Statistik om vårdplatser och vårdbesök i november

Nu redovisas vårdplatser och besök från punktmätningen i november, både när det gäller akutsjukhus och vårdgivare utanför akutsjukhusen.

- Vi ser en positiv trend att patienter gör allt fler besök på närakuterna och färre på akutmottagningarna. Det är precis det vi arbetar för, att få mer vård på rätt plats. Samtidigt behöver vi ha fler öppna vårdplatser på våra akutsjukhus, inte minst på Karolinska Universitetssjukhuset. Det är mycket viktigt att fortsätta det arbetet, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Antalet vårdplatser på sjukhusen

November månads punktmätning av antalet disponibla vårdplatser på akutsjukhusen visade på 2787 öppna platser. Det är något färre än månaden före och samma månad förra året.

Vid 15 452 tillfällen vårdades patienter på något av länets akutsjukhus, det är något färre än motsvarande mätning förra året. Ett vårdtillfälle räknas från när patienten skrivs in till dess han eller hon skrivs ut och kan pågå i en eller flera dagar. På andra sjukhus än akutsjukhus vårdades patienter vid 5968 tillfällen, det är något fler än året före.

Antalet förlossningar

Förlossningsvården tog hand om 521 förlossningar under mätveckan. Omkring nio av tio fick föda på den enhet de planerat medan övriga togs emot på en annan enhet i länet. Vid ett tillfälle tog förlossningsenheterna hjälp av ett annat län.

Vårdplatser hos andra vårdgivare än akutsjukhusen

Omkring 937 platser var öppna i oktober på de geriatriska klinikerna. I den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) var strax över 2400 personer inskrivna, många av dem personer som annars behövt en plats på akutsjukhus. Den slutna palliativa vården har cirka 220 platser öppna. Inom den psykiatriska vården finns omkring 970 vårdplatser. Dessutom finns platser för bland annat rehabilitering.

Antal besök hos mottagningar, närakuter och husläkare

9259 besök gjordes på vuxenakutmottagning enligt den senaste veckomätningen, det är betydligt färre än samma vecka förra året. Samtidigt hade närakuterna betydligt fler besök än samma vecka förra året, 6146 besök. Besöken hos husläkare var 65 917, färre än året före.

Om mätningen

Tillgången på disponibla vårdplatser i länet redovisas regelbundet som ett av flera sätt att ge lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är hur många besök som görs på de 200 husläkarmottagningarna eller antalet vårdtillfällen på akutsjukhusen och de mindre sjukhusen. Några mätningar är ögonblicksbilder, andra är ett genomsnitt för månaden. För vissa mätningar finns en eftersläpning på en månad.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård