Femte rapporten om vården under vinterhelgerna

Fler patienter söker vård både på akutmottagning och hos husläkare och ytterligare 170 vårdplatser har öppnats igen. Ett viktigt fokus i veckan är insatser för att minska risken för att personer blir svårare sjuka i influensa.

- Fler får influensa och fler behöver också vård för influensa. Vår smittskyddsläkare ger vägledning till vården om hur de ska ta hand om de som riskerar bli svårast sjuka i influensa, som till exempel äldre och personer med kroniska sjukdomar. Samtidigt kommer de vanliga råden på 1177.se om hur man skyddar sig med till exempel handtvätt vara oerhört betydelsefulla för att få en lindrigare influensasäsong än förra året, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Ett sätt att skydda personer med förhöjd risk som blir sjuka i influensa är att ge virusdämpande läkemedel. Bedömningen är fortfarande att toppen på influensan kommer i februari och därför finns fortfarande möjlighet skydda sig mot flera former av influensa genom att vaccinera sig, vaccinet är gratis för riskgrupper.

Högt tryck på akutsjukhusen

Varje vecka under helgerna har trycket på akutsjukhusen varit extra högt de två första vardagarna efter en helg, så även den senaste veckan. Karolinska Universitetssjukhuset fortsätter ytterligare några dagar med att senarelägga planerade operationer. De fokuserar på akuta operationer och sådana som av medicinska skäl inte kan vänta, som till exempel canceroperationer. På tisdagen gick Södersjukhuset upp i stabsläge på grund av att det var allt för många patienter på akutmottagningen som väntade på vårdplats. Sjukhuset kunde sedan lämna stabsläget på eftermiddagen efter att fler vårdplatser öppnats och en extra samordning gjorts med länets chefläkare som gav fler geriatriska vårdplatser.

- Alla våra akutsjukhus har haft det mycket ansträngt med toppar när många patienter behövt läggas in och vårdplatserna varit få. Under våren behöver vi arbeta för att ha fler bemannade vårdplatser öppna och att alla akutsjukhus delar sina goda exempel på hur man förbättrar omhändertagandet av de patienter som ändå vistas på akutmottagningen i väntan på vårdplats, säger Johan Bratt.

Sammantaget har akutsjukhusen öppnat ytterligare ca 170 platser sedan förra veckan och är nu i nivå med antalet vårdplatser i november.

Fler besöker husläkarmottagning och närakut

Besöken på de över 200 husläkarmottagningarna ökar kraftigt igen efter helgerna. Länets närakuter och husläkarjourer fortsätter att ta emot många patienter, över 7700 besök under första veckan i januari. Även den psykiatriska vården rapporterar om ett ökat inflöde av patienter till bland annat länsakuten efter helgerna.

Ökat antal geriatriska vårdplatser men högt tryck

De geriatriska vårdgivarna som haft ett högt tryck på sina vårdplatser under helgerna och patienter som väntat på vård hos dem på akutsjukhusen har öppnat ett stort antal platser sedan förra veckan, 40 ytterligare platser vilket ger över 960 öppna platser. Även den avancerade sjukvården i hemmet har skrivit in ytterligare 50 patienter och har nu 2543 inskrivna, många av dem som annars hade behövt en plats på akutsjukhus.

Stockholmarna fortsätter ta hjälp av 1177

Något färre ringde till 1177 Vårdguiden jämfört med förra veckan, något under 30 000 samtal togs emot där. Stockholmarna använder 1177.se för att ta reda på mer om mässling och om vaccination men också för att hitta rätt i vården. Texten om sjukdomen mässling låg på första plats bland lästa artiklar därefter kom artikeln "så fungerar vården i Stockholm" och på tredje plats "vaccination mot mässling".

Förlossningarna ökar igen

Senaste veckan föddes 538 barn i länet vilket är fler än tidigare under helgerna. Länet behövde inte ta hjälp av något annat län under veckan men fem kvinnor från andra län födde här.

Allt fler får jourläkarbil

Ambulansverksamheten har sammantaget haft högre kapacitet under helgerna än under övriga året och det har fungerat enligt plan. Användningen av jourläkarbilarna har ökat mycket, från att tidigare ha varit en resurs som inte använts fullt ut. De är i drift kvällar och nätter och dygnet runt alla röda dagar och genom dem kan tex äldre eller personer med funktionsnedsättning som har svårt att ta sig till en husläkarjour eller närakut få hem en läkare som kan göra en bedömning.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård