Allvis BVC säger upp sitt avtal

Barnavårdscentralen Allvis har själv valt att säga upp avtalet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Därmed avslutas den fördjupade uppföljning som under hösten pågått av Allvis verksamhet.

Barnavårdscentralen Allvis har granskats efter att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fått in uppgifter om att en företrädare ska ha lämnat ovetenskaplig information om vaccinationer. Barnavårdscentralen har sedan tidigare en låg vaccinationsgrad jämfört med andra mottagningar.

Under hösten har två oberoende granskare gått igenom journaler för 249 barn inskrivna hos Allvis på Södermalm, men med bostadsadress inom hela Stockholms län och även andra delar av Sverige. En närliggande BVC har fått fungera som kontrollgrupp.

42 procent av barnen vaccinerade mot mässling

Till Allvis söker sig fler föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina barn, och uppföljningen visar att en lägre andel barn vaccinerades vid Allvis BVC. För barn födda 2011 var vaccinationsgraden 42 procent vid skolstarten 2017 för mässling, påssjuka och röda hund, att jämföra med 96 procent i kontrollgruppen. Gällande övriga vacciner hade 71 procent av barnen påbörjat vaccinering före skolstart.

Dokumentation saknas om information till föräldrar

Granskningen undersökte också i vilken grad Allvis informerade föräldrarna om vaccinationsprogrammet. Bland de barn som inte hade vaccinerats mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio saknades dokumentation om att vaccinationsinformation getts vid de åldrar som föreskrivs i barnhälsovårdsprogrammet. I journaler för barn ej vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund saknades dokumentation om vaccinationsinformation i 30 procent av journalerna vid de åldrar som vaccination normalt ges.

Högt deltagande vid läkarundersökningar

Samtidigt konstateras i uppföljningen att barnen inskrivna på Allvis har deltagit i barnhälsovårdens läkarundersökningar och sjuksköterskebedömningar i mycket hög utsträckning.

Efter att granskningen avslutats ombads Allvis BVC att inkomma med en plan för åtgärder, vilket Allvis gjorde. Men nu väljer Allvis BVC att säga upp sitt avtal med begäran om förtida upphörande. Därmed avslutar hälso- och sjukvårdsförvaltningen ärendet.

Föräldrar vars barn varit inskrivna på Allvis kommer att få information hemskickad från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen om att de behöver välja en ny BVC.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård