Sjätte rapporten om sommarens vård

Vid veckans chefläkarmöte rapporterar chefläkarna att det har varit mycket ansträngt vid akutsjukhusen och på geriatriken med för få öppna vårdplatser. Vårdgivarna i länet samarbetar tätt för att ge invånarna en god vård. Värmen fortsätter att påverka patienter och medarbetare. Fler invånare söker vård senare på kvällen. Därför förstärker nu Närakut Haga och Närakut Järva sin läkarbemanning.

- Värmen märks fortsatt på flera sätt i vården. Invånarna verkar ta det lugnt under den värsta hettan mitt på dagen och kommer istället senare till akutmottagningarna. För att kunna ta emot patienterna som kommer senare har vi nu temporärt beslutat att förstärka bemanningen av läkare på två av våra närakuter. Närakut Haga kan vara ett alternativ för den som söker akutvård i innerstan. De har öppet 8 till 22, säger Patrik Söderberg, chefläkare Stockholms läns landsting.

Chefläkarna rapporterar att fler patienter kommer till akutmottagningarna med tecken på uttorkning eller andra värmerelaterade besvär. Det är främst äldre, små barn, gravida och sjuka som är känsliga för värmen. Det finns andra alternativ än akutmottagningen om man känner sig påverkad av värmen.

- I Stockholm har vi jourläkare som via 1177 kan besöka äldre och barn på plats i hemmet. De kan till exempel bedöma värmerelaterade besvär och ofta behandla direkt på plats. På så sätt avlastas akutsjukhusen och patienter behöver inte lämna hemmet för att få vård, säger Patrik Söderberg, chefläkare Stockholms läns landsting.

Några tecken på uttorkning är muntorrhet, matthet, huvudvärk, yrsel och att man kissar mindre och inte lika ofta.

- Det finns mycket man kan göra för att undvika att bli dålig av värmen. Det är viktigt att dricka mycket, vänta inte på törstkänsla. Ät gärna något salt. Undvik alkohol då det ökar risken för vätskebrist. Vila under den varmaste stunden på dagen och håll kroppen nedkyld genom att undvika solen och hitta en sval plats. Var extra uppmärksam på äldre och barn i er omgivning, så att de inte drabbas av uttorkning eller andra värmereaktioner, säger Patrik Söderberg.

Flera verksamheter rapporterar även denna vecka om varma vårdlokaler, vilket påverkar både patienter och medarbetare. Ett intensivt arbete pågår fortsatt för att hitta lösningar för att sänka inomhustemperaturerna där behov finns.

Färre besök men sjukare patienter på akutmottagningarna

Nytt den här sommaren är länets nio nya närakuter. Närakuterna kan ta hand om och behandla mer resurskrävande skador som inte är livshotande. De kan hjälpa patienter som inte är i behov av akutsjukhusets resurser, men behöver annan vård än den husläkarmottagningarna kan erbjuda, som till exempel röntgen.

Närakuterna gör att besöken på akutmottagningarna totalt sett minskar jämfört med samma period förra året. Men patienterna på akutmottagningarna är sjukare och behöver läggas in i högre grad. Särskilt ansträngt har det den här veckan varit vid Capio S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus där många äldre patienter väntar på vårdplats inom geriatriken.

- Ring alltid 1177 innan du åker in till akuten, om det inte är ett livshotande tillstånd. Det är mycket ansträngt i vården just nu och om du inte är i behov av akutsjukhusets resurser får du snabbare hjälp på en husläkarmottagning, husläkarjour eller närakut. Erfarna sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden hjälper dig att hitta rätt i vården oavsett tid på dygnet, säger Patrik Söderberg.

1177 Vårdguiden har öppet dygnet runt och erbjuder förutom möjligheten att prata med en sjuksköterska även e-tjänster, som receptförnyelse och tidbokning. 1177 nås även från utlandet, + 46 771 11 77 00.

Ambulansomstyrning till intensivakuten från Danderyds sjukhus

Även den här veckan har Danderyds sjukhus fått hjälp med att vissa ambulanser går till intensivakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Omstyrningen har skett under några timmar tisdag natt och pågår nu sedan onsdag eftermiddag och planeras pågå över helgen.

- Det ansträngda läget i vården gör att vårdgivarna i länet samarbetar tätt och hjälper varandra för att ge vård åt länets invånare. Samordningen stärks mellan vårdgivarna under sommaren för att se till att alla resurser används. Medarbetarna gör ett fantastiskt arbete för att hjälpa och vårda patienterna trots ett ansträngt läge, säger Patrik Söderberg.

Färre vårdplatser på sjukhusen och fler platser inom ASIH

Antalet bemannade vårdplatser vid akutsjukhusen är lägre än behovet, då vårdverksamheterna har svårigheter att bemanna med rätt kompetens.

- Den här veckan och kommande veckor önskar vi att vi hade cirka hundra fler öppna vårdplatser i länet. Vi tar nu hjälp av andra vårdverksamheter för att hitta vårdplatser utanför akutsjukhusen, bland annat inom rehabilitering, säger Patrik Söderberg.

Även inom geriatriken, vården av äldre, är behovet av vårdplatser större än tillgången. Läget på geriatriken blir särskilt ansträngt när utskrivningsklara patienter inte kommer hem till sina kommuner utan blir kvar på avdelningarna.

- Färdigbehandlade patienter behöver få komma hem eller till kommunalt boende så snart det är möjligt, för att frigöra vårdplatser inom geriatriken för de patienter som verkligen behöver geriatrikens vård. Här är samverkan med länets kommuner viktig, och vi har löpande kontakt kring detta, säger Patrik Söderberg.

Inom vårdformen Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, finns 41 fler vårdplatser denna vecka jämfört med samma vecka förra året. Totalt är 2397 patienter inskrivna i ASIH den här veckan. ASIH är en vårdform där patienterna kan få ett bra medicinskt omhändertagande och god omvårdnad i sitt eget hem. Det uppskattas av både patienter och anhöriga.

Förlossningar

Under den här veckan har det fötts 568 barn vilket är något fler barn än veckan dessförinnan. Andelen som fått föda sitt barn vid den förlossningsklinik som föräldrarna valt i förväg nästan nio av tio den här veckan.

Förbrukningshjälpmedel

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar sedan den 1 juni för leveranser av hjälpmedel till brukare i hemmet som till exempel sondnäring, katetrar och diabetesprodukter. Systemet för leveranser har inte fungerat som tänkt med stora förseningar som följd. Ett omfattande arbete pågår inom SLSO för att komma till rätta med problemen.

- Vi ser att läget har förbättrats, 77 procent av de som har beställt förbrukningshjälpmedel har nu fått sina hjälpmedel. Det är av största vikt att SLSO nu gör allt för att snabbt lösa situationen för de användare som väntar på sina hjälpmedel, säger Patrik Söderberg, chefläkare Stockholms läns landsting.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården.

De över 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken görs under sommaren. Den senaste veckan fick 45 386 patienter träffa läkare där och 8 410 träffade en sjuksköterska. På husläkarmottagningen svarar erfarna sjuksköterskor som kan boka in tider till läkarbesök, genom att samtala med patienten gör de en bedömning av hur snabbt patienten behöver komma dit. Under sommaren kommer mer akuta besök att prioriteras och även de patienter som har kroniska sjukdomar som riskerar att försämras.

Länets 12 husläkarjourer har öppet kvällar och helger med läkare som är specialister i allmän medicin.

Närakuter

Besöken på närakuterna fortsätter att öka. 7195 besök gjordes på närakut förra veckan. Flera vårdgivare har utökat tiden då medarbetarna är i tjänst för att kunna ta hand om alla de patienter som kommer sent på kvällen. Ett viktigt fokus under sommaren fortsätter vara tydligare hänvisning så att patienterna kommer till rätt vård direkt. Detta eftersom det förekommit att patienter hänvisats vidare till flera vårdformer efter varann.

Geriatrisk vård och ASIH

Senaste veckan fanns omkring 849 platser öppna inom geriatriken, ytterligare platser för geriatrisk vård finns också hos vårdgivare som i vanliga fall driver palliativ vård. Samarbetet mellan den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre genom gemensamma möten under våren.

Inom den avancerade sjukvården i hemmet är allt fler inskriva. 2397 personer var inskrivna där senaste veckan. Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.

Akutsjukhus

På akutsjukhusen har det varit mycket ansträngt. Vårdplatserna har fortsatt minska till sommarnivåer, cirka 2154 platser var öppna senaste veckan. Jämfört med samma vecka förra året har akutmottagningen vid Capio S:t Görans sjukhus fler besök, Norrtälje och Danderyds sjukhus har ungefär lika många besök medan övriga har färre. Även om besöken på många håll är färre så är andelen sjukare patienter som behöver läggas in högre.

Förlossningsvård

568 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Nästan nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som föräldrarna planerat. I åtta fall tog klinikerna hjälp av andra län. I två fall tog klinikerna emot födande från annat län. Förlossningsklinikerna rapporterar den senaste veckan att samarbetet har fungerat väl.

Ambulanser, akutläkarbilar och jourläkarbilar

Ambulanssjukvården har fungerat väl under veckan. De nya funktionerna som har tillkommit sedan förra sommaren stärker vården. Antalet akutläkarbilar har utökats från en till tre. I bilarna finns läkare och nu också specialistsjuksköterska. De gör bedömningar på plats så att färre patienter behöver åka in till akutsjukhus eller ger vård i väntan på en ambulanstransport.

Det finns tre jourläkarbilar. Dessa bemannas av läkare och undersköterska. För att få besök av en jourläkare ska patienten ringa 1177 som bedömer om det är rätt vårdform. Jourläkarbilarna finns tillgängliga vardagar mellan klockan 17 och 8, och dygnet runt på helgerna.

En ökning har skett från fem till åtta transportambulanser. De flyttar redan läkarbedömda patienter från till exempel akutsjukhus till geriatrisk klinik. Det har frigjort många platser som ofta kan upptas av patienter som väntar på transporter.

Precis som tidigare år görs en anpassning av driftstiderna för ambulansen, det vill säga de timmar då ambulanserna är i drift. Antalet timmar minskas planerat för att undvika oplanerade avställningar på grund av svårigheter att bemanna. Minskningen blir dock mindre än förra året.

Psykiatrisk vård

Psykiatriska öppenvårdsmottagningar finns i hela länet dit sökande kan vända sig genom så kallad egenanmälan. Mobila team finns tillgängliga klockan 8-22 alla dagar. Platserna i den psykiatriska heldygnsvården är fler än förra sommaren. Inom barnpsykiatrin kommer all heldygnsvård vara öppen precis som övriga året. De fyra akutmottagningarna för psykiatrisk vård för vuxna och barn är öppna. En särskild ambulans för allvarliga psykiatriska tillstånd finns också i drift.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård