kan boka in tider till läkarbesök, genom att samtala med patienten gör de en bedömning av hur snabbt patienten behöver komma dit. Under sommaren kommer mer akuta besök att prioriteras och även de patienter som har kroniska sjukdomar som riskerar att försämras.

Närakuter och husläkarjourer

Besöken på närakuterna var något färre än veckan före och de har plats för fler patienter. Flera vårdgivare har utökat tiden då medarbetarna är i tjänst för att kunna ta hand om alla de patienter som kommer sent på kvällen. Ett viktigt fokus under sommaren fortsätter vara tydligare hänvisning så att patienterna kommer till rätt vård direkt. Detta eftersom det förekommit att patienter hänvisats vidare till flera vårdformer efter varann.

Dessutom finns länets 12 husläkarjourer har öppet kvällar och helger med läkare som är specialister i allmän medicin.

Tillsammans tog närakuter och husläkarjourer emot 7413 besök förra veckan.

Geriatrisk vård och ASIH

Senaste veckan fanns omkring 840 platser öppna inom geriatriken, ytterligare platser för geriatrisk vård finns också hos vårdgivare som i vanliga fall driver palliativ vård. Även den geriatriska vården har svårigheter att bemanna och därmed svårt att ha alla de platser öppna som de planerat. Den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre genom gemensamma möten under våren.

Inom den avancerade sjukvården i hemmet är allt fler inskriva. Cirka 2400 personer var inskrivna där senaste veckan. Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.

Akutsjukhus

På akutsjukhusen har det varit ansträngt på grund av värmen, den höga luftfuktigheten och svårigheter att hålla vårdplatser öppna. Vårdplatserna var i nivå med förra veckan och därmed fortsatt färre än önskat. Cirka 2150 platser var öppna. Även om besöken på många håll är färre än förra året så är andelen sjukare patienter som behöver läggas in högre. Akutsjukhusen arbetar också intensivt med konsekvenserna av den långvariga värmen och höga luftfuktigheten och det har vissa dagar påverkat operationer som skjutits upp.

Förlossningsvård

528 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Över nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som föräldrarna planerat. I tio fall tog klinikerna hjälp av andra län. I ett fall togs födande från annat län emot. Förlossningsklinikerna rapporterar en ansträngd vecka men samarbetet har fungerat väl.

Ambulanser, akutläkarbilar och jourläkarbilar

Ambulanssjukvården rapporterar en stabil vecka och förberedelser görs inför helgens större evenemang. Fler jourläkarbilsbesök görs nu på dagtid på grund av värmen.

De nya funktionerna som har tillkommit sedan förra sommaren stärker vården. Antalet akutläkarbilar har utökats från en till tre. I bilarna finns läkare och nu också specialistsjuksköterska. De gör bedömningar på plats så att färre patienter behöver åka in till akutsjukhus.

Det finns tre jourläkarbilar. Dessa bemannas av läkare och undersköterska. För att få besök av en jourläkare ska patienten ringa 1177 som bedömer om det är rätt vårdform. Jourläkarbilarna finns tillgängliga vardagar mellan klockan 17 och 8, och dygnet runt på helgerna.

En ökning har skett från fem till åtta transportambulanser. De flyttar redan läkarbedömda patienter från till exempel akutsjukhus till geriatrisk klinik. Det har frigjort många platser som ofta kan upptas av patienter som väntar på transporter.

Precis som tidigare år görs en anpassning av driftstiderna för ambulansen, det vill säga de timmar då ambulanserna är i drift. Antalet timmar minskas planerat för att undvika oplanerade avställningar på grund av svårigheter att bemanna. Minskningen blir dock mindre än förra året.

Psykiatrisk vård

Även de psykiatriska vården har haft ett högt tryck med framförallt många i behov av beroendevård. Psykiatriska öppenvårdsmottagningar finns i hela länet dit sökande kan vända sig genom så kallad egenanmälan. Mobila team finns tillgängliga klockan 8-22 alla dagar. Platserna i den psykiatriska heldygnsvården är fler än förra sommaren. Inom barnpsykiatrin kommer all heldygnsvård vara öppen precis som övriga året. De fyra akutmottagningarna för psykiatrisk vård för vuxna och barn är öppna. En särskild ambulans för allvarliga psykiatriska tillstånd finns också i drift.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård