Ökad uppföljning av behandlingsbegränsningar

Vid veckans chefläkarmöte ställer Stockholms läns landsting krav på att alla vårdgivare ska kontrollera att alla beslut om behandlingsbegränsningar följer Socialstyrelsens regelverk och dokumenteras på ett korrekt sätt. Om det förekommer brister ska vårdgivaren ta fram en åtgärdsplan.

Behandlingsbegränsningar innebär ett beslut om att inte ge vård som gör mer skada är nytta för en patient med livshotande tillstånd. Ett sådant beslut ska dokumenteras noga och ska så långt som möjligt göras i samråd med patient. Om informationen inte kan lämnas till patienten till exempel om patienten inte är vid medvetande, ska den i stället om möjligt lämnas till en närstående.

- Reglerna för hur man ska göra vid en behandlingsbegränsning är tydliga och klara. Det är en självklarhet att reglerna ska följas hos alla våra vårdgivare. Vi kommer att ta upp frågan vid patientsäkerhetskommitténs möte samt vid chefläkarmötet i veckan. Vi kommer att uppmana alla vårdgivare att säkerställa att regelverket följs i respektive verksamhet. Om det finns brister ska vårdgivaren åtgärda dessa, säger landstingets chefläkare Johan Bratt.

Även vad som ska dokumenteras i patientjournalen vad gäller ett beslut om behandlingsbegränsning är tydligt angivet i regelverket.

- Oftast handlar det här om patienter med stort vårdbehov under dygnets alla timmar. Då behöver avlösande personal ha skriftlig tillgång till patientjournalen med tydlig dokumentation om beslut för att vid behov kunna agera i enlighet med beslutet. Det handlar ytterst om att alla patienter i länet ska känna sig trygga och ha förtroendet för att vården tar väl underbyggda beslut och strävar efter patientens bästa. Det finns inga andra alternativ än att alla vårdgivare ska följa regelverket, säger Johan Bratt.

Fakta om behandlingsbegränsningar 

Flera olika lagar och föreskrifter reglerar vården. Tex patientsäkerhetslagen, hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen. Alla regler och föreskrifter syftar till att ge en god vård.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling är bindande regler som alla vårdverksamheter måste följa.

Behandlingsbegränsningar innebär ett beslut om att inte ge vård som gör mer skada är nytta för en patient med livshotande tillstånd. Patienten ska få information om sitt hälsotillstånd, det förväntade vård- och behandlingsförloppet samt vilka väsentliga risker för komplikationer och biverkningar som kan uppstå som en följd av behandlingen. Ett beslut om behandlingsbegränsning ska dokumenteras noga och ska så långt som möjligt göras i samråd med patient.

Om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den i stället om möjligt lämnas till en närstående.

Socialstyrelsens föreskrifter säger att vårdgivaren i journalen ska dokumentera:

 • sitt ställningstagande till livsuppehållande behandling,
 • när och på vilka grunder han eller hon har gjort sitt ställningstagande,
 • när och med vilka yrkesutövare han eller hon har rådgjort,
 • vid vilka tidpunkter samråd med patienten har förekommit,
 • om samråd med patienten inte har varit möjligt, och i så fall orsaken till detta,när och på vilket sätt patienten och närstående har fått individuellt anpassad information i enlighet med 3 kap. patientlagen (2014:821),
 • vilken inställning till den livsuppehållande behandlingen som patienten och närstående har gett uttryck för.

Socialstyrelsens föreskrifter säger även att vårdgivaren i journalen ska dokumentera:

 • patientens psykiska status,
 • när och på vilket sätt patienten och närstående har fått information,
 • vilken inställning patienten och närstående har,
 • när och på vilket sätt patienten har uttryckt sin inställning,
 • på vilket sätt han eller hon har förvissat sig om vad som sägs i 1 § 1–4,
 • sitt ställningstagande till den livsuppehållande behandlingen,
 • när och på vilka grunder han eller hon har gjort sitt ställningstagande,
 • när och med vilka yrkesutövare han eller hon har rådgjort.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård