Beslut om ytterligare medel för investeringar på S:t Görans sjukhus

Just nu läggs grunden till de nya byggnaderna vid S:t Görans sjukhus på Kungsholmen. När bygget är färdigt om fyra år kommer sjukhuset att ha kapacitet för 6000 nya vårdtillfällen och 4000 förlossningar om året. Landstingsfullmäktige har nu beslutat om ytterligare medel till utbyggnaden av S:t Görans sjukhus.

Utbyggnaden är en del i Framtidsplanen och satsningen på Stockholms hälso- och sjukvård, där nya vårdlokaler byggs och befintliga rustas upp vid länets akutsjukhus och mindre sjukhus. Utbyggnaden behövs eftersom Stockholm är en av Europas snabbast växande regioner, med en ökande andel äldre och unga.

Förlossningsvård och nya vårdavdelningar

Två nya byggnader uppförs vid S:t Göran, i den ena ryms bland annat en ny förlossningsklinik och i den andra nya vårdavdelningar. Samtidigt byggs befintliga lokaler på sjukhuset om, det handlar bland annat om operationssalar som rustas upp och ombyggnader av sterilcentral, behandlingslokaler och personal- och teknikutrymmen.

Projektet innebär att S:t Göran får 62 nya vårdplatser och därmed kan erbjuda ytterligare 6000 vårdtillfällen varje år. Dessutom kommer förlossningsverksamheten att ha kapacitet för 4000 födslar per år.

Projektet försenat – nya byggnader klara 2021

Ursprungligen var planen att ombyggnaderna skulle vara klara redan nästa år, men de har försenats, bland annat på grund av att bygglovet överklagats, en handläggning som tagit närmare två år. Samtidigt fick en ny produktionsplanering göras, vilket också bidrog till den förlängda tidplanen.
Nu beräknas de nya byggnaderna vara färdiga att tas i bruk under 2021, och den övriga upprustningen helt klar under 2022.

Låga grundkalkyler och överhettad byggmarknad medför prisökningar

De tidiga kostnadsuppskattningarna baserades på gamla erfarenhetsvärden som visat sig alldeles för låga utifrån de krav som ställs på moderna vårdbyggnader. Därtill har den överhettade byggmarknaden i Stockholmsregionen lett till kraftiga prisökningar och brist på resurser med rätt kompetens. Projektet var budgeterat till 1,56 miljarder kronor. Sedan dess har flera besparingsåtgärder har gjorts, men enligt de nya förutsättningarna kommer investeringen att hamna på 2,385 miljarder kronor. Häri ingår upprustningar av de psykiatriska vårdavdelningarna för 48 miljoner kronor.

På tisdagen gav landstingsfullmäktige klartecken för dessa ytterligare medel till utbyggnaden av S:t Görans sjukhus.

Kostnader för informations- och kommunikationsteknik, medicinteknisk utrustning och inredning tillkommer och ska finansieras av Capio S:t Göran AB.

Sjukhuset grundades på 1800-talet

S:t Görans sjukhus öppnade redan 1888 och har byggts om och till många gånger sedan dess. Sjukhuset på Kungsholmen i Stockholm har i dag två huvuduppdrag. En del av verksamheten är akutsjukhuset som drivs av Capio, på uppdrag av Stockholms läns landsting. Här finns också en stor psykiatrisk klinik som landstinget driver via Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

Sedan början av 2018 pågår grundläggning av båda byggnaderna. Under våren inleds stomresning av "Byggnad 20" som löper längs S:t Göransgatan och under hösten stomreses den andra byggnaden.

Redan under våren 2016, då den nya akutmottagningen invigdes, ökade kapaciteten. Capio S:t Göran kan nu ta emot cirka 100000 akutpatienter mot tidigare omkring 80000, och är därmed jämnstort med Södersjukhuset som sedan länge haft länets största akutmottagning.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård