Så tas länets patienter om hand i sommar

Över 200 vårdcentraler, nio närakuter, två ambulanshelikoptrar och sex akutsjukhus står redo för sjuka och skadade i Stockholms län i sommar. Svårigheter att bemanna med sjuksköterskor ger brist på vårdplatser men de nya närakuterna, fler geriatriska vårdplatser och nya jourläkarbilar stärker vården.

- Vår sommarorganisation drar igång veckan före midsommar och pågår fram till dess att skolorna börjar. Akut vård behövs hela sommaren, inte minst till äldre, och precis som övriga landet har vårdgivarna svårt att rekrytera sjuksköterskor, särskilt under sommaren. Samtidigt har vi mer vård på rätt plats i år och räknar med att kunna använda all vår kapacitet mer effektivt så att patienterna får det de behöver, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting som har en utökad roll som samordnare under sommaren.

Sedan förra sommaren har den nya akuta vården byggts upp. Ambulanser har sedan några månader styrts om från Karolinska Universitetssjukhuset i Solna till framförallt Capio S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus som fått utökade uppdrag. Samtidigt har besöken på akutmottagningarna minskat totalt sett och istället har de nya närakuterna som planerat tagit emot betydligt fler patienter.

Som vanligt kommer ändå de över 200 husläkarmottagningarna vara de som tar emot de allra flesta patienterna under sommaren, mellan 50 000 och 60 000 besök i veckan mot akutmottagningarnas cirka 9000.

Viktiga förändringar sedan förra året

  • Ytterligare åtta, totalt nio, närakuter med ett breddat uppdrag som tar hand om många av de patienter som tidigare bara kunde vända sig till en akutmottagning.
  • Ny organisation för jourläkarbilar gör det lättare att via 1177 Vårdguiden träffa en jourläkare. Ger läkarbedömning i hemmet för den som har svårt att ta sig till vården. Ökar från 2500 hembesök 2017 till 7000 hembesök 2018.
  • Antalet akutläkarbilar har utökats från en till tre. I bilarna finns läkare och nu också specialistsjuksköterska. De kan stödja ambulanserna med akuta vårdinsatser och göra fler bedömningar på plats så att färre patienter behöver åka in till akutsjukhus.
  • Nya vårdformer för akut vård. En intensivakut, sex akutmottagningar och den nya vårdformen närakut. Närakuterna kan även ta emot vissa ambulanser.
  • En ökning från fem till åtta transportambulanser. De flyttar redan läkarbedömda patienter från till exempel akutsjukhus till geriatrisk klinik. Det frigör många platser som idag upptas av patienter som väntar på transporter.
  • Dagvårdsplatser på akutsjukhusen för akut vård. Patienter som inte behöver övernatta kan åka hem och sedan komma tillbaka på fortsatt behandling nästa dag. Ger personalen på natten möjlighet att fokusera på de allra sjukaste.
  • Ett extra tillskott på 180 miljoner kronor till länets akutsjukhus inför sommaren som ska användas på det sätt de önskar för att stärka sommarvården. 65 miljoner kronor till Karolinska Universitetssjukhuset, 35 miljoner kronor till Danderyds sjukhus, 40 miljoner kronor till Södersjukhuset, 25 miljoner kronor till Capio S:t Görans sjukhus, 10 miljoner kronor till Södertälje sjukhus och 5 miljoner kronor till Norrtälje sjukhus.
  • Sammantaget fler geriatriska vårdplatser än förra sommaren.
  • Bättre utgångsläge inför sommaren i förlossningsvården, ersättningen har höjts permanent med 4000 kronor per förlossning och grundbemanningen har ökats med cirka 60 medarbetare.

Bevakas särskilt noga under sommaren

Några områden bevakas särskilt under sommaren, här är några exempel:

Vårdplatstillgången. Arbetet med att öka vårdplatsantalet på akutsjukhusen pågår ännu och definitiva siffror finns inte men bedömningen är att slutenvårdsplatserna blir något färre än förra sommaren på grund av svårigheter att bemanna. De geriatriska platserna väntas bli fler vilket totalt sett ger samma nivå som förra sommaren. Fler platser för akut dagvård och fler inskrivna i ASiH kompenserar också delvis.

Samarbetet mellan akutsjukhusen och geriatriken om de äldre. De äldsta och sköraste behöver specialanpassad vård och när de är färdigbehandlade på akutsjukhusen behöver de snabbt komma till geriatrisk vård. På samma sätt behöver äldre som är färdigvårdade i geriatrisk vård enkelt komma till kommunal vård. Fler transportambulanser underlättar denna överföring av patienter.

Läget på akutmottagningarna.Vid toppar då extra många patienter kommer kan ambulanser behöva omdirigeras. Samarbetet kring detta är ännu tätare än tidigare tack vare vårens omstyrning som gjorts när intensivakuten öppnade.

Akut slutenvård för barn: Karolinska Universitetssjukhuset har ännu inte bemannat alla de platser de skulle vilja ha under sommaren och arbetar fortfarande för att nå förra åretsnivå. Sachsska barnsjukhuset har nått förra årets nivå.

Förlossningsvården: Har högsäsong på sommaren samtidigt som medarbetarna ska ha semester. Trots bättre förutsättningar med ökad ersättning och högre grundbemanning är inte alla pass täckta ännu under juli och augusti. Samarbetar tätt, ger ersättning för extra arbetspass och ger stöd i hemmet för de mammor som det passar för istället för fler dygn i eftervård.

Områden där Karolinska Universitetssjukhuset är ensamutförare. Arbetet fortsätter med att bevaka att ingen försämras på grund av väntan på operation. Det minskade akutuppdraget i Solna ger möjlighet till att fördela om interna resurser till operationer som inte kan vänta.

1177 Vårdguiden rätt väg till vård i sommar

För patienter är det viktigaste rådet att ringa 1177 Vårdguiden för att få hjälp med bedömning av var och när det är bäst att söka vård. Beroende på hur du mår och hur frisk du är i övrigt kan du få egenvårdsråd, råd om besök på husläkarjour för att träffa specialist i allmänmedicin, besök på husläkarmottagning någon av de kommande vardagarna, besök på närakut för till exempel röntgen och gipsning, en jourläkarbil till hemmet eller om det är väldigt allvarligt en akutmottagning på akutsjukhus. Vid livshotande tillstånd är det 112 som gäller.

- I sommar finns det fler alternativ för de som behöver söka akut vård och det underlättar för stockholmare och hitresta. Man behöver inte själv hålla reda på vilken vård som passar bäst utan det är enkelt att ringa 1177 Vårdguiden och få råd av en erfaren sjuksköterska om vad som passar bäst, säger Johan Bratt.

Viktigt att ge blod inför sommaren

En viktig påminnelse till länets invånare är att komma ihåg att ge blod även under sommaren.

- Just nu finns det mindre blod i länets blodlager än det brukar göra så här års. Det är bekymmersamt eftersom lagret behöver vara välfyllt inför sommaren då många är bortresta och färre har möjlighet att ge blod så det vill verkligen påminna om, säger Joha Bratt.

Stockholms tre fasta blodcentraler har ordinarie öppettider hela sommaren och blodbussarna är i drift. Öppettider, bussplatser med mera finns på geblod.nu. Blodcentralen välkomnar nya och befintliga givare på drop-in.

Chefläkare samordnar under sommaren

För att säkra att sommarens åtgärder får effekt och för att stödja samarbetet har landstingets chefläkare fått ett utökat uppdrag under sommaren med extra befogenheter, ett så kallat "sommargeneral-uppdrag". Chefläkaren samordnar vårdgivarnas arbete och kopplar in ytterligare beslutsfattare när det behövs. Uppdraget kommer delas jämnt mellan landstingets chefläkare Johan Bratt och de ordinarie chefläkarna för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elda Sparrelid och Patrik Söderberg. Länets alla chefläkare har möten varje vecka för att samordna vården, även chefer för förlossningsvården och länets direktörer har beredskap att träffas så snart det behövs för att fatta snabba beslut.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård