Rapport klar om helikopterflygplats i Värmdö kommun

Om rätt åtgärder vidtas finns förutsättningar att flytta tillbaka ambulanshelikoptern från Norrtälje till Värmdö kommun. Det visar en rapport som hälso- och sjukvårdsförvaltningen låtit göra.

Stockholms läns ambulanshelikopter utgick mellan åren 1993 och 2017 från Mölnvik i Värmdö kommun. I takt med att bebyggelsen kring baseringen ökade under åren aktualiserades frågor kring buller och säkra inflygningsvägar. Detta bidrog till att flygplatschefen hos leverantören Babcock bedömde baseringen olämplig ur ett säkerhetsperspektiv. Därför flyttades verksamheten i mitten av september 2017 till Mellingeholms flygfält i Norrtälje kommun.

En tid efter flytten beslutade hälso- och sjukvårdsförvaltningen att undersöka vad som skulle krävas för att göra baseringen vid Mölnvik säker igen då placeringen anses ligga bra ur geografisk synvinkel. Landstinget lät därför göra en extern rapport med fokus på funktion och säkerhet.

Sammanfattningsvis visar rapporten att det finns förutsättningar att återinrätta ambulanshelikopterflygplatsen i Mölnvik förutsatt att nödvändiga åtgärder vidtas.

Exempel på nödvändiga åtgärder:

  • Anpassningar av marknivån kring flygplatsen
  • Nytt skalskydd
  • Ny hangar som rymmer de två upphandlade större helikoptrarna
  • Åtgärder i befintliga flygvägar i form av avverkning av träd
  • Inrättande av ny flygväg genom åtgärder i form av avverkning av träd, flytt av mast samt eventuellt sprängning av berg

Den samlade bedömningen är att inga lagliga hinder finns för fortsatt planering av Mölnvik.

Om alla nödvändiga åtgärder vidtas följer en tillståndsprocess där det i slutändan är Transportstyrelsen tillsammans med Länsstyrelsen, Värmdö kommun och Försvarsmakten som ska godkänna ambulanshelikopterverksamheten. Nödvändigt är också att nuvarande leverantör deltar i processen och bedömer att verksamheten ska kunna bedrivas säkert.

Verksamheten i Mölnvik bedöms, enligt rapporten, tidigast kunna vara i drift vid årsskiftet 2022/2023.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer parallellt, i samverkan med Värmdö kommun, att utreda andra eventuellt lämpliga platser i kommunen för ambulanshelikopterverksamhet.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård