Så ska oberoende genomlysning av Nya Karolinska Solna genomföras

Landstingsstyrelsen beslutade den 30 maj 2017 hur den oberoende genomlysningen av Nya Karolinska Solna-projektet ska genomföras och att Stockholms universitet skulle anlitas för att utföra den oberoende genomlysningen som ett forskningsuppdrag.

Genomlysningen kommer utföras och redovisas i etapper. Den ska omfatta beslutet att bygga ett nytt universitetssjukhus, genomförandet av projektet, finansieringsmodell, verksamhetsinnehåll, driftsättning och avtalsförvaltning.

Projektet avrapporteras dels via rapporter och artiklar från de olika delprojekten, dels genom en avslutande bok, där resultat från samtliga delprojekt redovisas och diskuteras. Dessutom kommer lägesbeskrivningar och tentativa resultat från varje delprojekt att avrapporteras till SLL under projektets gång, en första sådan rapportering är planerad till slutet av februari 2018 och en andra till februari 2019.

En genomlysning av hela projektet - från planering till genomförande och drift - rör en period om cirka 40 år (2010–2040) och spänner över en rad olika kompetensområden. Granskningen ska belysa hur samtliga avtalade tjänster för Nya Karolinska Solna-projektet utförs över tid. För att säkerställa effektivitet och kvalitet i arbetet delas genomlysningen in i delprojekt. 

De fem delprojekten består av:

  1. Beslut om att bygga NKS – utifrån tidigare beslut, vårdbehov, investeringsbehov och förändrad sjukvårdsstruktur
  2. Beslut om att genomförandet av byggnationen – hur NKS-projektet organiserades, om genomförandeprocessen av byggnationen, ansvarsfördelning och samordning mellan byggnation och vårdverksamhet
  3. Beslut om att sluta kontrakt enligt OPS-modellen - bakgrunden till beslutet, hur beslutet legitimerades, kravställning, upphandlingsform, finansiering, avtalsform, byggnation, utrustningsinvesteringar, samt förvaltning och driftsättning.
  4. Beslut om verksamhet (driftsättning) – bland annat om organisering av vården i teman, samt att delegera beslut om verksamhetsinnehåll till sjukhuset, om värdebaserad vård och upphandlingsbeslut kring medicinsk utrustning (s.k. IKT-utrustning), samt om fastighetsförvaltning.
  5. NKS ur ett historiskt, samhälleligt rumsligt och globalt planeringsperspektiv – att över tid undersöka förändringarna av argumenten inom sjukhusplaneringen. Och även kopplat till andra stora projekt, liksom betydelsen av andra planeringsdokument, som Regional Utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS 2003, 2010).

I avtalet och projektplanen framgår det att projektets syfte är att beskriva och förklara de komplexa beslutsprocesserna kring NKS. Vidare ska genomlysningen lyfta fram olika organisatoriska aspekter som har påverkat kvaliteten i beslutsfattandet med avseende på såväl olika demokratiska värden, som insyn, deltagande och ansvarsutkrävande – som handlingskraft och effektivitet. Resultaten ska sedan göra det möjligt för SLL att dra lärdomar från NKS-projektet, så att framtida beslutsprocesser kring olika projekt kan organiseras på ett sätt som ökar förutsättningarna att leva upp till dessa olika värden.

Projektet leds av Göran Sundström vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Det genomförs i fem delprojekt som sker i nära samarbete med varandra. Kärnan i forskarlaget består av personer från både statsvetenskapliga institutionen och Stockholmcentrum för forskning om offentlig sektor (Score) – som består av företagsekonomer, statsvetare, sociologer, socialantropologer och ekonomhistoriker. Utbyten sker med Företagsekonomiska och Juridiska institutionen och även den Kulturgeografiska institutionen leder ett av delprojekten.

Projektet är treårigt och pågår till 2020, det vill säga cirka två år efter att den sista fasen i byggprojektet färdigställts och driftsatts. Genomlysningen fortgår fram till 2020 för att möjliggöra granskningen av hur avtalade krav på service och underhåll uppfylls när sjukhuset är i drift.

Avtalet är tecknat den 20 juni av landstingsdirektör Malin Frenning och rektor vid Stockholms universitet Astrid Söderbergh Widding, samt Maritta Soininen, prefekt vid den statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Beslutet att genomföra en oberoende genomlysning av Nya Karolinska Solna-projektet fattades av landstingsfullmäktige den 13 september 2016.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård