Vård och behandling förbättringsområden när patientnämnden summerar 2017

Den största andelen, 47 procent, av alla klagomål som inkom till patientnämnden i fjol rörde vård och behandling, det visar nämndens årsrapport. Totalt mottogs 7600 ärenden i Stockholms län.

- Även om vi tagit emot många ärenden så är siffran i relation till antalet möten som totalt sker i vården under ett år ganska liten, säger patientnämndens förvaltningschef Steinunn Ásgeirsdóttir.

Personer som har synpunkter på vården kan alltid vända sig direkt till sin vårdgivare eller till patientnämnden.

- Vi lyssnar på dig som patient eller anhörig och kan vara ett stöd i din anmälan som vi sedan skickar vidare till vårdgivaren. Genom att anmäla till patientnämnden får vårdgivaren vetskap om det som skett och en möjlighet till förbättring. En annan följd av anmälan kan vara att du får en återbetalning, en ny medicinsk bedömning eller en remiss, säger Steinunn Ásgeirsdóttir.

Fortfarande mest klagomål på vård och behandling

De klagomål som inkom till patientnämnden under förra året rörde i första hand områdena vård och behandling. Dessa ärenden utgjorde runt 47 procent. Relativt många anmälningar om olika typer av brister i kommunikation och bemötande kom också in.

Förra året sågs för första gången fler anmälningar rörande primärvård än akutsjukhus och trenden fortsatte under 2017; 31 procent av alla ärenden rörde primärvård och 28 procent handlade om akutsjukhus (exklusive geriatrisk vård). På tredje plats i antal anmälningar kom den psykiatriska vården även under 2017.

Läkemedelsärendena var fortfarande många, och har nästan fördubblats under de senaste fem åren, från 535 ärenden år 2013 till 1 068 ärenden 2017. Här handlar det ofta om klagomål som direkt berör patientsäkerheten.

Även ärenden som rör förlossningsvård och kvinnosjukdomar ökade. Patientnämnden såg en ökning i antalet anmälningar rörande specialitet obstetrik-gynekologi vid akutsjukhus och i specialistvård från 312 ärenden 2016, till 333 under 2017.

Patientnämndens andra huvuduppgift, vid sidan om att handlägga klagomål från patienter, är att utse stödpersoner till personer som tvångsvårdas inom psykiatrin. Antalet förordnanden 2017 låg på ungefär samma nivå som året innan.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård