Tredje rapporten om sommarens vård

Samarbetet har varit tätt mellan akutsjukhusen om både ambulanstransporter och förlossningar för att ta hand om patienterna under en ansträngd vecka. Närakuterna fortsätter stärka vården kraftigt i sommar och fler kan tas emot på husläkarjourerna.

- Våra medarbetare har arbetat hårt i veckan för att ge patienterna en bra vård. Det här var den vecka som vi på förhand bedömde som den tuffaste eftersom vårdplatserna vid akutsjukhusen inte kommit upp till de nivåer som vi önskat. Samtidigt har flera mindre vårdgivare erbjudit extra platser för patienter från akutsjukhusen, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Akutsjukhusen har haft en vecka med högt tryck på grund av färre öppna vårdplatser, det har också lett till periodvisa svårigheter att lägga in patienter från akutmottagningarna. På intensivakuten tas nu allt fler patienter emot med svåra skador från till exempel trafikolyckor. Nu under sommaren kommer också allt fler patienter med helikopter som skadat sig ute i skärgården.

Nya siffror för juni månad visar att alla akutsjukhus förutom Capio S:t Görans sjukhus har haft lika många eller färre patienter än förra året. Totalt besöker 13 procent färre en akutmottagning jämfört med då medan 28 procent fler besöker en närakut eller husläkarjour.

- Närakuterna stärker vården kraftigt i sommar och tar emot betydligt fler patienter som till exempel misstänker att de kan ha brutit något och behöver röntgas. På husläkarjourerna går det att träffa en läkare för bedömning på helger och kvällar, de kan också ta hand om mindre skador som kan behöva sys. 1177 Vårdguiden kan ge råd om var och när det är bäst att få vård, säger Johan Bratt.

Fortsatta åtgärder mot försenade hjälpmedel

De förseningar i leveranser av förbrukningshjälpmedel som pågått sedan 1 juni är ännu inte avhjälpta. Hjälpmedlen finns i lager i länet men kan inte levereras i den takt som önskat på grund av brister i kopplingarna mellan beställning, lagerhållning och utleverans. Stockholms läns sjukvårdsområde som ansvarar för leveranserna sedan 1 juni har extra bemanning och arbetar hårt med akutleveranser via vårdgivare så att patienter med akuta behov får hjälpmedel levererade hem efter medicinsk bedömning.

- Som patient har man rätt att förvänta sig att hjälpmedlen kommer som de ska. Stockholms läns sjukvårdsområde har gjort en mängd åtgärder och nu brådskar det att få ut hjälpmedlen till de som väntar, det handlar om både äldre och sköra patienter, säger Johan Bratt.

Ytterligare anvisningar har skickats ut till andra vårdgivare om hur de ska hjälpa patienter som väntar på leveranser. Många arbetar nu med att bedöma patienter som väntar på förbrukningshjälpmedel och beställa akutleveranser om det behövs.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. Över 15 500 stockholmare fick sjukvårdsrådgivning på telefon förra veckan.

Husläkarmottagningar och husläkarjourer

De över 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken görs under sommaren. Den senaste veckan fick cirka 58 416 patienter träffa läkare där och cirka 10 700 träffade en sjuksköterska. På husläkarmottagningen svarar erfarna sjuksköterskor som kan boka in tider till läkarbesök, genom att samtala med patienten gör de en bedömning av hur snabbt patienten behöver komma dit. Under sommaren kommer mer akuta besök att prioriteras och även de patienter som har kroniska sjukdomar som riskerar att försämras.

Länets 12 husläkarjourer har öppet kvällar och helger med läkare som är specialister i allmän medicin, flest besök görs på Brommaplans husläkarjour och husläkarjouren i Södertälje.

Närakuter

Besöken på närakuterna fortsätter att öka jämfört med förra året. 5535 besök gjordes på närakut förra veckan. Flera vårdgivare har utökat tiden då medarbetarna är i tjänst för att kunna ta hand om alla de patienter som kommer sent på kvällen. Ett viktigt fokus under sommaren fortsätter vara tydligare hänvisning så att patienterna kommer till rätt vård direkt. Detta eftersom det förekommit att patienter hänvisats vidare till flera vårdformer efter varann.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården kommer sammantaget ha fler platser öppna än förra sommaren. Senaste veckan fanns omkring 860 platser öppna, ytterligare platser för geriatrisk vård finns också hos vårdgivare som i vanliga fall driver palliativ vård. Samarbetet mellan den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre genom gemensamma möten under våren. Inom den avancerade sjukvården i hemmet är allt fler inskriva. Omkring 2600 personer var inskrivna där en vanlig dag under maj månad. Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.

Akutsjukhus

På akutsjukhusen har det varit ansträngt under första veckan i juli. Vårdplatserna har fortsatt minska till sommarnivåer, cirka 2300 platser var öppna senaste veckan. Jämfört med juni förra året har Capio S:t Görans sjukhus fler besök, Norrtälje och Södertälje sjukhus har oförändrade besök övriga har färre. Även om besöken på några håll är färre så är andelen mer sjuka patienter högre.

Förlossningsvård

542 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Över nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som föräldrarna planerat. I fem fall tog klinikerna hjälp av andra län, fyra kvinnor från andra län födde här. Enheter rapporterar att den senaste veckan varit ansträngd men att samarbetet fungerat väl.

Ambulanser, akutläkarbilar och jourläkarbilar

Ambulanssjukvården har haft ett högt tryck under veckan. De nya funktionerna som  har tillkommit sedan förra sommaren stärker vården. Antalet akutläkarbilar har utökats från en till tre. I bilarna finns läkare och nu också specialistsjuksköterska. De gör bedömningar på plats så att färre patienter behöver åka in till akutsjukhus eller i väntan på en ambulanstransport.

En ökning har skett från fem till åtta transportambulanser. De flyttar redan läkarbedömda patienter från till exempel akutsjukhus till geriatrisk klinik. Det har frigjort många platser som ofta kan upptas av patienter som väntar på transporter.

Precis som tidigare år görs en anpassning av driftstiderna för ambulansen, det vill säga de timmar då ambulanserna är i drift. Antalet timmar minskas planerat för att undvika oplanerade avställningar på grund av svårigheter att bemanna. Minskningen blir dock mindre än förra året.

Psykiatrisk vård

Både länsakuten och beroendecentrum har haft många besök denna vecka. Psykiatriska öppenvårdsmottagningar finns i hela länet dit sökande kan vända sig genom så kallad egenanmälan. Mobila team finns tillgängliga 8-22 alla dagar. Platserna i den psykiatriska heldygnsvården kommer vara fler än förra sommaren. Inom barnpsykiatrin kommer all heldygnsvård vara öppen precis som övriga året. De fyra akutmottagningarna för vuxna och barn är öppna. En särskild ambulans för allvarliga psykiatriska tillstånd finns också i drift.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård