Vårdplatser och vårdbesök i mars

Nu redovisas vårdplatser och besök från punktmätningen i mars både när det gäller akutsjukhus och vårdgivare utanför akutsjukhusen.

- Närakuterna tar emot allt fler patienter och akutbesöken minskar som vi planerat. Nu måste vi fortsätta ha högsta fokus på att få fler bemannade vårdplatser, inte minst eftersom svårighet att lägga in patienter gör att det blir fler som behöver visats på akutmottagningen onödigt länge, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Antalet vårdplatser på sjukhusen

Mars månads punktmätning av antalet disponibla vårdplatser på akutsjukhusen visade på 2835 öppna platser. Det är i nivå med februari men något färre än samma månad förra året, framförallt handlar det om en minskning på Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset.

Även om slutenvårdsplatserna är något färre jämfört med mars 2017 finns fler platser för akut dagvård som inte syns i statistiken, bland annat har Danderyds sjukhus öppnat akutdagvårdsavdelning för patienter som behöver bedömning och utredning men ändå kan tillbringa natten hemma.

Antalet förlossningar

Förlossningsvården tog hand om 577 förlossningar under mätveckan. Omkring nio av tio fick föda på den enhet de planerat medan övriga togs emot på en annan enhet i länet. Förlossningsenheterna behövde inte ta hjälp av något annat län men fyra kvinnor från andra län födde här.

Vårdplatser hos andra vårdgivare än akutsjukhusen

Omkring 970 platser var öppna i mars på de geriatriska klinikerna. I den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) var 2551 personer inskrivna, antalet har ökat stadigt sedan hösten. Den slutna palliativa vården har cirka 220 platser öppna. Inom den psykiatriska vården finns omkring 970 vårdplatser. Dessutom finns platser för bland annat rehabilitering.

Antal besök hos mottagningar, närakuter och husläkare

9054 besök gjordes på vuxenakutmottagning enligt den senaste veckomätningen. Närakuter och husläkarjourer hade 8458 besök. 67 536 besök gjordes hos husläkare.

Om mätningen

Tillgången på disponibla vårdplatser i länet redovisas regelbundet som ett av flera sätt att ge lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är hur många besök som görs på de 200 husläkarmottagningarna och hur många som får avancerad sjukvård i hemmet. Några mätningar är en punktmätning andra ett genomsnitt för månaden. För vissa mätningar finns en eftersläpning på en månad. Efterregistreringar kan förekomma.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård