Statistik om vårdplatser och vårdbesök i januari

Nu redovisas vårdplatser och besök från punktmätningen i januari, både när det gäller akutsjukhus och vårdgivare utanför akutsjukhusen.

- Vi måste fortsätta arbetet för fler bemannade slutenvårdsplatser på akutsjukhusen. Vi ser samtidigt goda exempel på utbyggd dagvård och det är över hundra fler än förra året som får vård i den avancerade sjukvården i hemmet, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Antalet vårdplatser på sjukhusen

Januari månads punktmätning av antalet disponibla vårdplatser på akutsjukhusen visade på 2824 öppna platser. Det är fler än i december och november 2017 men något färre än samma månad förra året, framförallt handlar det om en minskning på Karolinska Universitetssjukhuset.

Även om slutenvårdsplatserna är något färre jämfört med januari 2017 finns fler platser för akut dagvård som inte syns i statistiken, bland annat har Danderyds sjukhus öppnat akutdagvårdsavdelning för patienter som behöver bedömning och utredning men ändå kan tillbringa natten hemma.

Antalet förlossningar

Förlossningsvården tog hand om 541 förlossningar under mätveckan. Omkring nio av tio fick föda på den enhet de planerat medan övriga togs emot på en annan enhet i länet. Vid ett tillfälle tog förlossningsenheterna hjälp av ett annat län och fem kvinnor från andra län födde här.

Vårdplatser hos andra vårdgivare än akutsjukhusen

Omkring 960 platser var öppna i oktober på de geriatriska klinikerna. I den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) var 2540 personer inskrivna, antalet har ökat stadigt sedan hösten och antalet inskrivna är det högsta under de senaste 12 månaderna. Den slutna palliativa vården har cirka 220 platser öppna. Inom den psykiatriska vården finns omkring 970 vårdplatser. Dessutom finns platser för bland annat rehabilitering.

Antal besök hos mottagningar, närakuter och husläkare

9916 besök gjordes på vuxenakutmottagning enligt den senaste veckomätningen. Närakuter och husläkarjourer hade 8582 besök. 67 434 besökte en husläkare. Jämförelse med samma vecka förra året finns inte tillgänglig. En jämförelse finns mellan december 2016 och 2017 som visar att vuxenakutbesöken minskat medan besök på husläkarjour och närakut ökat.

Om mätningen

Tillgången på disponibla vårdplatser i länet redovisas regelbundet som ett av flera sätt att ge lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är hur många besök som görs på de 200 husläkarmottagningarna och hur många som får avancerad sjukvård i hemmet. Några mätningar är en punktmätning andra ett genomsnitt för månaden. För vissa mätningar finns en eftersläpning på en månad.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård